Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18

planowany     od: 2018-09-28 do: 2018-11-30
Komunikaty

W związku z naborem w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i  dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapraszamy na bezpłatne spotkanie, skierowane do:

 • Przedsiębiorstw;
 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
 • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną

  zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.


Wsparcie skierowane jest do:

 • Przedsiębiorstw;
 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
 • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych –
do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).


Pierwszy termin i miejsce spotkania

8 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Drugi termin i miejsce spotkania

22 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Jeden Wnioskodawca może uczestniczyć w jednym spotkaniu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Czy w trakcie oceny projektu można zrobić cesję projektu na rzecz innego podmiotu? Projekt jest aktualnie w trakcie oceny formalnej .


Odpowiedź 1

Na etapie oceny projektu nie ma możliwości przeniesienia projektu na inny podmiot.

Zmiana Wnioskodawcy jest możliwa tylko w sytuacji przekształceń podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (np. zmiana formy prawnej z osobny fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na spółkę, itp. M.in. przy założeniu że podmiot powstały po przekształceniu jest następcą prawnym Wnioskodawcy, a podmiot przekształcany zakończył działalność, co jest weryfikowane na podstawie dokumentów rejestrowych, np. wykreślenie z CEIDG).

Należy przy tym zauważyć, iż każde przekształcenie jest indywidualnie badane przez IZ. Tym samym, ostateczna decyzja IZ o uznaniu przekształcenia jest podejmowana po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami przez Wnioskodawcę.

 

Pytanie 2

Czy w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość złożenia przez jeden podmiot - Spółkę Celową wniosku o dofinansowanie projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2MW - tj. budowa dwóch elektrowni o mocy 1MW w dwóch lokalizacjach?

 

Odpowiedź 2

W ramach jednego projektu można składać wnioski na więcej niż jedną instalację (np. fotowoltaiczną), pod warunkiem, iż moc pojedynczej instalacji nie przekroczy limitów mocy wskazanych w SzOOP. Ponadto instalacje te nie mogą być zlokalizowane w tym samym miejscu.

Pytanie

Zgodnie z zapisami Regulaminu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.

Jak należy rozumieć zapis: dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN. Czy zakres może obejmować tylko inne źródła energii, czy  można połączyć np. pompę ciepła + instalację fotowoltaiczną i złożyć projekt na 300 000 zł (wydatków kwalifikowalnych)?


Odpowiedź

Istnieje możliwość połączenia w jeden projekt wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej. W przypadku, gdy elementem projektu łączonego będzie montaż instalacji fotowoltaicznej, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie 500 000 PLN.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, od którego można składać wnioski

28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

153 570 937,37 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr 89 52 19 685, 89 52 19 691, 89 52 19 639, 89 52 19 683, 89 52 19 391, 89 52 19 688, 89 52 19 687, 89 52 19 387, 89 52 19 662, 89 52 19 655, 89 52 19 653 lub drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2018-08-24

Wytyczne ministerialne

2018-08-24

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS