Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 14.06.2018 r.

Pytanie 1: Jeśli dorośli mają zajęcia 4-godzinne, przewiduję serwis kawowy. W tym czasie zapewniamy również opiekę nad osobami zależnymi. Czy dla nich też możemy przewidzieć serwis kawowy?

Odpowiedź 1: Tak, dla osób zależnych też można przewidzieć serwis kawowy (na analogicznych zasadach, jak dla uczestników projektu).

Pytanie 2: Czy kosztem bezpośrednim jest wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów części wskaźników?

Odpowiedź 2:Zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Koszty pośrednie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kosztami pośrednimi są np.:
- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośredniego zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby. W związku z powyższym, należy przyjąć, że wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów wskaźników będzie kategorią kosztów pośrednich.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS