Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

5.4.1

Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-29
Wyniki naboru
Komunikaty
Wyniki naboru
Komunikaty

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 11 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 73 dni kalendarzowych.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.


Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Etapy oceny projektów

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikację kryteriów formalnych.

Informacje

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie.

Pytania i odpowiedzi
Komunikaty

21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 75 dni kalendarzowych liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie. Zmiana wynika z obowiązku doręczania Wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ-00-28-001/16  Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.


Zmianie ulega § 7 Regulaminu Komisji Oceny Projektów, tj. „Miejsce dokonywania oceny” poprzez dodanie ustępu 3 w brzmieniu:
„Dopuszcza się dokonywanie oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej Ekspertowi przez Sekretarza KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta oraz Oświadczenia o braku powiazań między Ekspertami w wersji papierowej . Decyzja, w jaki sposób Ekspert dokonuje oceny podejmowana jest przez Przewodniczącego KOP”.


Powyższa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, prosimy złożyć w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu może być dofinansowanynastępujący typ projektu:

  • wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% (maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 800 000 złotych)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 771 155,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu- wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

telefony:
89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86

lub

Marcin Jasiński m.jasinski@warmia.mazury.pl

Emilia Bowszys e.bowszys@warmia.mazury.pl

Beata Gotkiewicz b.gotkiewicz@warmia.mazury.pl

Karolina Horla k.horla@umwwm.pl

Julia Przeciszewska j.przeciszewska@warmia.mazury.pl

Magdalena Kruba-Wolfram

telefony:
89 521 96 44
89 521 96 48
89 521 96 18
89 521 96 46
89 521 96 47
89 521 96 35

 

Pytania i odpowiedzi z 19.04.2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-09-29

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania załączników

2016-02-26

Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów

2016-02-26

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania załączników

2016-02-26

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania załączników

2016-02-26

Załącznik nr 1 wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 2 instrukcja wypełniania wniosku

2016-02-26

Załącznik nr 4 karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 5 karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 6 lista sprawdzająca do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 7 karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-26

Załącznik nr 8 karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru

2016-02-26

Załącznik nr 9 lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów formalnych

2016-02-26

Załącznik nr 10 karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych

2016-02-26

Załącznik nr 11 karta z definicjami kryteriów

2016-02-26

Załącznik nr 12 wzór listy sprawdzającej

2016-02-26

Załącznik nr 13 wzór karty oceny kryteriów

2016-02-26

Załącznik nr 14 karta z definicjami kryteriów

2016-02-26

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-07-12

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów - wersja archiwalna

2016-02-26

Załącznik nr 16 lista sprawdzająca do umowy

2016-02-26

Załącznik nr 17 wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 18 aneks do umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 19 wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków

2016-02-26

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie

2016-02-26

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 1)

2016-02-26

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-26

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-02-26

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.