Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

3.2

Działanie 3.2 E-zdrowie

zakończony     od: 2018-08-30 do: 2018-09-28
Wyniki naboru
Etapy oceny projektów
Komunikaty

Informujemy, zgodnie z § 10 ust.1 Regulaminu konkursu, o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych w konkursie nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18.

Z uwagi na złożoną tematykę projektów, liczbę wniosków o dofinansowanie projektu w ocenie oraz zdolność instytucji do weryfikacji warunków formalnych wniosków IOK informuje o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych o 35 dni.

Zgodnie § 10 ust.1 Regulaminu konkursu wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.

Informacje

W związku z trwającym naborem, zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

 

Wsparcie skierowane jest do:

podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.


Dofinansowanie można otrzymać na:

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia.

 1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
 2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

 

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

 

Termin i miejsce spotkania

18 września 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 2

 

Warunki uczestnictwa

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 10 września 2018 roku, do godz. 10:00,
 • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

30 sierpnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 września 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów ukierunkowane na rozwój e-usług publicznych i aplikacji w obszarze e-zdrowia:

 1. Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej.
 2. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia przez co należy rozumieć wyłącznie projekty mające na celu uruchomienie w podmiotach leczniczych świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w sposób spełniający wymagania ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 3. Wprowadzanie systemów udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach i rejestrów medycznych: projekty umożliwiające przekazywanie przez świadczeniodawców informacji o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej, dostęp usługobiorców do tych informacji, wymianę pomiędzy świadczeniodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej niezbędnych do zapewnienia ciągłości leczenia oraz dokumentów elektronicznych w celu prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia pacjentów w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Wprowadzane rozwiązania technologiczne muszą zapewniać udostępnianie i wymianę danych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak również dwustronną komunikację z Platformą Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych – P2.

W ramach realizacji każdego z ww. typów projektów musi powstać usługa publiczna udostępniona on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 - dwustronna interakcja.

Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju usług opartych o TIK (jako element uzupełniający projektów wskazanych powyżej w ramach cross-financingu).

Preferencjami objęte zostaną projekty:

 • realizowane na obszarze strategicznej interwencji OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 • wynikające z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 • realizowane w partnerstwie,
 • polegające na wdrożeniu usług na wyższych poziomach zaawansowania (tj. poziom co najmniej 4 - transakcja).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku pomocy de minimis maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 652 252,50 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl lub nabory.cyfryzacja@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 85, 89 521 96 52, 89 521 96 21, 89 521 96 23

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-07-19

Wytyczne ministerialne cz. 1

2018-07-19

Wytyczne ministerialne cz. 2

2018-07-19

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 3.2 E-zdrowie , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.