Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.3

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-29
Wyniki naboru

31 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 42/701/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.07.2016 r.

W ramach ww. konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Informujemy, że 26 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16. 3 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że 17 czerwca 2016 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/16 – Działanie 11.2 , Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

W załączeniu lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach przedmiotowego konkursu.

Ocena merytoryczna rozpocznie się 20 czerwca 2016 r.

 

Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

w regulaminie konkursu na str. 23 w podrozdziale „PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY PROGRAMOWE KONKURSU", w zapisie dotyczącym szczegółowego opisu osi priorytetowej, wystąpiła pomyłka dotycząca aktualnej daty wersji dokumentu.

Jest:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 września 2015 roku".

Powinno być:

"Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 lutego 2016 roku".

Ponadto:

do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 6 Wzór karty oceny kryteriów formalnych projektu konkursowego.

W związku z powyższym do dokumentacji wprowadza się się poprawny załącznik nr 6 do ww. regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany regulaminu nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że:

w załączniku nr 9 Kryteria formalne wyboru projektów, wraz z podaniem ich znaczenia wystąpiła omyłka w kryterium nr 6 dotyczącym okresu realizacji projektu.

Jest:

"Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2017 r."

Powinno być:

"Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2023 r."

 

Zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informujemy, że do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego. W związku z powyższym do dokumentacji wprowadzamy poprawny załącznik nr 7 do ww. regulaminu konkursu.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pytania i odpowiedzi
Informacje

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29 lipca 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2  funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W odniesieniu do projektów typu 1 oraz w odniesieniu do projektów typu 2:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Podmioty, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Olsztyna (w odniesieniu do projektów typu 1) oraz poza obszarem terytorium MOF Ełku (w odniesieniu do projektów typu 2).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Typ projektów:

realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny):

a) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
b) wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie konferencji grupy rodzinnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mediacji;
c) wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo‑wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczo‑wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
d) wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator, itp.);
e) organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
f) wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
g) wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno‑edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne;
h) usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia w zakresie m.in: żywienia i higienicznego trybu życia, gospodarowania budżetem domowym, organizowania czasu wolnego, podziału zadań w rodzinie;
i) usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi/osoby starsze (np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podczas aktywizacji społecznej członków rodziny);
j) asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
k) finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
l) wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
m) usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny, w tym m.in. wspólne wyjazdy rodzinne;
n) wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
o) usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
p) usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Typ projektów:

realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

* typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniuz typem projektu nr 1

UWAGA: W przypadku objęcia usługami społecznymi danej rodziny, sfinansowaniu mogą podlegać również usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze dla osób zależnych (związane z zapewnieniem opieki osobom zależnym podczas aktywizacji społecznej dorosłych członków rodziny) takie jak:

a) usługi opiekuńcze dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go;
b) usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej włączenie społeczne oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% (w tym wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i z budżetu państwa 10%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 800 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefon:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

 

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-05-11

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-02-29

Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie

2016-02-24

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-02-24

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie

2016-02-24

Załącznik nr 4 Katalog cen rynkowych cz.1

2016-03-18

Załącznik nr 4 Katalog cen rynkowych cz.2

2016-02-24

Załącznik nr 4 Katalog cen rynkowych cz.3

2016-02-24

Załącznik nr 4 Katalog cen rynkowych cz.4

2016-02-24

Załącznik nr 4 Katalog cen rynkowych cz.5

2016-02-24

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych

2016-02-24

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2016-05-11

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu

2016-06-13

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych - wersja nieaktualna

2016-02-24

Załącznik nr 8 Wymogi formalne

2016-02-24

Załącznik nr 9 Kryteria formalne

2016-04-18

Załącznik nr 9 Kryteria formalne - wersja archiwalna

2016-02-24

Załącznik nr 10 Kryteria merytoryczne

2016-02-24

Załącznik nr 11 Standard usług społecznych

2016-02-24

Załącznik nr 12 Wykaz gmin - obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej

2016-02-24

Załącznik nr 13 Wykaz gmin - obszary o niskim dostępie do usług publicznych

2016-02-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.