Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

4.1

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18

zakończony     od: 2018-09-28 do: 2019-01-07
Wyniki naboru

19 maja 2020 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Dzięki zwiększonej alokacji możliwe było zakontraktowanie 17 kolejnych projektów znajdujących się na Liście projektów wybranych do dofinansowania poniżej progu wyczerpania środków. Dzięki temu w zaktualizowanej Liście dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty.

Komunikaty

15 października 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.

Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych w konkursie.

Z uwagi na dużą liczbę złożonych w konkursie projektów, ich specyfikę oraz duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs spowodowane kumulacją prac związanych z rozstrzygnięciem konkursów, termin przewidziany w Regulaminie na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o kolejne 30 dni, tj. ze 110 dni na 140 dni od dnia zamknięcia naboru. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Informujemy, że termin przewidziany w regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków ulega wydłużeniu o 30 dni.

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu – zmianie uległ termin weryfikacji warunków formalnych w konkursie. Z uwagi na dużą liczbę złożonych projektów w konkursie, ich specyfikę oraz duże obciążenie Instytucji Organizującej Konkurs związane z kumulacją konkursów, termin przewidziany w Regulaminie konkursu na weryfikację warunków formalnych wniosków wymaga wydłużenia o 30 dni, tj. z 80 dni na 110 dni od dnia zamknięcia naboru.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020, nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

06 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację ogłoszenia oraz regulaminu konkursu Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


W związku z trwającymi aktualnie pracami związanymi z przeprowadzeniem konkursu  nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 (obecnie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17),  znaczną ilością wniosków, skutkującą wydłużeniem terminu weryfikacji wymogów formalnych w ramach ww. konkursu z dnia 26 sierpnia do dnia 30 października 2018 r. (Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/826/18/V z dnia 21 sierpnia 2018 r.), rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej w powyższym konkursie oraz rozpoczęciem weryfikacji warunków formalnych 89 Wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18, wynikła konieczność wydłużenia terminu naboru konkursu do 7 stycznia 2019 r. i tym samym przedłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na lipiec 2019 r.  
Ponadto poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą minimalnego wkładu, jaki beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć w przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zmiany obowiązują od 06.11.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.

W związku z naborem w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i  dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapraszamy na bezpłatne spotkanie, skierowane do:

 • Przedsiębiorstw;
 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
 • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną

  zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.


Wsparcie skierowane jest do:

 • Przedsiębiorstw;
 • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
 • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych –
do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).


Pierwszy termin i miejsce spotkania (rekrutacja zakończona)

8 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Drugi termin i miejsce spotkania

22 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Jeden Wnioskodawca może uczestniczyć w jednym spotkaniu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Wnioskodawca, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie aplikowania o dotację z UE, zwraca się z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 zł netto.

Proszę o informację, czy jeżeli zamieszczono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, na które wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odstąpił od wykonania usługi i podpisania umowy z Zamawiającym, czy możliwe jest wyłonienie wykonawcy z tzw. "wolnej ręki" przy utrzymaniu wszystkich wymagań i warunków z zapytania ofertowego, czy też istnieje konieczność ponownego zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności? W ramach projektu będzie zakup oraz instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: Opisana sytuacja nie uprawnia do udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zasady konkurencyjności nie stosuje się w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt. 7 lit a-d, oraz można nie stosować w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt 8 lit a-l.

Żaden z ww. zapisów nie zezwala na udzielenie zamówienia z wolej ręki w sytuacji, gdy wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Dlatego, w ocenie Instytucji Zarządzającej, w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pytanie:

„Proszę o informację, czy w przypadku inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków wydatkiem kwalifikowalnym jest nadzór przyrodniczy nad inwestycją?

W związku z możliwością zasiedlania budynku przez gatunki chronione, tego typu obowiązek wynika z Prawa ochrony przyrody. Pytanie dotyczy Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A). Konkurs nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 oraz naboru https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218 (w sytuacji, gdy inwestycja obejmuje montaż instalacji na dachu budynku)”.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy katalog wydatków wymienionych w załączniku do umowy -  Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach  Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działanie  4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 -  2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie zawiera określonego rodzaju wydatku,  to aby mógł on zostać uznany za kwalifikowalny musi spełnić kryteria określone w dokumentach, wskazanych w § 1 pkt. 53 wzoru umowy o dofinasowanie:

„Wydatki kwalifikowalne” – wydatki lub koszty uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym, Rozporządzeniem KE nr 215/2014, Rozporządzeniem nr 1301/2013, jak również w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2014 -2020 i z Uszczegółowieniem Programu, jak również z zasadami obowiązującymi w ramach systemu realizacji Programu, o którym mowa w ustawie wdrożeniowej.

Ponadto, zasady kwalifikowalności wydatków zostały określone w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jednocześnie należy pamiętać, iż kosztami kwalifikowalnymi może zostać wydatek, który przyczyni się do realizacji projektu. Każdy koszt będzie oceniany pod kątem zasadności, racjonalności oraz adekwatności, m.in. na podstawie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej przy udziale ekspertów w ramach Komisji Oceny Projektów (na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dany koszt jest niezbędny do realizacji projektu).

W związku, iż Instytucja Organizująca Konkurs nie ma pełnej wiedzy w zakresie dotyczącym pytania w odniesieniu do planowanego projektu, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Pytanie:

Czy na inwestycję polegającą na budowie pompy ciepła jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną?

 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przedstawione pytanie, należy zauważyć, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20214-2020 (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18) w przypadku montażu powietrznej pompy ciepła nie jest wymagana Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Inaczej sprawa ma się z innymi rodzajami pomp ciepła (np. gruntowymi). W ich przypadku Wnioskodawca powinien dostarczyć ww. dokumenty.

Pytanie 1

Ile egzemplarzy wniosku oraz załączników do niego składamy do Urzędu w wersji papierowej? W regulaminie konkursu par. 8  pkt. 3 mówi o jednym egzemplarzu w formie papierowej, natomiast strona 6 Instrukcji wypełniania wniosku mówi o dwóch egzemplarzach wniosku w wersji papierowej. Do którego zapisu należy się stosować?

Odpowiedź 1

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do IZ w jednym egzemplarzu.

 

Pytanie 2

Czy jeśli planujemy 3 inwestycje w 3 różnych lokalizacjach i nie mamy kompletnej dokumentacji technicznej, to czy na etapie oceny formalnej możemy zrezygnować z danej lokalizacji?

Odpowiedź 2

Informuję, iż na dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji technicznej. W przypadku jej braku na etapie weryfikacji warunków formalnych będzie wzywany do przedłożenia uzupełnień w tym zakresie. Brak przedłożenia niezbędnej dokumentacji technicznej będzie skutkował pozostawieniem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia.

Należy zauważyć, iż dokumentacja techniczna jest niezbędna do oceny wniosku, gdyż to ona determinuje zakres rzeczowy projektu i przekłada się na realizację założonych wskaźników. Tym samym, jest podstawą do przedstawienia informacji o projekcie.

Ponadto należy zauważyć, iż IOK dopuszcza możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”, pod warunkiem, że na moment złożenia wniosku projekt taki posiada pełną dokumentację techniczną.

Pytanie 1

Czy w trakcie oceny projektu można zrobić cesję projektu na rzecz innego podmiotu? Projekt jest aktualnie w trakcie oceny formalnej .


Odpowiedź 1

Na etapie oceny projektu nie ma możliwości przeniesienia projektu na inny podmiot.

Zmiana Wnioskodawcy jest możliwa tylko w sytuacji przekształceń podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (np. zmiana formy prawnej z osobny fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na spółkę, itp. M.in. przy założeniu że podmiot powstały po przekształceniu jest następcą prawnym Wnioskodawcy, a podmiot przekształcany zakończył działalność, co jest weryfikowane na podstawie dokumentów rejestrowych, np. wykreślenie z CEIDG).

Należy przy tym zauważyć, iż każde przekształcenie jest indywidualnie badane przez IZ. Tym samym, ostateczna decyzja IZ o uznaniu przekształcenia jest podejmowana po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami przez Wnioskodawcę.

 

Pytanie 2

Czy w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość złożenia przez jeden podmiot - Spółkę Celową wniosku o dofinansowanie projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2MW - tj. budowa dwóch elektrowni o mocy 1MW w dwóch lokalizacjach?

 

Odpowiedź 2

W ramach jednego projektu można składać wnioski na więcej niż jedną instalację (np. fotowoltaiczną), pod warunkiem, iż moc pojedynczej instalacji nie przekroczy limitów mocy wskazanych w SzOOP. Ponadto instalacje te nie mogą być zlokalizowane w tym samym miejscu.

Pytanie

Zgodnie z zapisami Regulaminu:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;

- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.

Jak należy rozumieć zapis: dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN. Czy zakres może obejmować tylko inne źródła energii, czy  można połączyć np. pompę ciepła + instalację fotowoltaiczną i złożyć projekt na 300 000 zł (wydatków kwalifikowalnych)?


Odpowiedź

Istnieje możliwość połączenia w jeden projekt wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej. W przypadku, gdy elementem projektu łączonego będzie montaż instalacji fotowoltaicznej, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie 500 000 PLN.

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Termin, od którego można składać wnioski

28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

7 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Przedsiębiorstwa;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
 • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth.

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

153 570 937,37 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 21.05.2019 r.

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 15.10.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr 89 52 19 685, 89 52 19 691, 89 52 19 639, 89 52 19 683, 89 52 19 391, 89 52 19 688, 89 52 19 687, 89 52 19 387, 89 52 19 662, 89 52 19 655, 89 52 19 653 lub drogą elektroniczną na e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 15.10.2019 r.

2019-10-15

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna (od 21.05.2019 r. – 14.10.2019 r.)

2019-05-21

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-11-07

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-08-24

Wytyczne ministerialne

2018-08-24

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.