Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wzoru umowy - 31.07.2018 r.

Informujemy, że został zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie projektu uwzględniający postanowienia art.52a ustawy wdrożeniowej. Wskazane zmiany zostały wprowadzone do § 5 ust. 1 pkt 7, § 27 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 2. W związku z tym zaktualizowano Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu tj. „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy”.

Ponadto w związku z wprowadzeniem załącznika nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zasadnym staje się zaktualizowanie Podrozdziału 3.5.3 Główne zasady horyzontalne Regulaminu konkursu w zakresie działu Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest potrzebą zwrócenia uwagi potencjalnych Wnioskodawców na kwestie znajdujące się w ww. załączniku.

Wykaz zmian naniesionych w Regulaminie konkursu znajduje się z załączonym dokumencie.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. 31 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-07-24

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 14.08.2018 r.

2018-07-24

Wykaz zmian

2018-07-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS