Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.1.3

Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, konkurs zamknięty nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-05-29 do: 2018-07-06
Wyniki naboru

Informujemy, że 11.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-002/18.  W ramach konkursu 1 projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Lista projektów, które spełniły wszystkie kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej i zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji.

Komunikaty

Informujemy o zmianie zapisów Regulaminu konkursu w zakresie:

 • aktualizacji załączników nr 1, 2 i 3 do ww. Regulaminu konkursu, które wynikają z nowo obowiązujących przepisów w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 (wersja 6.0);
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (wersja 6.0);
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.
 • usunięcia załącznika nr 18 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Dotychczas przedmiotowe oświadczenie należało złożyć w wersji papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie (jako oddzielny dokument). W nowej wersji wniosku o dofinansowanie (wersja 6.0) oświadczenie to zostało wpisane na stałe we wniosek w części VII Oświadczenie. W związku z powyższym nie ma już konieczności składania przedmiotowego oświadczenia w wersji papierowej;
 • wydłużenia naboru wniosków: od 29.05.2018 r. -  06.07.2018 r.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 13 czerwca 2018 r.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Ważne!

Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 26 kwietnia 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 13 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane przed 13.06.2018 r., a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Czy  w szczegółowym budżecie w kolumnie „personel projektu” należy zaznaczać tak w przypadku specjalistów (psycholog, animator, doradca zawodowy, itp.) i osób wykazywanych jako zatrudnianych na umowę cywilnoprawną (np. umowy zlecenie), czy jedynie osoby zatrudniane na etat? 

Odpowiedź 1:

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”... personel projektu są to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie:

 • stosunku pracy,
 • osoby samozatrudnione (tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest beneficjentem projektu i jednocześnie stanowi personel tego projektu),
 • osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

A zatem w budżecie należy zaznaczyć TAK przy osobach zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Pytanie 2:

Czy można w kategorii wydatku w szczegółowym budżecie projektu w jednej pozycji budżetowej wskazywać w jednej pozycji np. zakup mebli czy drobnego sprzętu AGD, a specyfikację ująć w uzasadnieniu kosztów (wyszczególnione mebel i sprzęty wraz z planowanymi kosztami, czy należy każdy sprzęt wykazywać w oddzielnych pozycjach budżetowych?

Odpowiedź 2:

Instrukcja wypełniania wniosku nie nakłada na Wnioskodawcę jednego, konkretnego sposobu przedstawienia wydatków w budżecie. Można to zrobić w dowolny sposób  (opisany w pytaniu), należy jednak pamiętać o tym, aby umożliwić oceniającemu zweryfikowanie zasadności i racjonalności wykazanych wydatków w budżecie szczegółowym. W przypadku zakupów (np.: sprzętu AGD/RTV, narzędzi) należy w uzasadnieniu kosztów wskazać uzasadnienie potrzeby zakupu danego sprzętu oraz parametry techniczne danego towaru. Należy również uzasadnić rynkowość kosztów, w sytuacji gdy koszty przewyższają ceny wskazane w „Zestawieniu standardu i cen rynkowych” (załącznik do Regulaminu konkursu).

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Poddziałania: 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk.

Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00.28-002/18 

 

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. W ramach konkursu program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.

 

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

 

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 1. w nowo utworzonych podmiotach,
 2. w istniejących podmiotach.

Termin, od którego można składać wnioski

29 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

6 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Sytemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie:

29.05.2018 r. do 06.07.2018 r.

 

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

 • Rekomendacje wydaną przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014–2020.
 • Wyciąg z programu rewitalizacji;

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (podrozdział 5.4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

TYP 1 i TYP 2

Wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 1

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

 1. Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie  kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 •  zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 •  treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót  do życia społecznego,
 •  usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

2. Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

 •  aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  poradnictwa*,
 •  wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,
 •  staży,
 •  praktyk zawodowych,
 •  uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • kursy i szkolenia zawodowe;

3. Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

 •  zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);

4. Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

 •  programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

TYP 2

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

 

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

 • w nowo utworzonych podmiotach,
 • w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

TYP 1 projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR; 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych. TYP 2 projektu: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; 85% państwowe jednostki budżetowe

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 494 881,28 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje do 13.06.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

 

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

 

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77


Godziny pracy punktów: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Dodatkowo na stronie internetowej funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa po zmianach - format zip - 13.06.2018 r.

2018-06-13

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-04-20

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, konkurs zamknięty nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS