Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 15) – 17.07.2018 r.

17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18.

 

Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów w ww. dokumencie do:

  • obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

jak również zostały wprowadzone:

  • z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji umowy o dofinansowanie w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych.

 

Zmiany obowiązują od 17 lipca 2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 17.07.2018 r.

2018-07-17

Uzasadnienie zmian

2018-07-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS