Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 18.09.2018 r.

Pytanie 1

Czy w trakcie oceny projektu można zrobić cesję projektu na rzecz innego podmiotu? Projekt jest aktualnie w trakcie oceny formalnej .


Odpowiedź 1

Na etapie oceny projektu nie ma możliwości przeniesienia projektu na inny podmiot.

Zmiana Wnioskodawcy jest możliwa tylko w sytuacji przekształceń podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (np. zmiana formy prawnej z osobny fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na spółkę, itp. M.in. przy założeniu że podmiot powstały po przekształceniu jest następcą prawnym Wnioskodawcy, a podmiot przekształcany zakończył działalność, co jest weryfikowane na podstawie dokumentów rejestrowych, np. wykreślenie z CEIDG).

Należy przy tym zauważyć, iż każde przekształcenie jest indywidualnie badane przez IZ. Tym samym, ostateczna decyzja IZ o uznaniu przekształcenia jest podejmowana po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami przez Wnioskodawcę.

 

Pytanie 2

Czy w konkursie nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych istnieje możliwość złożenia przez jeden podmiot - Spółkę Celową wniosku o dofinansowanie projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy 2MW - tj. budowa dwóch elektrowni o mocy 1MW w dwóch lokalizacjach?

 

Odpowiedź 2

W ramach jednego projektu można składać wnioski na więcej niż jedną instalację (np. fotowoltaiczną), pod warunkiem, iż moc pojedynczej instalacji nie przekroczy limitów mocy wskazanych w SzOOP. Ponadto instalacje te nie mogą być zlokalizowane w tym samym miejscu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS