Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 13.06.2018 r.

Pytanie: W regulaminie konkursu dla poddziałania 11.2.3 w punkcie „limity i ograniczenia” określono, że realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej 1 podmiotem lokalnym działającym w obszarze realizacji projektu. Czy oznacza to, że partner wybrany na podstawie zapisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 musi być podmiotem lokalnym działającym w obszarze realizacji projektu?

Odpowiedź: Zapis określony w limitach i ograniczeniach dotyczący współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu nie oznacza, że z takim podmiotem musi zostać zawiązane partnerstwo. Dlatego też, partnerstwo może zostać podjęte z innym podmiotem niż określony powyżej. Niemniej jednak, przy wyborze partnera, należy zwrócić uwagę, że powinien być to podmiot, którego zaangażowanie do projektu będzie zasadne i celowe (np. powinien być to podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS