Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.2

Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna. Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-06-29 do: 2018-09-27
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty
Pytania i odpowiedzi

Pytanie

Czy do aktualnego konkursu z Infrastruktury społecznej 9.2 mogą aplikować spółki z o.o., spełniające wymóg dostępu – „organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej”?

Zapis dotyczący działalności w sferze pomocy i integracji społecznej jest zapisem w umowie statutowej spółki.


Odpowiedź

W konkursie 9.2 o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty, które mieszczą się w typach potencjalnych beneficjentów wymienionych w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9. Kwalifikacji podmiotu dokonuje się na podstawie kompletu dokumentów rejestrowych (m.in. KRS, statut) na etapie oceny warunków formalnych. Instytucja nie dokonuje weryfikacji tych dokumentów przed ich złożeniem w konkursie. To do podmiotu należy uznanie, czy wpisuje się w typ beneficjenta uprawnionego do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pytanie

Czy wymagany dokument „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej” powinien być sporządzony jako odrębny załącznik (dokument), czy analiza może być opisana w studium wykonalności? A jeśli ma by odrębnym dokumentem, czy jest możliwość uwzględnienia kosztu jej opracowania w kosztach kwalifikowalnych projektu?


Odpowiedź

Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników przedmiotowa „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej”  stanowi załącznik dodatkowy nr 6, w którym zostało opisane co powinien zawierać dokument. Zgodnie z załącznikiem do umowy Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna, kwalifikowalne jest studium wykonalności do kwoty 10 000,00 zł.

Informacje

4 lipca 2018 r., w godzinach 9.00–14.00, organizujemy spotkanie informacyjne.

W ramach spotkania do dyspozycji będą pracownicy Biuro Projektów Infrastruktura Społeczna, którzy odpowiedzą na pytania związane z ubieganiem się o środki dostępne w konkursie.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie, do 27 czerwca, formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej informacji na temat spotkania.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Działania 9.2 Infrastruktura socjalna

Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

29 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Kancelarii Ogólnej zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej),
 • jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym),
 • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 1. inwestycje w infrastrukturę na rzecz integracji społecznej (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy – wraz  z wyposażeniem;
 2. inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne), sprzyjających zmianom zachowań społecznych – wraz z wyposażeniem;
 3. inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów), służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie poprzez m.in. tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych w tym treningowych, dziennych domów pomocy (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej  w Polsce na lata 2014-2020) – wraz z wyposażeniem.

 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:

 - OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;

 - OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 016 639,78 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl oraz

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

 

Tel. 89 521 96 34

       89 521 96 29

       89 521 96 38

       89 521 93 73

       89 521 96 45

       89 521 93 92

Pytania prosimy kierować także do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-05-29

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna. Konkurs nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS