Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 452 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach konkursu możliwe jest kwalifikowanie kosztu zakupu wodomierzy do systemów telemetrycznych?

Temat: zakup wodomierzy do systemów telemetrycznych

Poddziałanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność  informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz Działanie 3.2 E-zdrowie (…)  kwalifikowalny jest wydatek związany  z zakupem sprzętu informatycznego, gdy jest on niezbędny do budowy/rozbudowy systemów świadczących e-usługi publiczne  (front-office). Zatem wydatki nie stanowiące sprzętu informatycznego  (np. wodomierze, aparatura kontrolno-pomiarowa itp.) stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie. Wodomierze w każdym przypadku (czy to w przypadku gdy moduły zdalnego odczytu są zintegrowane z wodomierzem, czy podłączane do wodomierzy kablowo lub bezprzewodowo) stanowią koszt niekwalifikowalny. Urządzenia zintegrowane zawierające w sobie wodomierz i moduł zdalnego odczytu mogą być kwalifikowalne pod warunkiem wydzielenia kosztu wodomierza jako wydatku niekwalifikowalnego. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wydatki przedstawione  we wniosku są kwalifikowalne. Wobec powyższego na etapie sporządzenia zapytania ofertowego w ofercie i wzorze umowy z wykonawcą powinien zażądać wydzielenia poszczególnych elementów zamówienia.

W ramach inwestycji pragniemy dokonać wymiany okien i drzwi, modernizację instalacji c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych, modernizację instalacji c.o. oraz zamontować instalację fotowoltaiczną obok budynku szpitala. Czy w związku z tym, że tak określone prace nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, wymagane jest posiadanie dokumentacji technicznej. Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy ma to być projekt budowlany?

Temat: roboty budowlane, plan sytuacyjny, opis techniczny, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Zgodnie z instrukcją wypełniania załączników „Wnioskodawcy jako wymagany załącznik, w przypadku projektów przewidujących prace budowlane, powinni przedstawić wyciąg z projektu budowlanego, w postaci kopii stron dokumentacji zawierającej: numery tomów (jeżeli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i podpisami autorów oraz opis techniczny wraz z podstawowymi rzutami inwestycji".

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Wnioskodawca winien załączyć do dokumentacji aplikacyjnej krótki opis techniczny planowanych do realizacji prac w ramach projektu, zawierający szczegółowy zakres wraz z parametrami technicznymi oraz ilościami sztuk. Niezbędny jest również plan sytuacyjny z wykazanymi pomieszczeniami, w których prace te będą wykonane.

Regulamin konkursu RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20 wskazuje, że możliwy jest zakup w ramach projektu kolonoskopu. W związku z zapisami natomiast Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków... taki zakup jest możliwy wyłącznie do wysokości odpisów amortyzacyjnych, jeżeli środek trwały będzie wykorzystywany w działalności także po zakończeniu realizacji projektu. Jako Szpital planowaliśmy zakup videokolonoskopu w ramach projektu, jednakże nie jesteśmy pewni czy zakup tego środka trwałego jest możliwy do pełnej jego wartości, czy też do wysokości odpisów amortyzacyjnych?

Temat: zakup kolonoskopu

Poddziałanie: 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Odpowiadając na pytanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż w przypadku, gdy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu.

Czy w wymianę oświetlenia, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 4.4.4 wpisuje się także budowa nowego oświetlenia?

Temat: budowa nowego oświetlenia

Poddziałanie: 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Co do zasady budowa oświetlenia może stanowić koszt kwalifikowalny ale tylko i wyłącznie jako część projektu. Należy pamiętać, że projekt musi realizować cele i wskaźniki  określone dla Poddziałania 4.4.4.  Na etapie ogłoszonego naboru projektów nie ma możliwości  udzielenia wiążącej odpowiedzi, tym bardziej, że wiążąca odpowiedź wymagałaby analizy pełnej dokumentacji projektu i stanowić będzie etap oceny projektu.  Inwestycje infrastrukturalne w ramach Poddziałania 4.4.4 powinny służyć poprawie zrównoważonej mobilności mieszkańców w miastach i  terenach podmiejskich oraz zapewniać lepszą dostępność do transportu publicznego. Budowa infrastruktury transportu publicznego musi stanowić elementy związane ze zrównoważoną mobilnością miejską.

Planowana do wnioskowania o dofinansowanie inwestycja polegałaby na modernizacji/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w aglomeracji gminy. Planowany koszt około 6 000 tys. zł. Czy taka inwestycja będzie zgodna z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planem, na podstawie którego będą weryfikowane projekty w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20.

Temat: zgodność z Maser Planem, Master Plan aglomeracji, modernizacja oczyszczalni, przebudowa oczyszczalni

Poddziałanie: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na  budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 projekt oceniany będzie pod kątem jego zgodności z zakresem wskazanym w V KPOŚK na ocenie kryteriów merytorycznych specyficznych przez niezależnego i bezstronnego eksperta zewnętrznego z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, biorącego udział w pracach Komisji Oceny Projektu.  

Czy w przypadku, w którym w aktualnym Master Planie w aglomeracji wpisana jest inwestycja oznaczona symbolem BN (Budowa Nowej), a projekt, o który wnioskuje się w konkursie, polega na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni, to traktowane jest to jako niezgodność z Master Planem i projekt nie może być dofinansowany?

Temat: zgodność z Maser Planem, Master Plan aglomeracji

Poddziałanie: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 określa, że podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Odnośnie zgodności inwestycji polegającej na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni ścieków w gminie, to zgodnie z Regulaminem konkursu podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie (w tym przypadku jest to piąta aktualizacja KPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

Według regulaminu konkursowego 3 typ projektu jest typem jedynie uzupełniającym do 1 typu projektu i nie może być realizowany samodzielnie. W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy.  Wynika z tego, iż w 3 typie projektu okres realizacji projektu maksymalnie może trwać 12 miesięcy.

Temat: okres realizacji projektu

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

W przedmiotowym konkursie nie został określony warunek dotyczący maksymalnego okresu realizacji działań w ramach 3 typu projektu. Niemniej jednak zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu musi rozpocząć się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Końcowy okres kwalifikowalności wydatków został określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i jest to dzień 31 grudnia 2023 r.

Przypominamy również, że realizacja 3 typu projektu stanowi jedynie uzupełnienie 1 typu projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego planuje termomodernizację budynku z zastosowaniem OZE. Problemem są nieregularne przerwy w dostawach prądu (dotychczas zdarza się to kilka razy w roku). Czy w ramach prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej kosztem kwalifikowalnym może być ujęte w audycie energetycznym, awaryjne źródło energii elektrycznej zasilające pompę ciepła w celu zapewnienia ciągłości dostawy energii cieplnej do budynku w sytuacji kryzysowej (np. przerwanie linii przesyłowej w wyniku działania warunków atmosferycznych) w postaci agregatu prądotwórczego zasilanego paliwem płynnym?

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kluczowy element projektu. Służy m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy dot. możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Reasumując zakres prac ujętych w projekcie musi wynikać z audytu energetycznego.

Dodatkowo celem tematycznym poddziałania jest  wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach czyli wsparte projekty powinny skutkować znaczną redukcją CO2. Zastosowanie agregatu prądotwórczego zwiększy emisję CO2.

Mając na uwadze powyższe zakup agregatu nie wpłynie ani na zwiększenie efektywności energetycznej budynku jak również na redukcję emisji CO2 w związku z tym nie może być ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu.

Proszę o informację czy budżet we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 może przewyższać wartość 100 000 EUR (432120,00 PLN), czyli np. wartość dofinansowania 431120zł + wkład własny stanowiący 15% wartości projektu? W regulaminie konkursu jest informacja, że dofinansowanie nie może przekraczać tej wartości, jednak w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, w dodatkowych informacjach dot. tego konkretnego konkursu, jest wzmianka o treści: "projekty poniżej 100 000 euro", sugerując tym samym, że całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym) powinna zmieścić się w 100000 euro.

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Limit 100 000 EUR odnosi się do kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Tak jak Państwo napisali, wartość projektu może przekraczać 100 000 EUR (czyli 432 120,00 PLN), ponieważ wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości projektu (wkład własny nie wlicza się do kwoty dofinansowania). Limit 100 000 EUR jest przedmiotem oceny w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie  pkt 1.19 wniosku, a więc kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kwota z pkt 1.18 wniosku („Wydatki kwalifikowalne”) może być wyższa, ponieważ uwzględnia również wkład własny.

Czy w związku z tym, że działanie 1.1 (Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego) w ramach typu 1 projektu jest obowiązkowe do realizacji, a wsparcie na to działanie mogą uzyskać tylko placówki, które działają na terenie gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wymienione w zał. 9 do Regulaminu Konkursu, proszę o informację, czy dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać tylko placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w zał. 9 do Regulaminu Konkursu? I czy konieczne jest, aby placówki znajdowały się na terenie tych miejscowości, czy wystarczy, że ze wsparcia będą korzystały dzieci zamieszkałe na terenie gmin wymienionych w zał. nr 9 w placówce położonej na terenie gminy, której nie ma w niniejszym wykazie?

Temat: załącznik nr 9, placówki uprawnione do otrzymania dofinansowania

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą otrzymać tylko i wyłącznie placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma możliwości aby ze wsparcia w przedmiotowym konkursie skorzystały placówki zlokalizowane na terenie gminy/miejscowości, które nie zostały wymienione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nawet jeśli wsparcie kierowane by było tylko do dzieci z gmin wymienionych w załączniku nr 9.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS