Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.3

Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk

zakończony     od: 2018-03-30 do: 2018-04-30
Wyniki naboru

19.06.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 wniosek, który otrzymał ocenę negatywną. W związku z powyższym projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020, stanowiącego Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 6 jest potrzeba poprawy treści kryterium merytorycznego specyficznego – obligatoryjnego punktu Nr 4.

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 11/199/18/V przyjął ogłoszenie konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18. Podczas przygotowywania dokumentacji konkursowej nastąpiła omyłka w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 błędnie wpisano treść kryterium merytorycznego specyficznego – obligatoryjnego punktu Nr 4. W związku z powyższym zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętego uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r przez Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Ełk zmianie ulega załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014-2020, pn. „Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”. Aktualizacja ww. Strategii związana była z rozszerzeniem zakresu wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w Poddziałaniu dedykowanym ZIT Ełk: 11.1.3. W Poddziałaniu 11.1.3 dodano typ 1 projektu: instrumenty aktywnej integracji.

 

Dotychczasowe brzmienie:

W załączniku nr 14 zapis:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 7/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Otrzymuje brzmienie:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Zmiany obowiązują od 20 marca 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Informacje

Wykaz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie projektów:

- błędy techniczne:

 • Brak stosownych podpisów i pieczęci w wersji papierowej wniosku, w części VII  „Oświadczenie”;
 • Wykazane podpisy osób w części VII „Oświadczenie” są niespójne z osobami wskazanymi w  pkt. 2.11 jako „Osoba (-y) uprawniona(-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wypełnionego pkt 2.11 wniosku „Osoba (-y) uprawniona (-e) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy”;
 • Brak wersji papierowej wniosku;
 • Przedstawienie niepełnych danych dotyczących Wnioskodawcy lub Partnera, np. w polu 2.9 niewpisanie nazwy ulicy, kodu pocztowego lub numeru telefonu;
 • Brak niezbędnych załączników, które są wymagane do złożenia wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie;
 • Wykazywanie w polu 6.1.6 „Uzasadnienie kosztów” treści niezwiązanych z uzasadnieniem kosztów budżetowych (np. dokończenie opisu zadań,  dokończenie opisu grupy docelowej);
 • Pisanie wniosku skrótami (wniosek jest nieczytelny i niezrozumiały w swojej treści).
 • Pisanie wniosku metodą „kopiuj – wklej”, bez uwzględnienia specyfiki grupy docelowej, jej liczebności, miejsca realizacji projektu itp.

- błędy merytoryczne:

Przy opisie grupy docelowej:

- nieuwzględnienie lub nieprawidłowe uwzględnienie w projekcie kwestii związanych z zasadami horyzontalnymi (zasada równości szans kobiet i mężczyzn; zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasada zrównoważonego rozwoju);

- podawanie danych statystycznych, które nie dotyczą konkretnego obszaru (np. założono, że projekt będzie realizowany na terenie gminy X, natomiast dane statystyczne wykorzystane do zobrazowania sytuacji osób wchodzących w skład grupy docelowej dotyczą całego województwa lub kraju) – nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu stosowania danych dotyczących np. województwa (mogą być one zastosowane w celach porównawczych, jednakże nie mogą one stanowić jedynego źródła informacji);

- brak wskazania źródła pochodzenia danych statystycznych i informacji na temat danych pochodzących z badań własnych.

- wskazywanie deklaratywnych informacji/stwierdzeń dotyczących zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które są niewystarczające, bowiem nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn (np. projekt będzie realizował założenia równościowe”; projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn”; „wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć”).

 

Przy opisie sposobu rekrutacji:

- brak wskazania sposobów przekazywania informacji o projekcie;

- brak informacji na temat listy rezerwowej i ewentualnej dodatkowej rekrutacji uczestników;

- niedostosowanie sposobów/metod rekrutacji do specyfiki grupy docelowej.

 

Przy opisie wskaźników realizacji projektu:

- brak wskaźników, które zgodnie z Regulaminem konkursu są obligatoryjne (w tym wskaźników horyzontalnych);

- błędne wykazywanie tych samych zapisów przy opisie “źródła do pomiaru wskaźnika oraz “sposobu pomiaru wskaźnika”.

 

Przy opisie zadań i harmonogramie realizacji projektu:

- planowanie działań, które nie są zbieżne z przedstawionym opisem potrzeb grupy docelowej lub takich, które w ogóle nie wpisują się w założenia konkursu (np. zadanie merytoryczne w projekcie nie może polegać wyłącznie na wyjściach do kina, teatru czy filharmonii);

- opisywanie zadań w sposób zbyt ogólny (np. brak informacji na temat okresu realizacji wsparcia; brak informacji na temat osób zaangażowanych w realizację poszczególnych form wsparcia; brak informacji na temat działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

-  wykazywana zbyt niska intensywność oferowanych form wsparcia wobec uczestników (np. wykazanie zaangażowania pośrednika pracy w wymiarze 180 h przez okres łączny 11 miesięcy jego pracy w projekcie dla 40 uczestników projektu, gdzie wychodzi, że miesięczne średnie zaangażowanie specjalisty wynosi 16,36 h ).

 

Przy opisie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów:

- angażowanie do projektu kadry własnej na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- przedstawienie kompetencji i doświadczenia kadry merytorycznej w sposób nieprecyzyjny (np. psycholog posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji podobnego typu działań).

 

Przy konstruowaniu budżetu projektu:

- zaplanowanie cen jednostkowych, które odbiegają od cen zawartych w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- w przypadku kosztów, których nie zawarto w Zestawieniu standardu i cen rynkowych – brak potwierdzenia rynkowości wydatku;

- pozycje kosztowe zawarte w szczegółowym budżecie projektu nie pokrywają się z opisami zadań (np. zadanie będzie realizowane w 2018 roku, natomiast koszty zaplanowano na 2019 rok).

- brak spójności między kwotą wkładu wskazaną w budżecie ogólnym projektu, a informacjami zawartymi w budżecie szczegółowym i metodologią przedstawioną w Uzasadnieniu wkładu własnego pod budżetem.

 

Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dotyczące zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Na podstawie Uchwały nr 9/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk z 24.06.2016 r. oraz pkt. 3.9 Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Związek ZIT MOF Ełk ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk, w ramach ww. konkursu.

 

Poddziałanie RPO WiM 2014-2020: Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk

Nr konkursu: RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 2 marca 2018 r. – 10 kwietnia 2018 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

 1. wypełniony wniosek o wydanie rekomendacji (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie Związku ZIT MOF Ełk (załącznik nr 2; Wnioskodawca wypełnia jedynie punkty „nazwa podmiotu oraz jego status prawny”, „tytuł projektu”, „krótki opis projektu”) należy złożyć w formie papierowej, osobiście lub pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu, w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (decyduje data wpływu; wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane).

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 9/2016 Związku ZIT MOF Ełk z dnia 24.06.2016 r. (załącznik nr 3).

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184/240, e-mail: zit@um.elk.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP Urzędu Miasta Ełku pod linkiem http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętego uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r przez Komitet Sterujący Związku ZIT MOF Ełk zmianie ulega załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu RPO WiM 2014-2020, pn. „Rekomendacja ZIT MOF Ełk – ZIT (bis) w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”. Aktualizacja ww. Strategii związana była z rozszerzeniem zakresu wsparcia w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne w Poddziałaniu dedykowanym ZIT Ełk: 11.1.3. W Poddziałaniu 11.1.3 dodano typ 1 projektu: instrumenty aktywnej integracji.

 

Dotychczasowe brzmienie:

W załączniku nr 14 zapis:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 7/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Otrzymuje brzemiennie:

„Rekomendujemy pozytywną ocenę ww. projektu w zakresie zgodności ze Strategią ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) − Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 przyjętej uchwałą nr 14/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk.”

 

Zmiany obowiązują od 20 marca 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,
Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk

Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00.28-001/18 

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

 

Typy projektu:

Typ 1 Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Typ 2 Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Termin, od którego można składać wnioski

30.03.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej (wraz  załącznikami) należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 • Rekomendację Związku ZIT MOF Ełk;
 • Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

Typ 2 Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR; 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych. TYP 2: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; W przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 441 623,44 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce dotyczącej przedmiotowego konkursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip - obowiązuje od 23.04.2018 r.

2018-04-23

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-02-21

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS