Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.3.1

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-06-29 do: 2018-07-30
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy o przesunięciu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia z lutego 2019 r. na maj 2019 r. w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu osi  priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A.

Przyczyną wydłużenia terminów jest ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych z równoczesną obsługą 7 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 7 ust. 4 wydłużenie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Regulaminu konkursu nie wymaga zmiany regulaminu.

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych w konkursie z 80 dni do 154 dni.

Przyczyną wydłużenia terminów jest ograniczona zdolność Instytucji Zarządzającej oraz duże obciążenie oceną formalną i merytoryczną wniosków złożonych w innych działaniach, ze względu na kumulację obowiązków związanych  z równoczesną obsługą 5 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A)

Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 

Termin, od którego można składać wnioski

29 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym plus kopia w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
    i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  4. przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego);
  5. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (definicja w słowniku terminologicznym Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) użyteczności publicznej wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych (stanowiących kluczowy element projektu), które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.

Wsparcie będzie skierowane m.in. na:

1. Głęboką kompleksową modernizację budynków w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;

b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE;

2. Instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);

3.   Audyt energetyczny realizowany jako element projektu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

123 836 748,81 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail bpeir@warmia.mazury.pl

lub pod numer tel:

        89 521 96 72,

89 521 96 46,

89 521 96 73,

89 521 96 18,

89 521 96 35,

89 521 93 88,

89 521 93 71,

89 521 96 71,

89 521 96 47,

       89 521 96 76

 

Pytania prosimy kierować także do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

Pliki do pobrania

Zasady kwalifikowalności wydatków - 6.06.2018 r.

2018-06-06

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-05-28

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS