Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 478 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jakie są możliwe ramy czasowe okresu realizacji projektu w ramach Działania 1.3.5 schemat B typ 2 ?

Temat: ramy czasowe projektu

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

W Regulaminie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych określono jedynie maksymalny termin, do którego ma zostać udzielone wsparcie, tj. 31 grudnia 2020 r. oraz termin, od którego mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, tj. 1 lutego 2020 r. Udzielenie wsparcia należy rozumieć, jako podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że termin zakończenia realizacji projektu może być późniejszy.

Czy wkład własny do projektu musi być ponoszony wyłącznie w okresie realizacji projektu?

 

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, wkład własny do projektu ponoszony jest wyłącznie w okresie realizacji projektu.

Czy wkład własny do projektu musi być wyłącznie wkładem finansowym, czy może być również wkładem rzeczowym (w przypadku jednostki z sektora finansów publicznych)?

 

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wkład własny, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, może być wniesiony zarówno jako środki finansowe, jak i wkład niepieniężny. Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu własnego określają ww. Wytyczne.

Czy konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia z ŚDS określającego zasady realizacji projektu?

 

Temat: zasady realizacji projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Mając na uwadze, że ŚDS został określony we wniosku o dofinansowanie jako odbiorca wsparcia, nie ma potrzeby zawierania stosownych porozumień z ŚDS dotyczących realizacji projektu. Wsparcie ŚDS w ramach projektu, które obejmuje np. przekazanie środków ochrony osobistej następuje na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Czy w sytuacji gdy bezpośrednim realizatorem projektu jest konkretna jednostka organizacyjna (np. MOPS) zakres projektu może również dodatkowo dotyczyć innych jednostek organizacyjnych samorządu (np. ŚDS)? Jeżeli tak, to czy rozliczenia finansowe mogą odbywać się w ramach działalności MOPS?

 

Temat: zakres projektu, rozliczenie projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawcą jest odpowiednio gmina/powiat, więc wniosek o dofinansowanie może obejmować wsparciem różne jednostki organizacyjne samorządu wpisujące się w określony w Regulaminie naboru katalog uczestników projektu, w tym wspomniany w pytaniu ŚDS. W związku z tym rozliczenia odbywają się z Beneficjentem, lub w tym wypadku realizatorem projektu na podstawie stosownych pełnomocnictw/upoważnień. 

Czy w sytuacji, gdy podmiotem wnioskującym (w naszym przypadku) będzie gmina miejska, bezpośrednim realizatorem może być jednostka organizacyjna samorządu, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Jeżeli tak, to czy potrzebne jest pełnomocnictwo burmistrza miasta dla dyrektora MOPS w tym zakresie?

 

Temat: wnioskodawca, realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem naboru, realizatorem projektu jednostki samorządu terytorialnego, tj. powiatu i gminy może być odpowiednio powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. W takiej sytuacji potrzebne jest pełnomocnictwo wójta/burmistrza/prezydenta/starosty dla dyrektora jednostki do realizacji projektu.

Czy w konkursie ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 możliwe jest skorzystanie z podanych w piśmie forma wsparcia przez starostwo powiatowe jako urząd? Np. zakup przez powiat sprzętu niezbędnego do walki z epidemią – celem wykorzystania w urzędzie starostwa (np. maseczki, rękawiczki, sprzęt do dekontaminacji)?

 

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nabór organizowany jest w ramach Osi 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020, a uczestników projektu, zgodnie z Regulaminem naboru, stanowią:

- osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;

- podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Przy planowaniu działań należy zwrócić uwagę na fakt, że świadczone wsparcie na rzecz ww. uczestników projektu ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, osoby zatrudnione w starostwie powiatowym nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz pracowników starosta powiatowego.

Czy w ramach zadania "Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej", kwalifikowalny będzie wydatek zakupu i przeprowadzenie testów dla: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktora reintegracji zawodowej (KIS) kierowcy przewożącego m.in. osoby niepełnosprawne, pracowników świadczeń rodzinnych, księgowości, kierownika ośrodka, opiekunek domowych? Nadmieniam, że wszystkie te osoby mają ze sobą bezpośredni, ciągły kontakt zawodowy.

 

Temat: formy wsparcia, działania projektowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Czy za datę wpływu wniosku do IZ uważa się złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2, czy datę złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w systemie LSI MAKS2?

Temat: wniosek

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z Regulaminem naboru, za złożenie wniosku należy uznać wysłanie jego wersji elektronicznej w systemie MAKS 2, a następnie złożenie jego wersji papierowej wraz z załącznikami osobiście lub nadanie za pośrednictwem Poczty Polskiej nie później niż w dniu następnym po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej. Szczegółowe informacje w tej kwestii zostały zawarte w § 8 Regulaminu naboru.

Czy ostatnim rokiem wypełniania biznesplanu dla MSP (prognoza n+3) powinien być rok 2020, 2023 czy 2024?

Temat: biznesplan

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Jeśli za rok „n“ przyjmiemy 2019, to n+3 przypadnie na 2022 rok.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS