Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Rekomendacji ZIT MOF Ełk – ZIT (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT - 23.03.2018 r.

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętego uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r przez Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Ełk zmianie ulega załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014-2020, pn. „Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”. Aktualizacja ww. Strategii związana była z rozszerzeniem zakresu wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w Poddziałaniu dedykowanym ZIT Ełk: 11.1.3. W Poddziałaniu 11.1.3 dodano typ 1 projektu: instrumenty aktywnej integracji.

 

Dotychczasowe brzmienie:

W załączniku nr 14 zapis:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 7/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Otrzymuje brzmienie:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Zmiany obowiązują od 20 marca 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025

2018-03-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS