Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 6 Regulaminu konkursu - Karta oceny kryteriów merytorycznych - 23.04.2018 r.

23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020, stanowiącego Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 pn. Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 jest potrzeba poprawy nazwy kryterium merytorycznego specyficznego fakultatywnego Nr 1.

27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 11/201/18/V zmienił Uchwałę 4/74/18/V z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18. Przedmiotowa zmiana konieczna była w związku z nowelizacją w dniu 9 stycznia 2018 r. Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) oraz dostosowania kryteriów wyboru projektów do znowelizowanych Wytycznych. W wyniku omyłki w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 nie uwzględniono zmiany nazwy kryterium merytorycznego specyficznego fakultatywnego Nr 1. W związku z powyższym zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów merytorycznych

2018-04-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS