Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 10.05.2018 r.

Odpowiedzi uzgodnione zostały z Departamentem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz w zakresie hodowli ryb, tj. pyt. 1 – z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju).

Pytanie 1. Czy projekt polegający na kompleksowym uzbrojeniu terenu inwestycyjnego pod przyszłą działalność polegającą na budowie obiektów, w którym będą hodowane ryby kwalifikuje się do wsparcia?

Projekt nie będzie kwalifikował się do wsparcia w sytuacji, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą i otrzymuje pomoc publiczną oraz prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury.  Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER), rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi.


Pytanie 2. Czy projekt polegający na uzbrojeniu części działki i zmianie jej funkcji/przeznaczenia, w wyniku której powstanie docelowo infrastruktura produkcyjna (budynki i urządzenia) i/lub magazynowa kwalifikuje się do wsparcia?

Taki projekt może kwalifikować się do wsparcia, jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną część uzbrajanego w ramach projektu terenu, musi wiązać się z inwestycją początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

W ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową. Powyższe oznacza, że uzbrojenie części terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.


Pytanie 3. Proszę o informacj,ę czy projekt polegający na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego, gdzie docelowo mają powstać budynki rekreacji indywidualnej (domki letniskowe) będzie kwalifikował się do wsparcia? Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu przewiduje możliwość budowy indywidualnej zabudowy rekreacyjnej na obszarze 1,5 ha. Czy taki projekt będzie uznany za realizację inwestycji w sektorze mieszkalnym?

Projekt może kwalifikować się do wsparcia, jeśli Wnioskodawcą będzie przedsiębiorca, który w ramach projektu planuje uzbrojenie terenu, na którym powstanie inwestycja początkowa, a prowadzona działalność będzie polegać na wynajmie powstałych domków letniskowych.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.