Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 22.05.2018 r.

Pytanie 1

Czy w ramach działania 1.3.4 Wnioskodawcą może być podmiot prywatny, który nie posiada na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedziby ani filii firmy, a jedynie tereny inwestycyjne?

 

Odpowiedź 1

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego poddziałania jest uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Nie jest wymagane, ażeby Wnioskodawca miał siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednakże należy mieć na uwadze, że uzbrajany/przygotowywany w ramach projektu teren, musi wiązać się z „inwestycją początkową” w rozumieniu art. 2 pkt 49 „Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]”.

W ramach poddziałania 1.3.4, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomoc może zostać udzielona tylko na tzw. inwestycję początkową.

W przypadku poddziałania 1.3.4 uzbrojenie/przygotowanie terenu musi być początkiem inwestycji, której rezultatem będzie utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego lub dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego.

 

Pytanie 2

Bardzo proszę o informację, czy w ramach konkursu 1.3.4 kwalifikowalnym kosztem będzie wykonanie studni głębinowej?


Odpowiedź 2

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium,  w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

 

Mając na uwadze powyższe, wybudowanie studni głębinowej może stać się wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie tylko w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn nie będzie możliwe przyłączenia działki do sieci wodociągowej miejskiej (gminnej itp.). Jednak zasadność jej wybudowania będzie elementem ewentualnej analizy projektu przez eksperta z dziedziny budowlanej, podczas jego oceny.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS