Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.3.1

Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Konkurs nr RPWM.11.03.01-IZ.00.28-001/18

zakończony     od: 2018-05-29 do: 2018-10-19
Wyniki naboru

27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/18. W ramach konkursu 4 projekty otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, że kontynuacją działań dotyczących podatku VAT w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego były kwestie dotyczące naliczania korekty systemowej z tytułu niekwalifikowalności podatku VAT. W związku z ustaleniami z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, IZ RPO zobowiązało się wprowadzić działania korygująco-naprawcze mające na celu uniknięcie ponoszenia przez IZ RPO i beneficjentów kosztów korekty systemowej. Koniecznym stało się więc wprowadzenie obowiązku monitorowania przez beneficjentów realizujących projekt w ramach konkursu statusu podatkowego przedsiębiorstwa społecznego, któremu przyznano dotację w kwocie pełnej, przez okres 5 lat. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo społeczne uzyska w tym okresie status podatnika VAT i możliwość jego odzyskania, beneficjenci będą zobowiązani do odzyskania środków stanowiących różnicę między pełną a pomniejszoną o VAT kwotą dotacji. W związku z tym wprowadzono zmianę w treści Regulaminu konkursu (w Rozdziale 3 Zasady konkursu, w Podrozdziale 3.6 Warunki udzielania wsparcia w pkt. 10) oraz w treści załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, tj. Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami (w §5 ust.16).

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 3 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w ramach prac związanych z wypracowanie rozwiązań dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało dokument pn. Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (z dn. 14.09.2018 r.). W oparciu o Zalecania, wprowadzono zmiany w treści Regulaminu konkursu oraz odpowiednio w załącznikach do Regulaminu, tj. załączniku nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, załączniku nr 13 Umowa o przyznanie środków finansowych – minimalny zakres oraz w załączniku nr 17 Biznesplan – minimalny zakres. Wykaz zmian do treści Regulaminu znajduję się w załączniku do niniejszego komunikatu. Ponadto załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami został zaktualizowany o zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w obszarze wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej. Aktualizacja zapisów Umowy dotyczy wyszczególnienia określonych obowiązków Beneficjenta realizującego projekt we wskazanym obszarze.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 2 października 2018 r.

Informujemy, że nadal trwają ustalenia między stroną polską a Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych z EFS w związku z dofinansowaniem zakładania działalności gospodarczej i doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Kwestie związane z kwalifikowalnością podatku VAT dotyczą również realizacji projektów w niniejszym konkursie, dlatego zasadnym jest dalsze wydłużenie naboru wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu do czasu opracowania ostatecznych ustaleń w tym zakresie przez stronę polską oraz KE i ETO. W związku z powyższym podjęto decyzję o kolejnym wydłużeniu terminu naboru wniosków: z 29.05.2018 r. – 07.09.2018 r. na 29.05.2018 r. – 19.10.2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia: z grudnia 2018 r. na styczeń 2019 r.

Niniejsze zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Należy jednocześnie zaznaczyć, że potencjalni Wnioskodawcy będą informowani o ustaleniach dotyczących ww. kwestii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu w uzasadnionych przypadkach IOK ma prawo skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów. W przypadku skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów – informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości, wraz z podaniem przyczyny oraz terminu, do którego należy składać wnioski o dofinansowanie projektów.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 27 sierpnia 2018 r.

Informujemy, że został wprowadzony nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający postanowienia ustawy wdrożeniowej w przedmiocie art. 52a tejże ustawy. Wskazane zmiany zostały wprowadzone do § 5 ust. 1 pkt 7, § 27 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 2. W związku z tym zaistniała potrzeba zaktualizowania Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu, tj. „Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014–2020 wraz z załącznikami do umowy”.

Ponadto w związku z wprowadzeniem załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014–2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020, zasadnym staje się zaktualizowanie Podrozdziału 3.4.3 Główne zasady horyzontalne Regulaminu konkursu w zakresie działu Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest potrzebą zwrócenia uwagi potencjalnych Wnioskodawców na kwestie znajdujące się w ww. Załączniku. Wykaz zmian znajduje się w załączonym dokumencie word.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 14 sierpnia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że trwają ustalenia między stroną polską a Komisją Europejską oraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych z EFS w związku z dofinansowaniem zakładania działalności gospodarczej i doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. Kwestie związane z kwalifikowalnością podatku VAT dotyczą również realizacji projektów w niniejszym konkursie, dlatego zasadnym jest przedłużenie naboru wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu do czasu opracowania ostatecznych ustaleń w tym zakresie przez stronę polską oraz KE i ETO. W nawiązaniu do powyższego podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków: z 29.05.2018 r. – 06.07.2018 r. na 29.05.2018 r. – 07.09.2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia: z października 2018 r. na grudzień 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. Należy jednocześnie zaznaczyć, że potencjalni Wnioskodawcy będą informowani o ustaleniach dotyczących ww. kwestii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem konkursu w uzasadnionych przypadkach IOK ma prawo skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów. W przypadku skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów – informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości, wraz z podaniem przyczyny oraz terminu, do którego należy składać wnioski o dofinansowanie projektów.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 3 lipca 2018 r.

Informujemy, że do ogłoszenia o konkursie został załączony nieprawidłowy załącznik nr 25 Standardy OWES. W związku z powyższym wprowadzony zostaje poprawny załącznik nr 25 do ww. Regulaminu konkursu. Zmiana załącznika skutkuje także zmianą treści Regulaminu w części dotyczącej Standardu OWES (w Rozdziale 3 Zasady konkursu, w Podrozdziale 3.6 Warunki udzielania wsparcia).

Poprawny załącznik oraz poprawiony Regulamin dostępne są w części „Pliki do pobrania”.

Ponadto w Regulaminie konkursu w Rozdziale 2 Podstawowe informacje o konkursie, Podrozdziale 2.1 Ogólne informacje o konkursie punkt 7 otrzymuje brzmienie: „Konkurs ma charakter zamknięty, nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie trwał od 29 maja 2018 r. do 6 lipca 2018 r.”

Zmiany obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 25 czerwca 2018 r.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE koniecznym stało się dostosowanie dokumentacji konkursowej do nowo obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym zaktualizowano zapisy następujących załączników:

  • Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020;
  • Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Ponadto w załączniku nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 w części VII wniosku pn. Oświadczenie dodano oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanych w Regulaminie konkursu form i sposobów komunikacji między Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Konkurs. Dotychczas oświadczenie to było składane przez Wnioskodawców w formie papierowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wzór przedmiotowego oświadczenia stanowił załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu. W związku z tym, że w chwili obecnej oświadczenie to stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu, nie ma konieczności dostarczania przedmiotowego oświadczenia dodatkowo w wersji papierowej. W związku z powyższym usuwa się załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu Wzór Oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. Ponadto koniecznym stało się dostosowanie zapisów Regulaminu konkursu w kwestiach dotyczących usunięcia przedmiotowego załącznika.

Z tytułu wprowadzanych zmian w Regulaminie konkursu zasadnym będzie także wydłużenie terminu zakończenia naboru w konkursie z 29.06.2018 r. do 06.07.2018 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2018 r.

Dodatkowo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jako IZ RPO WiM 2014-2020 uznał za stosowne wprowadzenie zmian w Regulaminie konkursu w rozdziale VIII Umowa o dofinansowanie projektu w podrozdziale 8.3 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. IZ podejmuje decyzję o rozszerzeniu katalogu form zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinasowanie projektu w przypadku gdy wartość dofinansowana projektu udzielonego w formie zaliczek lub łącznie wartość zaliczek ze wszystkich równocześnie realizowanych umów o dofinansowanie projektu zawartych z IZ RPO WiM 2014-2020 przekracza 10 mln PLN. Rozszerzenie ww. katalogu form zabezpieczeń podyktowane jest specyfiką wsparcia, charakterem realizowania projektów oraz typem potencjalnych Beneficjentów. Wyboru formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy każdorazowo dokona IZ RPO WiM 2014-2020 w uzgodnieniu z Beneficjentem, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie.

 

Ważne!

W związku z tym, że konkurs Wnioskodawcy mieli możliwość utworzenia wniosków w systemie LSI MAKS2 już od momentu ogłoszenia konkursu (tj. od 29 maja 2018 r. – obowiązywała wtedy wersja 5.0 wniosku o dofinansowanie projektu). Natomiast od 11 czerwca 2018 r. obowiązuje wersja 6.0 wniosku o dofinansowanie projektu – dlatego też wszystkie wnioski utworzone i edytowane, a nie wysłane w systemie LSI MAKS2, będą musiały zostać ponownie utworzone na nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Poprzednie wersje wniosków będą widoczne w systemie, tak aby Wnioskodawcy nie utracili postępu swojej pracy.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie projektów, w ramach: Działania 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Konkurs nr RPWM.11.03.01-IZ.00.28-001/18 

Termin, od którego można składać wnioski

29.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19.10.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 


Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską w terminie: 29.05.2018 r. do 19.10.2018 r.

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

 
 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację lub nieposiadające akredytacji, o ile uzyska/ją taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych służących zakładaniu nowych lub wspieraniu istniejących przedsiębiorstw społecznych w tym m.in.:

a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania im niezbędnego wsparcia doradczego;

b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;

c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;

d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek;

e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;

f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;

g) prowadzenie badań nisz rynkowych;

h) wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i paktów na rzecz ekonomii społecznej.

2. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej przedsiębiorstwa społecznego;

d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;

- zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;

e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy na:

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;

- zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.

3. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:

a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków;

b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków;

c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;

d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%. Poziom ten pomniejsza się o wniesiony przez beneficjenta wkład własny.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

44 912 253,75 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 3.12.2018 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Regulamin konkursu - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie – obowiązuje od 13.06.2018 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 3.12.2018 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza dostępnego w zakładce dotyczącej przedmiotowego konkursu na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

 

2. Punktów informacyjnych

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

 e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8: 00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Dokumentacja konkursowa zip 1 – obowiązuje od 2.10.2018 r.

2018-10-03

Dokumentacja konkursowa zip 1 – wersja archiwalna

2018-08-22

Dokumentacja konkursowa zip 1 – wersja archiwalna

2018-08-09

Dokumentacja konkursowa zip 1 – wersja archiwalna

2018-07-03

Dokumentacja konkursowa zip 1 – wersja archiwalna

2018-06-25

Dokumentacja konkursowa zip 1 – wersja archiwalna

2018-06-14

Dokumentacja konkursowa zip 2 – obowiązuje od 2.10.2018 r.

2018-10-03

Dokumentacja konkursowa zip 2 – wersja archiwalna

2018-06-13

Dokumentacja konkursowa zip 3 – obowiązuje od 25.06.2018 r.

2018-06-25

Dokumentacja konkursowa zip 3 – wersja archiwalna

2018-06-13

Dokumentacja konkursowa zip - część 1 – wersja archiwalna

2018-04-26

Dokumentacja konkursowa zip - część 2 – wersja archiwalna

2018-04-26

Dokumentacja konkursowa zip - część 3 – wersja archiwalna

2018-04-26

Dokumentacja konkursowa zip - część 4

2018-04-26

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Konkurs nr RPWM.11.03.01-IZ.00.28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS