Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 19.03.2018 r.

Pytanie

Jednostka publiczna chce ubiegać się o dofinansowanie, gdzie przewidziano następujący zakres projektu:

  1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
  2. Zmiana źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny.

 

Budynek 12 lat temu przeszedł termomodernizację, w chwili obecnej nie są planowane prace termomodernizacyjne, a jedynie inwestycja o zakresie wskazanym powyżej. Czy w ramach przedmiotowego poddziałania można ograniczyć zakres projektu do ww. elementów?


Odpowiedź

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%. Jednocześnie w przypadku projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku. Ponadto budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

W związku z  powyższym należałoby zapytać Wnioskodawcę, czy przeprowadził audyt energetyczny przed przeprowadzeniem termomodernizacji w 2012 roku oraz czy budynek, na którym przeprowadzono już prace termomodernizacyjne spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku, gdy prace dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz zmiany źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny stanowią kolejny etap –- kontynuację całościowej koncepcji projektu, a przeprowadzone już prace spełniają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. to projekt jak najbardziej wpisywał by się w typy projektów w poddziałaniu 4.3.1.

Jednakże w przypadku gdy ww. prace, które chce przeprowadzić Wnioskodawca nie stanowią kontynuacji/kolejnego etapu całościowego projektu wątpliwym jest, czy takie działania można nazwać głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków. Ww. fakt może zostać zakwestionowany przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS