Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.4

Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (subregion ełcki)

zakończony     od: 2016-03-31 do: 2016-04-29
Wyniki naboru

Informujemy, że 28 czerwca 2016r. zakończyła posiedzenie Komisja Oceny Projektów.

Poniżej  lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – subregion ełcki (Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

Termin, od którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II/III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
I piętro, pokój 116

w poniedziałki w godzinach: 8.00-16.00
od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Sposób składania wniosku

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS 2 (LSI MAKS 2) oraz w wersji papierowej wydrukowanej z systemu LSI MAKS 2 (2 egzemplarze) - osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od 31 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Procedurę składania wniosków znajdziesz w podrozdziale 1.5 regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3, obejmujące:

  • ​opiekę nad dzieckiem w żłobku;
  • opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym;
  • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad  dzieckiem skierowanym w ramach projektu;
  • wynagrodzenie niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Sfinansowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej wyłącznie dla uczestników projektu, którzy są bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo opiekunami dzieci do lat 3, jednakże tylko pod warunkiem jeśli wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb tychże osób.

Szczegółowe informacje na temat typów projektów możliwych do realizacji znajdziesz w podrozdziale 1.4 regulaminu konkursu

 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów znajdziesz w rozdziale III regulaminu konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 877 356,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik 1 do regulaminu konkursu

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik 5 do regulaminu konkursu

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest szczegółowo rozdziale IV regulaminu konkursu

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia wątpliwości odnośnie założeń konkursu i zasad przygotowania wniosku możesz uzyskać:

  • w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, pok. 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mailowo pod adresem: k.dobrenko@up.gov.pl

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu.

Pytania i odpowiedzi - cz.II

Pytania i odpowiedzi - cz. III

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.