Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

7.2.1

Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-29
Wyniki naboru

16 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę nr 46/770/16/V w sprawie rozstrzygnięcia konkursu RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/16.

Komunikaty

Informujemy o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów.
 

Informacje
Etapy oceny projektów

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałania 7.2.1 Mobilny miejski obszar funkcjonalny (MOF) – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Olsztyna

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.   

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF), obejmująca m.in.:

 • wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115 KN/oś,
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej infrastruktura transportowa oraz w załącznikach do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

52 950 700,41 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej zanjdują się w § 14 regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

telefony:

 89 521 96 49

 89 521 93 15

 89 521 96 37

 

Wypełnij formularz i prześlij swoje pytanie do Punktu Informacji Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-02-25

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

2016-02-26

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-02-26

Załącznik nr 4 Karta weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 6 Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 9 Lista sprawdzjąca do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 10 Karta oceny kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych)

2016-02-25

Załącznik nr 12 Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów merytorycznych specyficznych strategicznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 13 Karta oceny kryteriów merytorycznych strategicznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych strategicznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 15 Karta oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-02-25

Załącznik nr 16 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-02-25

Załącznik nr 17 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych)

2016-02-25

Załącznik nr 18 Karta oceny kryteriów merytorycznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 19 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych (punktowych) wyboru projektów

2016-02-25

Załącznik nr 20 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2016-02-25

Załącznik nr 21 Lista sprawdzająca do umowy

2016-02-25

Załącznik nr 22 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 23 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

2016-02-25

Załącznik nr 24 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa

2016-02-25

Załącznik nr 25 Instrukcja zabezpieczenia umowy o dofinansowanie

2016-02-26

Załącznik nr 1 do Instrukcji Wytyczne do przygotowania studium wykonalności

2016-02-25

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania załączników - analizy

2016-02-26

Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

2016-02-25

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

2016-02-25

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

2016-02-25

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

2016-02-25

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020

2016-02-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS