logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

2.2.2

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-05-31
Informacje

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą z 27 czerwca 2016 r. anulował konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16.

Przyczyną anulowania konkursu jest konieczność zapewnienia Wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów.

 

 

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju, która wpłynęła do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 2 marca br. (syg.DZF.IV.8620.18.2016.DS.2) dotycząca zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuje, iż w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki, jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu będą realizowane z zastosowaniem trybu, o którym mowa w rozdziale 6.5 Wytycznych (tj. Pzp albo zasada konkurencyjności), działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W praktyce oznacza to brak możliwości otrzymania dofinansowania na realizację takiego projektu. Z kolei zapisy Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/16 zostały sformułowane na podstawie ww. Wytycznych, z których wprost nie wynikał obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach o wartości poniżej 100 000 EUR wkładu publicznego, co skutkowało błędną interpretacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM (IZ RPO WiM), iż Wnioskodawca w tego typu projektach ma możliwość wyboru sposobu rozliczania wydatków.

 

Ponadto, w trakcie prac Komisji Oceny Projekty (KOP), w ramach których przeprowadzono wstępną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie szacowania stawek jednostkowych stwierdzono, iż proponowane przez Wnioskodawców uzasadnienia przyjętych stawek uniemożliwi zagwarantowanie ich rynkowości, co może spowodować zarzut ze strony Komisji Europejskiej. W tej sytuacji rynkowość stawek mogłaby zagwarantować jedynie IZ RPO WiM przeprowadzając szerokie badanie rynku pod względem ujednolicenia kryteriów wymaganych przy poszczególnych wydatkach. Ponieważ specyfika projektów w Osi 2 dopuszcza różnorodne wydatki, Instytucja Ogłaszająca Konkurs może dokonać określenia kryteriów do stworzenia stawek jednostkowych zbierając doświadczenia po 2-3 latach wdrażania Programu.

 

W trakcie prac KOP zaistniała również konieczność doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu w kwestii sposobu wykazywania zakupu środków trwałych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFS. Zgodnie z ww. Wytycznymi w ramach projektów współfinansowanych z EFS ograniczone limitem procentowym w projekcie są zakupy środków trwałych o wartości równej i wyższej niż 350 zł netto. Natomiast, wniosek o dofinansowanie projektu wypełniany za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2 dopuszcza jedynie możliwość wykazywania wydatków w kwotach brutto. Mając na uwadze powyższe, w Regulaminie konkursu należy doprecyzować opis zakupu środków trwałych poprzez uzupełnienie kategorii wydatku o „%” stawki VAT.

 

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

IZ RPO WiM informuje, iż zmiany w powyższym zakresie obowiązują z dniem rozpoczęcia naboru wniosków, tj. od 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do regulaminu konkursu wraz z podaniem terminu, od którego zmiany te obowiązują.

Konieczność aktualizacji załącznika nr 6 do regulaminu konkursu – Wzoru umowy o dofinansowanie projektu konkursowego RPO WiM 2014-2020 jest wynikiem zakończenia prac nad ostatecznym kształtem ww. wzoru. Dotychczasowy wzór umowy nie był dostosowany w szczególności do wymogów systemu informatycznego SL2014, za pomocą którego Beneficjenci rozliczają projekt i komunikują się z Instytucją Zarządzającą. Z uwagi na wprowadzenie licznych zmian w treści całego załącznika, podjęto decyzję o jego aktualizacji i zmieszczeniu zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, że zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 13.06.2016 r.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

 

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria:

  • realizują projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),  
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,  niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
  • kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz działań z obszaru doradztwa zawodowego,
  • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 163 465,24 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 512 54 82
tel. 89 512 54 83
tel. 89 512 54 85
tel. 89 512 54 86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
lpielblag@warmia.mazury.pl

tel. 55 620 09 13
tel. 55 620 09 14
tel. 55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
lpielk@warmia.mazury.pl

tel. 87 734 11 09
tel. 87 734 11 10
tel. 87 610 07 77

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w:

siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro
e-mail:  zit.elblag@umelblag.pl,

tel. 55 239 33 26

 

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-03-30

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

2016-02-28

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-02-28

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-02-28

Załącznik nr 4 Karta oceny formalnej wniosku

2016-02-28

Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej

2016-02-28

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-06-13

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja archiwalna

2016-02-28

Załącznik nr 7 Zestawienie standardu i cen rynkowych

2016-02-28

Załącznik nr 8 Katalog wyposażenia pracowni matematycznych

2016-02-28

Załącznik nr 9 Lista gmin

2016-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.