Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

zakończony     od: 2018-07-06 do: 2018-08-07
Wyniki naboru
Komunikaty

10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu oraz poniższych załączników do Regulaminu:

  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 9 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu spowodowana jest omyłką pisarską w § 6 ust. 7, gdzie błędnie wskazano procentowy poziom dofinansowania dla projektów objętych schematem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualizacją poziom dofinansowania projektów objętych schematem pomocy publicznej wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zaktualizowany Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wprowadza składanie wniosku wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu.

W załączniku nr 9 poprawiono omyłką pisarską w Opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 1 km wspartej sieci, polegającą na wskazaniu błędnej jednostki pomiaru wartości wskaźnika, tj. „zł/MW”, IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż jednostką właściwą do oceny kryterium jest wartość wskaźnika wyrażona w „zł/km”, zgodnie z definicją ww. kryterium.                                                   

W załączniku nr 11 poprawiono omyłkę pisarską w Opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 1 km wspartej sieci, polegającą na wskazaniu błędnej jednostki pomiaru wartości wskaźnika, tj. „zł/MW”, IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż jednostką właściwą do oceny kryterium jest wartość wskaźnika wyrażona w „zł/km”, zgodnie z definicją ww. kryterium. Dodatkowo dokonano poprawy omyłki pisarskiej w zakresie sumy punktów możliwych o otrzymania na etapie oceny merytorycznej punktowej. Zgodnie z aktualizacją suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 53.

Zmiany Regulaminu konkursu oraz załączników nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                                                                

Informacje

16 lipca 2018 r., w godzinach 9.00–14.00 organizujemy spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w konkursie.

Do Państwa dyspozycji będą pracownicy Biura Projektów Energetyka, którzy odpowiedzą na pytania związane z konkursem.

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 12 lipca 2018 r.,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Szczegóły spotkania

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

6 lipca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 sierpnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

w poniedziałki w godzinach od 8:00do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego)

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym plus kopia w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego, w zakresie:

  • Sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV);
  • Sieci o napięciu 110 kV, wyłącznie w sytuacji, gdy projekt nie został ujęty na Liście Projektów Strategicznych do infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), stanowiącej Projekt pipline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 622 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 10.07.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

lub pod numer tel:

(89) 52 19 685,

(89) 52 19 691,

(89) 52 19 639,

(89) 52 19 683,

(89) 52 19 391,

(89) 52 19 688,

(89) 52 19 687,

(89) 52 19 387,

(89) 52 19 662,

(89) 52 19 655,

(89) 52 19 653

 

Pytania prosimy kierować także do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

 

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 10.07.2018 r.

2018-07-10

Pełna dokumentacja konkursowa zip - wersja archiwalna

2018-06-06

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS