Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu i wzoru umowy – 24.09.2018 r.

18 września 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Regulamin) w ramach Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje odnośnie projektu Gminy Miejskiej Szczytno pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice  w Szczytnie” umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM  w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014-2020.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, zmianie uległa definicja Beneficjenta (§1 ust. 9 pkt.2 Regulaminu oraz §1 pkt.2 załącznika nr 13 do Regulaminu pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu). Przyczyną wprowadzenia zmian do Regulaminu, oraz  załącznika nr 13 pn. Wzór umowy o dofinansowanie projektu jest aktualizacja definicji Beneficjenta określona ww. dokumencie (UE) 1303/2013; ilekroć w ww. dokumentach jest mowa o Beneficjencie oznacza to – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzania ogólnego, oraz podmiot, o którym mowa  w art. 63 rozporządzania ogólnego. Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy oraz pogorszeniem warunków naboru.
 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 18.09.2018 r.
 
 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 18.09.2018 r.

2018-09-24

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 18.09.2018 r.

2018-09-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS