Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana dokumentacji konkursowej – 10.07.2018 r.

10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu oraz poniższych załączników do Regulaminu:

  • Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 9 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu spowodowana jest omyłką pisarską w § 6 ust. 7, gdzie błędnie wskazano procentowy poziom dofinansowania dla projektów objętych schematem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualizacją poziom dofinansowania projektów objętych schematem pomocy publicznej wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zaktualizowany Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku wprowadza składanie wniosku wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu.

W załączniku nr 9 poprawiono omyłką pisarską w Opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 1 km wspartej sieci, polegającą na wskazaniu błędnej jednostki pomiaru wartości wskaźnika, tj. „zł/MW”, IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż jednostką właściwą do oceny kryterium jest wartość wskaźnika wyrażona w „zł/km”, zgodnie z definicją ww. kryterium.                                                   

W załączniku nr 11 poprawiono omyłkę pisarską w Opisie znaczenia kryterium merytorycznego punktowego Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 1 km wspartej sieci, polegającą na wskazaniu błędnej jednostki pomiaru wartości wskaźnika, tj. „zł/MW”, IZ RPO WiM 2014-2020 informuje, iż jednostką właściwą do oceny kryterium jest wartość wskaźnika wyrażona w „zł/km”, zgodnie z definicją ww. kryterium. Dodatkowo dokonano poprawy omyłki pisarskiej w zakresie sumy punktów możliwych o otrzymania na etapie oceny merytorycznej punktowej. Zgodnie z aktualizacją suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 53.

Zmiany Regulaminu konkursu oraz załączników nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru i obowiązują od 10.07.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.                                                                

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2018-07-10

Załącznik nr 2

2018-07-10

Załącznik nr 9

2018-07-10

Załącznik nr 11

2018-07-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS