Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.4.1

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (2 typ) - RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-18
Etapy oceny projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że 13 maja 2016 r. została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16.

Poniżej lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena formalna rozpocznie się 16 maja 2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż 23 maja 2016 r. został zakończony etap oceny formalnej  wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16. 
 

Poniżej opublikowano listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna rozpocznie się dnia 24 maja 2016 r.

Komunikaty

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 marca br. (syg.DZF.IV.8620.18.2016.DS.2) dotycząca zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuje, iż w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki, jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu będą realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych (tj. Pzp albo zasada konkurencyjności), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W praktyce oznacza to brak możliwości otrzymania dofinansowania na realizację takiego projektu. Z kolei zapisy Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16 zostały sformułowane na podstawie ww. Wytycznych, z których wprost nie wynikał obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach o wartości poniżej 100 000 EUR wkładu publicznego, co skutkowało błędną interpretacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (IZ RPO WiM), iż Wnioskodawca w tego typu projektach ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków.

 

Ponadto, w trakcie prac Komisji Oceny Projekty (KOP), w ramach których przeprowadzono wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie szacowania stawek jednostkowych stwierdzono, iż proponowane przez Wnioskodawców uzasadnienia przyjętych stawek uniemożliwi zagwarantowanie ich rynkowości, co może spowodować zarzut ze strony Komisji Europejskiej. W tej sytuacji rynkowość stawek mogłaby zagwarantować jedynie IZ RPO WiM przeprowadzając szerokie badanie rynku pod względem ujednolicenia kryteriów wymaganych przy poszczególnych wydatkach. Ponieważ specyfika projektów w Osi 2 dopuszcza różnorodne wydatki, Instytucja Ogłaszająca Konkurs może dokonać określenia kryteriów do stworzenia stawek jednostkowych zbierając doświadczenia po 2-3 latach wdrażania Programu.

 

W trakcie prac KOP zaistniała również konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w kwestii sposobu wykazywania zakupu środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS. Zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS ograniczone limitem procentowym w projekcie są zakupy środków trwałych o wartości równej i wyższej niż 350 zł netto. Natomiast, wniosek o dofinansowanie projektu wypełniany za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2 dopuszcza jedynie możliwość wykazywania wydatków w kwotach brutto. Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie konkursu należy doprecyzować opis zakupu środków trwałych poprzez uzupełnienie kategorii wydatku o „%” stawki VAT.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

IZ RPO WiM informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują z dniem rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Wyniki naboru

Informujemy, że 5 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) projekty złożone w konkursie nie spełniły wymaganych kryteriów merytorycznych i tym samym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Poniżej lista członków KOP zaangażowanych w ocenę formalną i merytoryczną konkursu.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (typ 2).

Konkurs dedykowany rozwojowi inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody.

Termin, od którego można składać wnioski

2016-03-31

Termin, do którego można składać wnioski

2016-04-18

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania odbywa się w szczególności poprzez :

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

Działania wymienione w pkt. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt. b).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej kadry dla gospodarki.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 726 282,41 złote

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82
tel. 89 512 54 83
tel. 89 512 54 85
tel. 89 512 54 86
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13
tel. 55 620 09 14
tel. 55 620 09 16
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-30

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-02-23

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-02-23

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

2016-02-23

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-23

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków

2016-02-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.