Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 3.04.2018 r.

Pytanie 1. Czy wsparciem w ramach w/w poddziałania mogą zostać objęci wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego?

Odpowiedź 1. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne dla Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jeżeli wskazane w pytaniu osoby wpisują się w powyższą grupę docelową to mogę one zostać uczestnikami projektu.

 

Pytanie 2. Czy w ramach w /w poddziałania możliwe jest objęcie uczestników projektu wsparciem psychiatry dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz seksuologa dziecięcego?

Odpowiedź 2. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych np. neurolog dziecięcy).

 

Pytanie 3. Czy możliwe jest przeprowadzenie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych diagnozy pod kątem FAS (płodowy zespół alkoholowy)?

Odpowiedź 3. Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych. np. diagnoza pod kątem FAS).

 

Pytanie 4. Czy liczba partnerów wskazana we wniosku inwestycyjnym musi być równa liczbie partnerów wskazanej we wniosku rewitalizacyjnym, tzw. „miękkim”?

Uzasadnienie do pytania: Na etapie opracowania wniosku inwestycyjnego wskazano, że liczba partnerów w projekcie „miękkim” wynosić będzie 6 – po 2 z różnych sektorów – pozarządowego, samorządowego i niepublicznych/publicznych instytucji rynku pracy. Między wnioskiem inwestycyjnym a rewitalizacyjnym  minął długi około dwuletni okres czasu – Wnioskodawca planuje zostawić partnerów z różnych sektorów, niemniej jednak ich liczba obecnie wydaje się być zawyżona.

Odpowiedź 4. Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18, w opinii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (IOK), liczba partnerów wskazana we „wniosku inwestycyjnym” nie musi być równa liczbie partnerów we „wniosku rewitalizacyjnym miękkim”. Kryteria wyboru projektów w ramach ww. konkursu odnoszą się wyłącznie do koncepcji całego projektu społecznego i jego zgodności z założeniami właściwego programu rewitalizacji. Nie mniej jednak, IOK rekomenduje, aby przeanalizować zapisy umowy o dofinansowanie projektu (zawartej na podstawie „wniosku inwestycyjnego”), pod kątem ewentualnych zobowiązań Wnioskodawcy w omawianym zakresie.

 

Pytanie 5. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie uczestnikom projektu zabiegów rehabilitacyjnych - usprawniających? Zabiegi będą skierowane dla osób z niepełnosprawnością i wynikać będą z diagnozy potrzeb.

Odpowiedź 5 W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został katalog przykładowych form wsparcia, które można w tym konkursie realizować. Jest to katalog otwarty, zatem formy wsparcia, które Wnioskodawca będzie realizował, zależeć będą w głównej mierze od indywidualnej diagnozy uczestników. Nie mniej jednak, przy planowaniu wsparcia dla uczestników projektu należy pamiętać, aby formy wsparcia były zbieżne z założeniami konkursu. W przypadku tego konkursu, projekty powinny być skierowane na ułatwienie dostępu do usług społecznych. Ponadto zawarte w pytaniu pojęcie zabiegów rehabilitacyjnych – usprawniających jest zbyt ogólne by zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym IOK zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem zbiegów rehabilitacyjnych – usprawniających.

 

Pytanie 6. Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie pobytu w mieszkaniu treningowym dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Czy możliwe jest w ramach kosztów bezpośrednich sfinansowanie trenera oraz kosztów użytkowania mieszkania, kosztów zużycia mediów?

Odpowiedź 6. Co do zasady w ramach tego konkursu będzie można sfinansować pobyt np. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu treningowym. Należy jednakże, zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie w ramach projektu powinno odpowiadać potrzebom uczestnika projektu (tj. wynikać z diagnozy osoby lub rodziny) oraz być zgodne z standardem świadczenia określonego rodzaju usługi społecznej (w tym przypadku mieszkania treningowego). Kwestia ta będzie podlegała szczegółowej analizie na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego do projektu (tj. takiego, który świadczy wsparcie bezpośrednio dla uczestników projektu) będzie mogło zostać pokryte z kosztów bezpośrednich. Kwestia wygląda analogicznie w przypadku kosztów użytkowania mieszkania treningowego i związanych z tym opłat (mediów). Kwestia racjonalności i rynkowości poszczególnych wydatków w ramach budżetu będzie przedmiotem oceny merytorycznej projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.