Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 7.05.2018 r.

Pytanie 1. Zapisane w programie rewitalizacji przedsięwzięcie zakłada aktywizację społeczno-zawodową 77 osób z obszaru rewitalizacji na terenie miasta w ramach priorytetu 9i RPO WiM 2014-2020. Czy - zgodnie z Regulaminem konkursu - możliwa jest realizacja powyższego przedsięwzięcia w formule partnerskiej, w której wnioskodawcą będzie stowarzyszenie, a partnerem - Gmina (MOPS)? Taka formuła realizacji projektu umożliwi sprawniejsze zarządzanie projektem, a w konsekwencji - przyczyni się do poprawy efektywności projektu. Po stronie gminy, w realizację projektów zaangażowani będą pracownicy socjalni, zatrudnieni w MOPS-ie.

Odpowiedź 1: Tak, możliwa jest realizacja projektu „miękkiego” rewitalizacyjnego w partnerstwie. Planując realizację projektu partnerskiego należy mieć na uwadze zapisy dotyczące utworzenia partnerstwa zawarte w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014-2020 (tzw. Ustawy wdrożeniowej). Artykuł ten wskazuje m.in., iż projekt partnerski może być realizowany przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

 

Pytanie 2. Czy zgodnie z Regulaminem konkursu możliwa jest realizacja więcej niż jednego projektu przez jeden podmiot? Planujemy aktywizację wspomnianych 77 osób w ramach 3 różnych projektów, w każdym z nich weźmie udział ok. 25 osób. Podział taki jest zasadny ze względu na odmienną specyfikę grupy docelowej w każdej z trzech grup. Zarządzanie trzema mniejszymi projektami będzie też o wiele bardziej efektywne, niż zarządzanie jednym dużym projektem. Czy postępowanie takie jest dopuszczalne?

Odpowiedź 2: Tak, możliwa jest realizacja przez jeden podmiot kilku projektów „miękkich” komplementarnych do projektu „twardego”. Zgodnie z Regulaminem konkursu co najmniej jeden projekt „miękki” musi być powiązany z projektem „twardym”. W związku z tym, iż Państwa projekt skierowany jest do trzech odmiennych grup z różnymi problemami zasadnym jest jego podzielenie na trzy mniejsze projekty w celu efektywnej i skutecznej ich realizacji, zapewniając dostosowanie wsparcia w projekcie do potrzeb odpowiednich grup docelowych.

 

Pytanie 3: Czy Wnioskodawcą i jednostką realizującą może być jst?

Odpowiedź 3: Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcą, w ramach konkursu mogą być wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W sytuacji, gdy za realizację projektu odpowiadać będzie jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej np. OPS, PCPR, PUP, jako dane Wnioskodawcy należy podać dane dotyczące jednostki samorządu terytorialnego np. gminy czy powiatu. Natomiast jednostka organizacyjna (OPS, PCPR, PUP) będzie jednostką realizującą projekt.

 

Pytanie 4: Czy w projekcie można zlecać zadania dla NGO na podstawie konkursu ofert? Czy w takim przypadku należy każdą organizację traktować jako partnera projektu?

Odpowiedź 4: Zgodnie z rozdziałem 6.5 punkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie. Zlecanie wykonania części zadań projektowych podmiotom zewnętrznym nie jest tożsame z realizacją projektu w partnerstwie. Wybór partnera do projektu następuje zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. Co więcej należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi z zakresu kwalifikowalności wydatków w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS