Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminu konkursu z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18, dotyczącego interwencji w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

 

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 14 września br. do godz. 12:00 na adres e-mail: k.kalinowska@warmia.mazury.pl

 

Pliki do pobrania

Projekt regulaminu konkursu

2018-09-11

Formularz zgłaszania uwag

2018-09-11

Program Polityki Zdrowotnej

2018-09-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS