Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.1

Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-02-28 do: 2018-04-05
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 4.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

W związku z potrzebą zmian zapisów wzoru Umowy o dofinansowanie projektu:

 • w § 1 Definicje zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego),
 • w § 3 Kwalifikowalność wydatków wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
 • w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:
 • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
 1. dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
 • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
 1. dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
 • zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Zmiany obowiązują od 4.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy o zmianie Ogłoszenia o konkursie i Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

26 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ogłoszenie i Regulamin konkursu. W ogłoszeniu konkursu oraz w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust 2. Regulaminu konkursu wskazano, że nabór wniosków nastąpi w terminie: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do 30 marca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru). Ustalając termin zamknięcia naboru wniosków, nie wzięto pod uwagę Zarządzenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 1 grudnia 2017 roku nr 166/2017 w sprawie zmian w harmonogramie czasu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z którym ustalono dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biorąc powyższe pod uwagę, 30 marca 2018 nie będzie możliwości złożenia wniosku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania wniosków z 30 marca 2018 roku na 5 kwietnia 2018 roku (treść Ogłoszenia konkursu oraz §7 ust 3 oraz § 8 ust 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18).

 

Ponadto konieczna jest aktualizacja „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu”, która wynika ze zmiany:

 1. wzoru umowy o dofinansowanie polegającego na usunięciu zapisów dot. praw autorskich – zapisy nie są adekwatne do rodzaju projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw;
 2. zapisów umowy w zakresie poszerzenia katalogu zmian w umowie, które nie wpływają na treść umowy o dofinansowanie i nie wymagają formy aneksu.

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Ogłoszenia i Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 15 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu konkursu oraz zamieszczeniu ich aktualnej wersji. Przedmiotowe zmiany obowiązują od 20.03.2018 r., tj. dnia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informacje

Zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjne:

26 marca 2018 r.,  w godzinach 9.00–14.00, Olsztyn

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 marca 2018 r., do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości),
Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Konkurs nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych beneficjentów:

- Instytucje otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowane zostanie przeznaczone na:

Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku  (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm. Inkubacja wspierana w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie na  wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty  firm w początkowej fazie rozwoju  tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne ze standardami, akredytacjami, np. z Certyfikatem ISO zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym, czy standardami opracowanymi dla inkubatorów przedsiębiorczości przez stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu, a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.

Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione  zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”) ,  zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Preferencje uzyskają projekty:

- z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

89 191 757,32 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 20.03.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.09.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 93 72

       89 521 96 06

       89 521 96 54

       89 521 96 41

       89 521 93 97

lub

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel.89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 4.09.2018 r.

2018-09-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-20

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-01-26

Wytyczne ministerialne

2018-01-26

Ogłoszenie konkursu

2018-01-26

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, nr RPWM.01.03.01-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS