Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

9.3.3

Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/18

zakończony     od: 2018-09-19 do: 2018-12-31
Wyniki naboru

Informujemy, że w ramach naboru projekt Gminy Miejskiej Szczytno „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie umieszczony w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014–2020 – nie przeszedł pozytywnie weryfikacji warunków formalnych, w związku z czym zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

Komunikaty

Informujemy o zmianie terminu weryfikacji warunków formalnych z 50 dni do 60 dni. Przyczyną wydłużenia terminu jest złożona tematyka ocenianego projektu, ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych  z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .
 
Zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu naboru nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/18 wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

18 września 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Regulamin) w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje odnośnie projektu Gminy Miejskiej Szczytno pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice  w Szczytnie” umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM  w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014-2020.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, zmianie uległa definicja Beneficjenta (§1 ust. 9 pkt.2 Regulaminu oraz §1 pkt.2 załącznika nr 13 do Regulaminu pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu). Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu, oraz  załącznika nr 13 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest aktualizacja definicji Beneficjenta określona ww. dokumencie (UE) 1303/2013; ilekroć w ww. dokumentach jest mowa o Beneficjencie oznacza to – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzania ogólnego, oraz podmiot, o którym mowa  w art. 63 rozporządzania ogólnego. Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.
 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 18.09.2018 r.
 
 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych , Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje.

Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/18

Termin, od którego można składać wnioski

19 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

  1. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).
  2. W przypadku nadania wniosku listem poleconym, termin uznaje się za zachowany, jeżeli zostanie on nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie – decyduje data nadania.

Sposób składania wniosku

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wysłanie wniosku o dofinansowanie projektu w systemie Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 za pomocą funkcji „wyślij wniosek”, a następnie złożenie wydrukowanego z systemu LSI MAKS2 wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w formie papierowej w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru włącznie, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 i od  wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę. Wnioskodawcą w przedmiotowym naborze jest Gmina Miejska Szczytno.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru mogą być dofinansowane inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje, tj. budowa obiektów popularyzujących naukę i innowacje wraz z montażem stanowisk, ekspozycji oraz wyposażenia specjalistycznego z zabezpieczeniem koniecznej infrastruktury ICT (komputery, serwery).

Interwencja skierowana zostanie na budowę unikatowych, niedostępnych dotychczas dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego obiektów popularyzujących naukę i innowacje (dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie).

W powstałych dzięki wsparciu z EFRR instytucjach, edukacja odbywać się będzie głównie poprzez nauczanie eksperymentalne. Nowe usługi (takie jak pokazy naukowe, interaktywne wykłady, pikniki, festyny naukowe, zajęcia i seminaria prowadzone dla grup szkolnych, rodzin z dziećmi) realizowane będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. Podejmowane działania musza być skierowane na pobudzanie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, ICT, językami obcymi, kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) i wspieraniu wyboru ścieżki edukacyjnej związanej z naukami ścisłymi.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru i oceny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu); 2. W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu; 3. Projekty, w których występuje pomoc publiczna muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 527 786,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru i oceny

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru i oceny

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,
  3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77 e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail Punktów Informacyjnych z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych konkursem prosimy o kontakt pod nr tel. (89) 52 19 634, (89) 52 19 645, (89) 52 19 373, (89) 52 19 392, (89) 52 19 629 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabory.ispoleczna@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 19.09.2018 r.

2018-09-24

Pełna dokumentacja konkursowa zip – wersja archiwalna

2018-09-17

Wytyczne ministerialne

2018-09-17

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Nabór nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.