Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

6.1.1

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-29
Etapy oceny projektów
Wyniki naboru

19 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Komunikaty

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 71 dni do 81 dni liczonych od dnia powołania Komisji Oceny Projektów (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu).

Powyższe uwarunkowane jest procesem oceny kryteriów merytorycznych w formie elektronicznej, który skutkuje dość długim oczekiwaniem na zwrot poprawnie wypełnionych kart przez ekspertów KOP. W celu sprawdzenia poprawności wykonanego dzieła przez ekspertów KOP, pracownicy Biura Projektów Kultura i Infrastruktura Społeczna muszą zweryfikować ponad 400 kart oceny, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie został dotrzymany i wymagał wydłużenia o 10 dni kalendarzowych tj. z 71 dni na 81 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

19 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 60 dni do 71 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16).

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 11 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 71 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

29 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o zmianie Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu
Osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia 2016 r. na październik 2016r. (§7 ust. 4 Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16).

W związku z obowiązkiem doręczania wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oraz dostarczaniem przez wnioskodawców poprawionych dokumentów w ostatnim z możliwych terminów  termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych został wydłużony o 25 dni kalendarzowych.

Na liście projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych znalazło się 20 projektów. Mając na uwadze, że termin weryfikacji wymogów formalnych został wydłużony oraz to, iż weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych podlegać będzie 20 projektów, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w przewidywanym terminie tj. sierpniu 2016 r. termin rozstrzygnięcia wymaga przesunięcia na październik 2016 r.

 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

1 sierpnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

 

Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany Załącznika nr 1 do Protokołu  z prac KOP Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta poprzez rozszerzenie jego treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie wskazanych zapisów umożliwi uniknięcia dopuszczenia do pracy w KOP osób nieuprawnionych. Ponadto zaktualizowaniu uległy zapisy dotyczące obowiązków zachowania braku powiązań pomiędzy ekspertami.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę kryteriów formalnych.

Informacje

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej listy pytań i odpowiedzi dotyczące ogłoszonego konkursu

Komunikaty

Informujemy, że 21 lipca 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów.
 

29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do regulamin konkursu.

Wprowadzone zmiany polegały na ujednoliceniu zapisów zgodnie z obowiązującym wzorem formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis). Jeżeli w projekcie Wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Nowy wzór formularza będzie musiał być stosowany przez wszystkich wnioskodawców, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie projektów, w których wystąpi pomoc publiczna.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie. Zmiana wynika z obowiązku doręczania Wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 lipca 2016 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Komisji Oceny Projektów (KOP). Aktualizacja regulaminu KOP dotyczy zmiany technicznej: sposobu oceny wniosków o dofinansowanie przez ekspertów. Umożliwiono elektroniczną weryfikację wniosków, a więc dokonywanie oceny przez ekspertów poza siedzibą Urzędu.

 

Zmianie ulega § 7 regulaminu KOP, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:

„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej. Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.

 

Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91, I piętro, pok. 101


od poniedziałku do piątku w godzinie od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST;
 • instytucje kultury;
 • jednostki administracji rządowej;
 • państwowe jednostki budżetowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

 1. Renowacja (wg definicji konserwatorskiej: rewitalizacja, rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, zachowanie) obiektów dziedzictwa kulturowego (w tym zabytków ruchomych) o potencjale turystycznym wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego;
 2. Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym polegająca na unowocześnianiu form ich wykorzystania wraz z zagospodarowaniem terenów je otaczających oraz zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 3. Projekty polegające na zabezpieczeniu przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa kulturowego;
 4. Projekty zachowujące walory architektoniczno-krajobrazowe i kulturowe miasteczek i wsi (np. kapliczki przydrożne, zabytkowe nekropolie).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 277 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Marek Białogrzywy m.bialogrzywy@warmia.mazury.pl
Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

telefony:

89 521 96 24
89 521 96 34

 

Pytania i odpowiedzi z 20.04.2016

Pytania i odpowiedzi z 19.04.2016

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-05

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-09-19

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-08-30

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-07-05

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu

2016-03-31

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 3.1 Analiza finansowo-ekonomiczna

2016-02-26

Załącznik nr 3.2 Wytyczne do studiów wykonalności

2016-02-26

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych)

2016-02-26

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

2016-02-26

Załącznik nr 13 Karty oceny kryteriów merytorycznych strategicznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych strategicznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 15 Lista sprawdzająca w zakresie spójności i poprawności sporządzenia Programu rewitalizacji

2016-02-26

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-08-02

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-07-12

Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 17 Lista sprawdzająca do umowy o dofinansowanie

2016-02-26

Załącznik nr 18 Umowa o dofinansowanie

2016-02-26

Załącznik nr 19 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa

2016-02-26

Załącznik nr 21 Instrukcja zabezpieczenia umowy

2016-02-26

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-02-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.