Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.5

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-04-30 do: 2018-05-29
Wyniki naboru
Komunikaty

Informujemy, że 7.12.2018 r. rozpoczyna prace Komisja Oceny Projektu.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków.

Z uwagi na złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 4 dni tj. z 95 dni na 99 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że 4.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

W związku z potrzebą zmian zapisów Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu:

 • w § 1 Definicje zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego),
 • w § 3 Kwalifikowalność wydatków wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
 • w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:

1. obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

 1. dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

2. obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:

 1. dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
 2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

3. zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zmiany obowiązują od 4.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 15 dni, tj. z 80 dni na 95 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów
Informacje

24 maja 2018 r., w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn, pokój nr 22), odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego pracownicy Biura Projektów Przedsiębiorczość odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się w linku.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1. Jeśli Wnioskodawca chce realizować projekt w ramach dwóch typów jednocześnie w jednym wniosku o dofinansowanie czyli:

- Usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 

- Usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych,

to czy minimalna wartość projektu musi wynieść 160 000,00 zł czyli 140 000,00 dla typu związanego z usługami doradczymi i szkoleniami oraz 20 000,00 dla usług związanych z internacjonalizacją?

Odpowiedź 1: W przypadku ujęcia w projekcie dwóch typów usług należy przyjąć, że minimalna wartość projektu stanowi sumę wartości minimalnych projektu, określonych dla poszczególnych typów projektów, tj. 160 000,00 zł.

Przy czym, w przypadku realizacji takiego projektu, wydatki dotyczące typu projektu „usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku” powinny wynosić min. 140.000,00 zł, natomiast wydatki dotyczące typu projektu „usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych” powinny wynosić min. 20 000,00 zł.

Limit 160 000,00 zł dotyczy także wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Pytanie 2. Jakie koszty kwalifikowalne mogą zostać ujęte w ramach "koszty uczestnictwa 1-3 pracowników Beneficjenta"? Co mam rozumieć pod sformułowaniem koszty uczestnictwa?

Odpowiedź 2: W przypadku projektu związanego z udziałem Beneficjenta w międzynarodowych targach, kosztem kwalifikowalnym jest zakup od wykonawcy zewnętrznego kompleksowej usługi organizacji udziału w imprezie. Katalog kosztów jakie kwalifikują się do wsparcia (w ramach kompleksowej usługi) znajduje się w dokumentacji konkursowej (załącznik pn. „Zasady kwalifikowalności wydatków 1.3.5”). Są to koszty budowy i obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa  w  danych  targach i obejmują m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, przejazdu, wyżywienia Beneficjenta i/lub jego pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę stoiska na imprezie targowej. Przy czym kwalifikowalny jest udział 1-3 osób. Koszt udziału każdej następnej osoby należy pokryć ze środków własnych Beneficjenta.

 

Pytanie 3. Czy w harmonogramie rzeczowym Wnioskodawca może ująć koszty związane z uczestnictwem w 4 imprezach targowych tj. dwie imprezy targowe w 2019 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma), oraz dwie imprezy targowe w 2020 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma)?

Odpowiedź 3: Nie ma ograniczeń co do liczby imprez targowych. Przy czym należy pamiętać, że kwalifikowalne są koszty budowy i  obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa w danych  targach, a nie same uczestnictwo w targach.

 

Pytanie 4. Czy kwalifikowalne są koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem pracowników Wnioskodawcy na imprezę targową zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia?

Odpowiedź 4: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest pracownikiem, w związku z tym koszt jej udziału w imprezie targowej nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

 

Pytanie 5. Czy kwalifikowalny jest zakup od Wnioskodawcy przedmiotu badania przez podmiot wykonujący dla Wnioskodawcy usługę doradczą? W jaki sposób powinno odbyć się przekazanie przedmiotu badania do wykonawcy usługi doradczej?

Ponadto informuje, iż koszty wyprodukowania przedmiotu badania są duże.

Odpowiedź 5: W ramach projektu to Wnioskodawca zakupuje usługę doradczą, która przyczyni się do jego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w studium wykonalności/ biznes planie w jaki sposób nabycie usługi/ usług rozwiąże konkretny problem/ zagadnienie związane z rozwojem firmy i wzmocni jego pozycję konkurencyjną i/lub przyczyni się do jego rozwoju. Wobec powyższego nie może być kwalifikowalny zakup od Wnioskodawcy jakiejkolwiek usługi.

 

Pytanie 6. Jakie koszty są kwalifikowalne w ramach budowy stoiska wystawienniczego? Czy kwalifikowalne są tylko koszty związane z budową stoiska czyli materiałami niezbędnymi do jego stworzenia?

Czy kwalifikowalne są również: stoliki, krzesła, regały, stojaki na ulotki, wynajem sprzętu multimedialnego i dodatkowego (lodówka, ekspres kawowy, czajnik, odkurzacz)?

Odpowiedź 6: Budowa stoiska jest elementem kompleksowej usługi organizacji udziału w imprezie targowej jaką Wnioskodawca zakupuje u wykonawcy zewnętrznego. Warunki jakie ma spełniać stoisko powinny znajdować się w umowie pomiędzy Beneficjentem, a wykonawcą.

 

Pytanie 7. Czy firma organizująca udział Wnioskodawcy w międzynarodowych targach może zawierać w imieniu Wnioskodawcy umowy np. z organizatorem targów?

Odpowiedź 7: Są to ustalenia pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą. Do rozliczenia projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić umowę z wykonawcą kompleksowej usługi oraz faktury wystawione przez wykonawcę na Beneficjenta.

 

Pytanie 8. Jeśli Wnioskodawca w ramach jednego wniosku o dofinansowanie planuje wyjazd na 4 imprezy targowe, to czy kwalifikowalne są koszty budowy stoiska wystawienniczego na każdy z tych 4 targów, czy tylko na jedne?

Odpowiedź 8: Jeśli każda z 4 imprez będzie wymagała budowy odrębnego stoiska i będzie to wynikało z umowy z wykonawcą – nie ma przeciwskazań co do kwalifikowalności.

 

Pytanie

Czy w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 istnieje obowiązek złożenia wraz z dokumentacją konkursową dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców? Czy w obecnym naborze wystarczające jest przeprowadzenie procedury zapytania zgodnie z zasadą konkurencyjności, np. już na etapie realizacji projektu?

 

Odpowiedź

W obecnie trwającym konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 nie ma obowiązku złożenia wraz z dokumentacją konkursową dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców. Kryterium pn. „Analiza rynku w celu konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi” zostało usunięte z Załącznika pn. „Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP” w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej. W obecnym naborze wystarczające jest przeprowadzenie procedury zapytania zgodnie z zasadą konkurencyjności na etapie realizacji projektu, co będzie przedmiotem weryfikacji na etapie realizacji projektu (weryfikacja wniosku o płatność lub podczas ewentualnej kontroli projektu).

 

Pytanie 1

Czy ograniczenie dotyczące prowadzenia przez wnioskodawcę działalności przez co najmniej 12 miesięcy odnosi się także do wyjazdów biznesowych w zakresie nawiązania kontaktów z podmiotami zagranicznymi? Precyzując, czy można zlecić w ramach projektu usługę polegającą na przygotowaniu firmy (działającej od pół roku) i jej produktów do konkretnego rynku zagranicznego oraz wyszukania kontrahentów na tym rynku, a następnie uzyskać wsparcie finansowe na wyjazdy biznesowe mające na celu zaprezentowanie swojej oferty konkretnym firmom (uprzednio wyszukanych)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej (SzOOP), w odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności następujące warunki:

−             wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych

−             Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

−             Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ program wydarzenia.

Udział w wydarzeniach oznacza udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

W przypadku wyjazdu na spotkanie biznesowe, należy również spełnić warunek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 m-cy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Pytanie 2

Czy w ramach konkursu przedsiębiorca może składać wniosek na dwie usługi łącznie tj. na doradczo-szkoleniową oraz na związaną z internacjonalizacją firmy? Jeżeli tak, to czy jest wymóg, aby usługi wykonywała ta sama firma, czy mogą dwie różne?
 

Odpowiedź 2

Tak, w ramach jednego projektu możliwy jest zakup przez Beneficjenta zarówno usług doradczo-szkoleniowych, jak i związanych z internacjonalizacją firmy. W takim przypadku, wypełniając wniosek o dofinansowanie należy wybrać dwa typy projektów (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie). Nie ma obowiązku, ażeby te dwie usługi wykonywał ten sam Wykonawca.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP

Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 

Termin, od którego można składać wnioski

30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

 • Usług  doradczych  i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Usług  związanych  z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych

Zgodnie z zasadami określonymi w SzOOP, dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 693 950,52 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.09.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 93 72

       89 521 96 54

       89 521 96 41

       89 521 93 97


lub

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel.89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 4.09.2018 r.

2018-09-05

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-26

Wytyczne ministerialne zip

2018-03-26

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS