Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

11.2.1

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/18

zakończony     od: 2018-10-29 do: 2018-11-19
Wyniki naboru
Informacje

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;
 • Konkurs realizuje założenia Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs skierowany jest do:

 • podmiotów leczniczych;
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
 • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
 • podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

 

Termin i miejsce spotkania

13 listopada 2018 r. w godzinach 10.00–13.00, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie sala 105/106 (I piętro) – ul. Głowackiego 17, wejście od Teatru Lalek

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9.11.2018 r. do godz. 13.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84 

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:

Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

Konkurs ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

Typ projektu:

Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/18

Termin, od którego można składać wnioski

29 października 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

19 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sposób składania wniosku

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej (wraz  załącznikami) należy złożyć osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • podmioty lecznicze;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych;
 • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

W ramach przedmiotowego konkursu wybrane zostaną projekty mające na celu realizację Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

• 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; • 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 733 465,52 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1.  Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

 

2. Punktów informacyjnych

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86, godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl, tTelefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16, godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 –18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl, telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77, godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 – 18:00,  wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Dodatkowo, na stronie internetowej programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip – obowiązuje od 28.09.2018 r.

2018-09-24

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/18 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS