Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników – 20.03.2018 r.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu. W ogłoszeniu konkursu oraz w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru). Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków, nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biorąc powyższe pod uwagę, 30 marca 2018 nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 5 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz § 8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18).

 

Ponadto konieczna jest aktualizacja „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu”, która wynika ze zmiany:

  1. wzoru umowy o dofinansowanie polegającego na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw;
  2. zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 15 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji. Przedmiotowe zmiany obowiązują od 20.03.2018 r., tj. dnia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-03-20

Wzór umowy o dofinansowanie

2018-03-20

Zasady kwalifikowalności wydatków

2018-03-20

Ogłoszenie konkursu

2018-03-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.