Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie – 4.09.2018 r.

Informujemy, że 4.09.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącego załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu.

W związku z potrzebą zmian zapisów wzoru Umowy o dofinansowanie projektu:

  • w § 1 Definicje zaktualizowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego),
  • w § 3 Kwalifikowalność wydatków wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod rygorem uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
  • w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące udzielania zamówień, w zakresie:
  • obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
  1. dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 5 000 000,00 zł,
  2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
  • obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
  1. dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł,
  2. dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
  • zaktualizowano zapisy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Zmiany obowiązują od 4.09.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie

2018-09-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS