Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (2 typ) - RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/16

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-18
Informacje

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuję, że w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/16 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Komunikaty

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 marca br. (syg.DZF.IV.8620.18.2016.DS.2) dotycząca zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuje, iż w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki, jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu będą realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych (tj. Pzp albo zasada konkurencyjności), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W praktyce oznacza to brak możliwości otrzymania dofinansowania na realizację takiego projektu. Z kolei zapisy Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/16 zostały sformułowane na podstawie ww. Wytycznych, z których wprost nie wynikał obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach o wartości poniżej 100 000 EUR wkładu publicznego, co skutkowało błędną interpretacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (IZ RPO WiM), iż Wnioskodawca w tego typu projektach ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków.

 

Ponadto, w trakcie prac Komisji Oceny Projekty (KOP), w ramach których przeprowadzono wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie szacowania stawek jednostkowych stwierdzono, iż proponowane przez Wnioskodawców uzasadnienia przyjętych stawek uniemożliwi zagwarantowanie ich rynkowości, co może spowodować zarzut ze strony Komisji Europejskiej. W tej sytuacji rynkowość stawek mogłaby zagwarantować jedynie IZ RPO WiM przeprowadzając szerokie badanie rynku pod względem ujednolicenia kryteriów wymaganych przy poszczególnych wydatkach. Ponieważ specyfika projektów w Osi 2 dopuszcza różnorodne wydatki, Instytucja Ogłaszająca Konkurs może dokonać określenia kryteriów do stworzenia stawek jednostkowych zbierając doświadczenia po 2-3 latach wdrażania Programu.

 

W trakcie prac KOP zaistniała również konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w kwestii sposobu wykazywania zakupu środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS. Zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS ograniczone limitem procentowym w projekcie są zakupy środków trwałych o wartości równej i wyższej niż 350 zł netto. Natomiast, wniosek o dofinansowanie projektu wypełniany za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2 dopuszcza jedynie możliwość wykazywania wydatków w kwotach brutto. Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie konkursu należy doprecyzować opis zakupu środków trwałych poprzez uzupełnienie kategorii wydatku o „%” stawki VAT.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

IZ RPO WiM informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują z dniem rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (typ 2).

Konkurs dedykowany rozwojowi inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: żywność wysokiej jakości.

 

Termin, od którego można składać wnioski

2016-03-31

Termin, do którego można składać wnioski

2016-04-18

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania odbywa się w szczególności poprzez :

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU

Działania wymienione w pkt. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt. b).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej kadry dla gospodarki

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 726 282,41 złote

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82
tel. 89 512 54 83
tel. 89 512 54 85
tel. 89 512 54 86
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13
tel. 55 620 09 14
tel. 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-30

Regulamin konkursu

2016-03-30

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-02-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-02-23

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-23

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finanowanych wydatków

2016-02-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.