logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.4

Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne

zakończony     od: 2018-04-30 do: 2018-05-29
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków.

Z uwagi na złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 14 dni, tj. z 95 dni na 109 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, iż 04.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu.

Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów wzoru umowy do:

 • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dodatkowo, w związku z potrzebą zmian zapisów Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu:

 • w § 1 Definicje zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego);
 • w § 3 Kwalifikowalność wydatków wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy;
 • w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:
  • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
   • dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
   • dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
  • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
   • dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
   • dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zmiany obowiązują od 04.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na złożoność projektów w przedmiotowym konkursie oraz duże obciążenie instytucji związane z kumulacją wielu konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 15 dni, tj. z 80 dni na 95 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w ramach działania 1.3.4 Wnioskodawcą może być podmiot prywatny, który nie posiada na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedziby ani filii firmy, a jedynie tereny inwestycyjne?

 

Odpowiedź 1

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego poddziałania jest uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Nie jest wymagane, ażeby Wnioskodawca miał siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednakże należy mieć na uwadze, że uzbrajany/przygotowywany w ramach projektu teren, musi wiązać się z „inwestycją początkową” w rozumieniu art. 2 pkt 49 „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]”.

W ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową.

W przypadku poddziałania 1.3.4 uzbrojenie/przygotowanie terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

 

Pytanie 2

Bardzo proszę o informację, czy w ramach konkursu 1.3.4 kwalifikowalnym kosztem będzie wykonanie studni głębinowej?


Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium,  w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
 • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

 

Mając na uwadze powyższe, wybudowanie studni głębinowej może stać się wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie tylko w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn nie będzie możliwe przyłączenia działki do sieci wodociągowej miejskiej (gminnej itp.). Jednak zasadność jej wybudowania będzie elementem ewentualnej analizy projektu przez eksperta z dziedziny budowlanej, podczas jego oceny.

Odpowiedzi uzgodnione zostały z Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz w zakresie hodowli ryb, tj. pyt. 1 – z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju).

Pytanie 1. Czy projekt polegający na kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnego pod przyszłą działalność polegającą na budowie obiektów, w którym będą hodowane ryby kwalifikuje się do wsparcia?

Projekt nie będzie kwalifikował się do wsparcia w sytuacji, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i otrzymuje pomoc publiczną oraz prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury.  Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER), rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi.


Pytanie 2. Czy projekt polegający na uzbrojeniu części działki i zmianie jej funkcji/przeznaczenia, w wyniku której powstanie docelowo infrastruktura produkcyjna (budynki i urządzenia) i/lub magazynowa kwalifikuje się do wsparcia?

Taki projekt może kwalifikować się do wsparcia, jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną część uzbrajanego w ramach projektu terenu, musi wiązać się z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

W ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową. Powyższe oznacza, że uzbrojenie części terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.


Pytanie 3. Proszę o informacj,ę czy projekt polegający na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego, gdzie docelowo mają powstać budynki rekreacji indywidualnej (domki letniskowe) będzie kwalifikował się do wsparcia? Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu przewiduje możliwość budowy indywidualnej zabudowy rekreacyjnej na obszarze 1,5 ha. Czy taki projekt będzie uznany za realizację inwestycji w sektorze mieszkalnym?

Projekt może kwalifikować się do wsparcia, jeśli Wnioskodawcą będzie przedsiębiorca, który w ramach projektu planuje uzbrojenie terenu, na którym powstanie inwestycja początkowa, a prowadzona działalność będzie polegać na wynajmie powstałych domków letniskowych.

 

Pytanie

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć projekt dotyczący prac budowlanych na działkach, których jest współwłaścicielem (posiada 1/2 udziałów we własności działek)? Drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna, która wyraża zgodę na realizację prac.


Odpowiedź

Zgodnie z SzOOP warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego poddziałania jest uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Wnioskodawca będący współwłaścicielem terenu w ocenie Departamentu EFRR posiada wymagany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie prace na terenie objętym współwłasnością wymagają zgody współwłaściciela.

Pytanie 1

Czy projekt budowy drogi na terenach inwestycyjnych będzie wpisywał się w założenia konkursu, jeżeli 50% wartość projektu stanowi budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, a pozostałe 50% to budowa infrastruktury tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny pod sieć światłowodową?

Odpowiedź 1

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460, art. 8. 1) Wewnętrzny układ komunikacyjny to tzw. drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych zalicza się np. drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Powyższe oznacza, że droga wewnątrz terenu inwestycyjnego może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, nie będą kwalifikowane inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej. Budowa infrastruktury drogowej możliwa będzie wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem (wewnętrzne układy komunikacyjne) Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym mniejszą część budżetu projektu (mniej niż 50%).


Pytanie 2

Czy makroniwelacja terenu i przygotowanie działek, jako terenu pod przyszłe inwestycje również może zostać uznane za koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź 2

Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne, kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi).

 

Informacje

23 maja 2018 r., w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn, pokój nr 22), odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego pracownicy Biura Projektów Przedsiębiorczość odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się w linku.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18

 

Termin, od którego można składać wnioski

30.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00–16:00

Wtorek–piątek: 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie, wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 1. Przedsiębiorstwa (MŚP)
 2. Jednostki samorządu terytorialnego
 3. Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 1. utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego,
 2. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych,
 3. uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

 

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 076 961,88 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.09.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Biuro Regionalne w Ełku
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:
poniedziałek  8:00–18:00
wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

lub

nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36

       89 521 96 26

       89 521 93 72

       89 521 96 54

       89 521 96 41

       89 521 93 97

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 4.09.2018 r.

2018-09-04

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-03-28

Wytyczne ministerialne

2018-03-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.