Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest zorganizowanie szkolenia na opiekuna osoby starszej dla osób, które będą świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, aby spełnić wymagania z Wytycznych włączenia społecznego (osoby te nie stanowią grupy docelowej projektu, nie będą jego uczestnikami)?

Temat: budżet projektu, formy wsparcia, kadra

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestie poruszone w pytaniu dotyczące prawidłowego planowania wsparcia i konstruowania budżetu podlegają ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielnie na nie odpowiedzi. Niemniej jednak należy zauważyć, że koszty bezpośrednie projektu są powiązane z celem projektu i ponoszone są na rzecz uczestników projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w np. w ramach szkoleń i zajęć praktycznych oraz wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki. Należy jednak zauważyć, że osoby otrzymujące tego typu wsparcie powinny być wskazane jako uczestnicy projektu lub otoczenie.

Inna kwestia dotyczy zatrudniania kadry do projektu. Tu należy podkreślić, że Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku określa wymagania w zakresie wykształcenia/kwalifikacji i doświadczenia planowanych do zatrudnienia osób w projekcie. Oznacza to, że osoba pełniąca określone stanowisko w projekcie już na etapie zatrudnienia powinna spełniać określone przez Wnioskodawcę wymogi.

Bazując na powyższym należy przeanalizować poprawność planowanych w ramach projektu kosztów.

Czy przy planowaniu nowego projektu można bazować na elementach obecnych w poprzednim wniosku, rozbudowując w części o nowe elementy?

Temat: formy wsparcia, założenia projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Działania przewidziane w projekcie powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. Planując wsparcie należy kierować się wynikami przeprowadzonej diagnozy, a nie wcześniej realizowanymi projektami.

Czy realizacja nowego projektu może być zlokalizowana w tych samych pomieszczeniach, w których odbywała się realizacja zakończonego już projektu?

Temat: miejsce realizacji projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, regulamin nie nakłada ograniczeń w tym zakresie.

Czy w ramach projektu potrzebne są wywiady środowiskowe, czy tylko kontrakty socjalne?

Temat: założenia projektu, kontrakt socjalny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w przypadku realizacji projektu przez OPS i PCPR, podmioty te realizują swoje projekty z wykorzystaniem:

  1. kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
  2. programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. projektów socjalnych.

Podmioty niebędące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.

Czy w ramach nowego projektu z niektórych aktywności można zrezygnować i w ich miejsce wdrożyć inne?

Temat: formy wsparcia, założenia projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. Planując działania należy kierować się wynikami przeprowadzonej diagnozy, a nie wcześniej realizowanymi projektami.

Bardzo proszę o wyjaśnienie - czym są punkty opieki: kluby seniora "miniświetlice".

Temat: formy wsparcia, klub seniora

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Są to dzienne formy usług opiekuńczych w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Gmina X korzystała już z dofinansowania. Czy nowy projekt może być traktowany jako edycja druga programu?

Temat: formy wsparcia, założenia projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, istnieje taka możliwość. Należy mieć na uwadze, że podstawą realizacji projektu jest przeprowadzona diagnoza grupy docelowej, a zaplanowane działania powinny odpowiadać na zidentyfikowane problemy, deficyty i potrzeby tej grupy. To diagnoza przeprowadzona na potrzeby sporządzenia projektu powinna uzasadniać potrzebę realizacji konkretnych działań i ona jest podstawą oceny prawidłowości i zasadności zaplanowanego wsparcia, a nie wcześniej realizowany projekt.

Czy możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, musi odbywać się wyłącznie wśród osób korzystających z programu? Czy sprzęt może być wypożyczany dla osób niekorzystających z projektu?

Temat: formy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wsparcie w projekcie udzielane jest na rzecz jego uczestników, tj. osób zrekrutowanych do projektu oraz ewentualnie ich otoczenia, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, aby uczestnicy projektu mogli brać udział w działaniach projektowych (zgodnie z definicją grupy docelowej zawartej w Regulaminie konkursu).

Czy z ogłoszonego projektu będą mogły korzystać osoby, które korzystały wcześniej z programu do dnia 31.03.2022, czy jedynie nowe osoby?

Temat: uczestnik projektu, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wcześniejszy udział potencjalnych uczestników projektu w innym projekcie nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych, niż uzyskany we wcześniejszym projekcie.

W nawiązaniu do regulaminu: Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między Wnioskodawcą a Partnerami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy wymagana jest deklaracja pomiędzy Beneficjentem a Partnerem jako załącznik do wniosku o dofinansowanie?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, na etapie składania wniosku taki załącznik nie jest wymagany.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.