Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.03.2018 r.

Pytanie

We wrześniu chcemy uruchomić nowe przedszkole. Zakładamy przetarg na zakup wyposażenia w miesiącu maju–czerwcu, rekrutację w czerwcu–lipcu. Statut i uchwałao przedszkolu będzie w kwietniu. Zgodnie z Wytycznymi o kwalifikowalności  pkt. 6.1. Ramy czasowe kwalifikowalności – początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

Czy w związku z powyższym możemy złożyć wniosek o dofinansowanie z możliwością refundacji poniesionych wydatków? Realizacja projektu byłaby np. od kwietnia 2018 do czerwca 2020.


Odpowiedź

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którego okres realizacji rozpoczyna się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisywania umów w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 to wrzesień/październik 2018 r.). Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy zostaną zrefundowane pod warunkiem, że umowa zostanie podpisana, co oznacza, że do czasu podpisania tej umowy Wnioskodawca ponosi wydatki na własne ryzyko. Warunkiem podpisania umowy jest pozytywny wynik oceny wniosku i negocjacji.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu od kwietnia 2018 r., z tym że ewentualne koszty działań związanych ze statutem i uchwałą o przedszkolu oraz rekrutacją nie mogą być uwzględnione w budżecie w kosztach bezpośrednich projektu. Działania te powinny zostać uwzględnione w Harmonogramie realizacji projektu, w opisie rekrutacji, ale wydatki z nimi związane Wnioskodawca ponosi wyłącznie w ramach kosztów pośrednich projektu. W ramach kosztów bezpośrednich projektu mogą zostać uwzględnione wydatki związane z realizacją poszczególnych typów projektów i działań możliwych do realizacji w ramach tych typów.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku realizacji typu projektu nr 1 dotyczącego tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obligatoryjne jest spełnienie limitu i ograniczenia związanego z zapewnieniem bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, współfinansowanych ze środków EFS, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 16–17) okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy, poza tym okresem mogą być prowadzone działania związane z dostosowaniem i modernizacją pomieszczeń, prowadzeniem rekrutacji bądź inne działania organizacyjne niezbędne dla utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przez okres dłuższy niż 12 miesięcy może być również realizowane działanie 1.4 związane z doskonaleniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego. W przypadku połączenia realizacji typu projektu nr 1 z typem projektu nr 3 należy pamiętać, iż realizacja typu projektu nr 3 wymaga spełnienia kryterium specyficznego obligatoryjnego: „Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące”.
W związku z powyższym, planując datę zakończenia realizacji projektu i długość trwania projektu należy uwzględnić powyższe informacje.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS