Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 26.04.2017 r.

Pytanie 1

W projekcie planujemy zatrudnić kadrę pracującą w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej:

- kto zatrudnia tę kadrę w projekcie i na jakich zasadach?( PCPR?, DPS?)

- jak powinno kształtować się wynagrodzenie dla kadry projektu w postaci dodatku specjalnego ? ( lub inne)

- jaki jest procentowy udział kosztów zatrudnionej kadry w ramach projektu?

Odpowiedź 1

Kadrę w projekcie zatrudnia jednostka posiadająca uprawnienia do zatrudniana kadry w Państwa WTZ.

Kadra projektu zatrudniana jest zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wynagrodzenie dla kadry projektu w postaci dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownikowi zaangażowanemu w realizację projektów finansowanych ze środków  RPO WiM 2014-2020  nie może przekroczyć 40% jego wynagrodzenia podstawowego, przyznanego zgodnie z regulaminem wynagrodzeń w danej instytucji.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

 

Pytanie 2

Gdzie można znaleźć wytyczne kwalifikowalności wydatków dla Osi 11.?

Odpowiedź 2

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dla Osi 11 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 mogą Państwo znaleźć na następujących stronach internetowych:

 

Pytanie 3

Czy wydatkiem personelu są wydatki związane z zatrudnieniem własnych pracowników czy też zewnętrznych?

Odpowiedź 3

W ramach projektu, Wnioskodawca może zatrudniać zarówno kadrę własną jak również kadrę zewnętrzną.

Natomiast wydatkiem ponoszonym na zatrudnienie personelu w projekcie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (…), jest wydatek związany  z zatrudnieniem kadry własnej.

 

Pytanie 4

We wniosku,4.6- Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów należy opisać doświadczenie Warsztatu Terapii Zajęciowej? 

Odpowiedź 4

We Wniosku o dofinansowanie projektu, w polu 4.6 „Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów” należy opisać doświadczenie zarówno jednostki nadrzędnej nad WTZ,  posiadającej osobowość prawną jak również jednostki realizującej projekt.

 

Pytanie 5

Co oznacza zastosowanie kwot ryczałtowych w projekcie, w jaki sposób je zastosować przy konstrukcji budżetu projektu ?

Odpowiedź 5

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach  RPO WiM 2014-2020: w przypadku projektów, w których suma w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, zastosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne”.

Należy podkreślić, że w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi: jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. Zaznaczyć należy, że IZ nie określa liczby zadań lub ich zakresu. Sposób podziału działań realizowanych w ramach projektu na określone zadania zależy od Wnioskodawcy. Weryfikacja racjonalności kosztów ujętych w ramach kwot ryczałtowych odbywa się wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie przedstawionego budżetu szczegółowego.

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać wskaźniki produktu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników. Do jednej kwoty ryczałtowej można przypisać maksymalnie jeden wskaźnik produktu (specyficzny dla danego zadania.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo, a tym samym nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W związku z tym wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, uznaje się za niekwalifikowalne. Podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami.

Na etapie realizacji projektu IZ nie bada rzeczywistych kosztów poniesionych przez Beneficjenta, jedynie weryfikuje, czy dane zadanie zostało zrealizowane zgodnie
z założeniami, tj. czy wskaźnik przypisany do danego zadania został osiągnięty. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków.

Szczegółowe zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach (w tym kwot ryczałtowych) znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS