Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wydłużenie terminu składania wniosków – 3.07.2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że trwają ustalenia między stroną polską a Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych z EFS w związku z dofinansowaniem zakładania działalności gospodarczej i doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Kwestie związane z kwalifikowalnością podatku VAT dotyczą również realizacji projektów w niniejszym konkursie, dlatego zasadnym jest przedłużenie naboru wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu do czasu opracowania ostatecznych ustaleń w tym zakresie przez stronę polską oraz KE i ETO. W nawiązaniu do powyższego podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków: z 29.05.2018 r. – 06.07.2018 r. na 29.05.2018 r. – 07.09.2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia: z października 2018 r. na grudzień 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Należy jednocześnie zaznaczyć, że potencjalni Wnioskodawcy będą informowani o ustaleniach dotyczących ww. kwestii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu w uzasadnionych przypadkach IOK ma prawo skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów. W przypadku skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów – informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości, wraz z podaniem przyczyny oraz terminu, do którego należy składać wnioski o dofinansowanie projektów.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 3 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 03.07.2018 r.

2018-07-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.