Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

zakończony     od: 2018-06-29 do: 2018-07-31
Wyniki naboru

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa z 13 maja 2019 r. została zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. 

Komunikaty

19 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu.

Aktualizacja dotyczy wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu o 14 dni i tym samym przedłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2019 r. Związane jest to z kumulacją zadań, jakie spoczywają na Departamencie EFRR. Aktualnie trwają prace związane z przygotowywaniem 76 umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17, rozpoczęto weryfikację warunków formalnych dla 339 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18. Natomiast w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18 ocenie merytorycznej podlega 65 wniosków o dofinansowanie.

Zmiany regulaminu konkursu obowiązują od 19 lutego 2019 r., i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. 

Zasadniczą przyczyną wydłużenia terminu weryfikacji warunków formalnych naboru konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18 do 20 grudnia 2018 r. i tym samym przedłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na luty 2019 r. jest kumulacja zadań spoczywających na Departamencie EFRR. Aktualnie trwają prace związane z oceną wniosków w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17, zakończono weryfikację wymogów formalnych 485 wniosków, rozpoczęto ocenę formalno-merytoryczną 330 wniosków o dofinansowanie. Dodatkowo nadmienić należy, że jednocześnie trwają prace związane z weryfikacją wniosków w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/18. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów RODO, zaistniała konieczność przygotowania i podpisania 275 aneksów do umów o dofinansowanie. 

Zmiany obowiązują od 06.11.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu, zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych. Z uwagi na dużą liczbę złożonych projektów w przedmiotowym konkursie, ich specyfikę oraz duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs związane z kumulacją konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 30 dni, tj. z 80 dni na 110 dni od dnia zamknięcia naboru.

Przedmiotowe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Brak wytycznych dotyczących kwalifikacji robót budowlanych dla przedsięwzięć Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE.

 

Odpowiedź:

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach działania 4.2 stanowią załącznik nr 8 do Umowy, która jest częścią dokumentacji konkursowej.

Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18

na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Termin, od którego można składać wnioski

29 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2 używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
  4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

29 046 471,81 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 19.02.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu 

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr 89 52 19 685, 89 52 19 691, 89 52 19 639, 89 52 19 683, 89 52 19 391, 89 52 19 688, 89 52 19 687, 89 52 19 387, 89 52 19 662, 89 52 19 655, 89 52 19 653

lub

drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

Pytania prosimy kierować także do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 19.02.2019 r.

2019-02-19

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-11-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-05-29

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.