Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.2

Poddziałanie 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

zakończony     od: 2018-06-29 do: 2018-07-27
Wyniki naboru

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.02-IZ.00-28-001/18.

W ramach przedmiotowego konkursu jeden projekt uzyskał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Komunikaty

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 24/506/18/V, przyjął Regulamin konkursu dla Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.
W związku z powyższym zaktualizowano zapisy załącznika nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Dodatkowo w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs.  

Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, iż w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym uchyla się załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Przedmiotowe zmiany do Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Zmiany obowiązują od 24 lipca 2018 r.

28 maja 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Regulamin konkursu dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn (typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

We wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca ma możliwość samodzielnego określenia wskaźników specyficznych dla projektów uwzględniających specyfikę danego projektu oraz charakter wsparcia, o ile wynikają z zaplanowanych działań. Wskaźniki te mają charakter monitoringowo-rozliczeniowy jedynie na poziomie projektu. W ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca zobligowany jest do określenia wskaźnika specyficznego „Liczba wykonanych badań w projekcie”.

W związku z uwagami, które trafiły do Instytucji Zarządzającej, dotyczącymi dokonania analizy spełnienia wartości minimalnej wskaźnika specyficznego „Liczba wykonanych badań w projekcie” na obszarze realizacji projektu, oraz ze względu na charakter przedmiotowego wskaźnika specyficznego, zasadnym staje się usunięcie wartości minimalnej przedmiotowego wskaźnika dla obszaru MOF Olsztyn.

Zmiany do Regulaminu konkursu, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązują od 28 czerwca 2018 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach:

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn.

Konkurs nr RPWM.11.02.02-IZ.00.28-001/18 

TYP projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).

Termin, od którego można składać wnioski

29.06.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”. 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba „Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji”.

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Osi Priorytetowej 11 RPO WiM 2014−2020, których celem jest ułatwienie dzieciom z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie profilaktycznego „Programu Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018–2020 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11–13 lat”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w  Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania wynosi 95%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

374 336,77 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.07.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 24.07.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

    tel.: 89 512 55 49

    faks: 89 512 55 09

    e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

 

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 • e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
 • Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86
 • Godziny pracy punktu: poniedziałek
  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 • e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
 • Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16
 • Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 • e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
 • Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77
 • Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

Dodatkowo funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem lub beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 24.07.2018 r.

2018-07-24

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-06-25

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-05-28

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS