Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 337 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

W ramach planowanego projektu adresatami działań będą osoby niesamodzielne w wieku 60+. W związku z tym, czy wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” jest w tej sytuacji wskaźnikiem obligatoryjnym?

 

Temat: rewitalizacja, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskaźnik ten ma charakter wyłącznie informacyjny – oznacza to, że przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać go, jednakże nie trzeba deklarować w nim wartości docelowej.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19


Czy grupa docelowa bezpośrednich odbiorców musi być zrekrutowana z danego obszaru rewitalizacyjnego, gdzie jest realizowany projekt EFRR? Czy mogą to być osoby z innych obszarów rewitalizacyjnych, nie związanych z danym obszarem, w którym realizowany jest projekt infrastrukturalny?

Temat: rewitalizacja


Co do zasady, miejscem realizacji projektu miękkiego powinien być obszar wskazany we właściwym Programie rewitalizacji, przy czym nie ma konieczności, aby był to obszar, na którym realizowany jest projekt twardy. Należy jednakże wziąć również pod uwagę zapisy właściwego Programu rewitalizacji, który kwestię tę może doprecyzowywać.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19


Pytanie 1
Czy projekt „miękki” musi być ściśle powiązany z projektem EFRR z danego obszaru rewitalizacyjnego?

Temat: komplementarność, rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Projekt społeczny rewitalizacyjny („projekt miękki”) powinien być, co do zasady, powiązany z projektem infrastrukturalnym rewitalizacyjnym („projekt twardy”). Stopień powiązania obu projektów (ich komplementarność wobec siebie) jest jednakże kwestią indywidualną i uzależnioną od ich specyficznych uwarunkowań. W związku z czym zagadnienie to jest elementem oceny merytorycznej projektu, która będzie możliwa dopiero w momencie otrzymania od Wnioskodawcy niezbędnych dokumentów. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powiązanie obu projektów (jeśli dotyczy) powinno być również określone we właściwym Programie rewitalizacji.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Czy wsparciem musi zostać objęta cała grupa docelowa (wiek 0–17), czy też beneficjent może się skoncentrować na wybranej grupie wiekowej np. 3-6 lat?

Temat: grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Zgodnie z zapisami Programu, znajdującymi się na stronie 29 „Priorytetem niniejszego programu jest dotarcie do możliwie jak największego odsetka potencjalnych uczestników spełniających kryteria włączenia do programu (wiekowe oraz status ubóstwa/wykluczenia społecznego)”.

Jednocześnie należy wskazać, iż to Wnioskodawca, w oparciu o zapisy Regulaminu konkursu, jak i zapisy Programu, powinien samodzielnie określić grupę docelową, pamiętając o tym, iż uczestnikami projektu muszą być dzieci w przedziale wiekowym 0–17 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wnioskodawca może zatem skierować wsparcie projektowe do wybranej grupy wiekowej, tj. do dzieci w wieku 3–6 lat, spełniających kryteria włączenia. Równocześnie należy pamiętać, iż działania edukacyjne (w przypadku grupy docelowej 3–6 lat) należy skierować także do rodziców/opiekunów dzieci z grupy docelowej. W działaniach tych mogą brać udział również opiekunki przedszkolne/nauczyciele uczący daną grupę.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Etap 4: przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych w Programie Profilaktyki wymienione są sugerowane interwencje. Czy leczenie zębów jest obligatoryjne, czy wystarczy, że zostanie dokonany przegląd wraz z zabezpieczeniem i lakowaniem zębów?

Temat: etapy organizacyjne projektu

Poddziałanie: 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Zgodnie z zapisami Programu, wskazanymi na stronie 46 „Ostateczna wysokość kosztów jednostkowych poniesionych na uczestnika programu będzie zależała od indywidualnych potrzeb diagnostycznych poszczególnych osób biorących udział w programie (…)”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż to od indywidualnych potrzeb osób biorących udział w projekcie zależał będzie rodzaj, jak i ilość udzielonych świadczeń stomatologicznych. Należy jednakże pamiętać, iż zakres interwencji stomatologicznej skierowanej do danego uczestnika projektu, finansowany w ramach projektu, nie może wykroczyć poza grupę interwencji, wskazanych w Programie.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej, realizowany projekt ma się składać z 5 etapów:
1. akcji informacyjnej,
2. rekrutacji uczestników,
3. działań edukacyjnych,
4. przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,
5. monitoringu działań w ramach programu.

Czy każdy z tych etapów jest obligatoryjny?

Temat: etapy organizacyjne projektu

Poddziałanie: 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych


W „Programie Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” (dalej Program) znajduje się następujący zapis (strona 26):

„Program będzie się składał z następujących etapów organizacyjnych:

1.   akcji informacyjnej,

2.   rekrutacji uczestników,

3.   działań edukacyjnych,

4.   przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,

5.   monitoringu działań w ramach programu”.

Ponadto na stronach od 29 do 37 Programu opisano etapy programu polityki zdrowotnej i „działania podejmowane w ramach etapów”. Elementami składowymi Programu (zgodnie z zapisami wskazanymi na ww. stronach Programu) jest akcja informacyjna, rekrutacja uczestników, działania edukacyjne, przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych oraz monitoring działań w ramach Programu. Wobec powyższego każdy z ww. etapów jest obligatoryjny.

Inwestycja jest uzależniona od doprowadzenia mediów spoza terenu działki, którą posiadamy (od istniejącego podejścia). Czy kwalifikowalny jest wydatek na utworzenie takiego przyłącza i doprowadzenie mediów do posiadanej nieruchomości?

Posiadamy zgody i pozwolenia na doprowadzenie mediów do własnej działki.

Temat: koszty kwalifikowalne, przyłącza, wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium, w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

Powyższe oznacza, że warunkiem, który należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.4 jest posiadanie dostępu do mediów, co oznacza doprowadzenie wszelkich sieci do granic działki (na koszt własny Wnioskodawcy).

Uzbrojenie terenu w ramach poddziałania 1.3.4 rozumiane jest jako rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego.

Proszę o informację w temacie, czy i jakie elementy oświetlenia nieruchomości realizowane w ramach sieci elektro – energetycznej jako uzbrojenie terenu stanowią koszt kwalifikowalny?

Temat: koszty kwalifikowalne, oświetlenie

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza). Przez uzbrojenie terenu rozumiemy rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego. Montaż oświetlenia, w jakimkolwiek zakresie, wiąże się z rozpoczęciem konkretnej inwestycji, która powstanie na uzbrojonym terenie, co nie może być przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.4.

Proszę o wyjaśnienie co oznacza określenie: „bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/ krajowej” w opisie kryterium „Dostępność transportowa”. Odległość nie większa niż 50 km dotyczy terminalu przeładunkowego drogowego, kolejowego, drogowo-kolejowego, lotniska, portu morskiego, śródlądowego, centra logistycznego.

Natomiast, czy bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/krajowej, również jest rozumiane jako odległość nie większa niż 50 km?

Temat: dostępność transportowa

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej określić jako graniczenie terenu inwestycyjnego z pasem drogi ekspresowej wraz z dostępem do tej drogi zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 27marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Definicja „dostępu” z Ustawy:

Dostęp do drogi publicznej”− należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Definicja pasa drogowego została określona w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) - „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Czy można objąć wsparciem osoby spoza obszaru rewitalizacji? Czy może być to otoczenie tych, osób, ale z poza obszaru rewitalizacji?


Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania obszaru rewitalizacji. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej projektu oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta. W związku z powyższym nie ma możliwości w ramach tego konkurs objęcia wparciem osób zamieszkujących poza obszarem rewitalizacji danego miasta, dotyczy to uczestników projektu oraz ich otoczenia.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS