Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

12.1

Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli, nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-08-16 do: 2018-10-01
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowanych w 2019 r. w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli.

Nabór pozakonkursowy nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/18

 

Termin, od którego można składać wnioski

16 sierpnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

1 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosku

 1. Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją oraz jego uzupełnienia i poprawy należy złożyć w Sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – drugie piętro, pokój nr 201, w poniedziałki w godzinach 8:00 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego) w jednej z następujących form: listem poleconym, przesyłką kurierską, przez posłańca, osobiście.
 2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektu określonym w wezwaniu (lub w wezwaniu do uzupełnienia, poprawienia dokumentacji) – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Województwo Warmińsko-Mazurskie/Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
 • Gmina Miasto Ełk/Urząd Miasta Ełk,
 • Gmina Miasto Elbląg/Urząd Miejski w Elblągu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Zatrudnienie,
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Wsparcie eksperckie i prawne,
 • Kontrola,
 • Wsparcie procesu realizacji,
 • Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria są wskazane w Szczegółowym opisu osi priorytetowych, oś 12 Pomoc techniczna, załącznik nr 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 631 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/uchwały o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5/6 do Instrukcji realizacji Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pomoctechnicznarpowim@warmia.mazury.pl

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli, nr RPWM.12.01.00-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS