Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 608 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach przedmiotowego projektu jest możliwe kontynuowanie działań, realizowanych w ramach poprzednich edycji konkursów w ramach poddziałania 11.2.3? Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte miejsca utworzone w poprzednich edycjach konkursu, przy jednoczesnym założeniu utworzenia dodatkowych nowych miejsc w ramach obecnej edycji?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Tak, w ramach konkursu można realizować projekty będące kontynuacją poprzednich. Należy jednak racjonalnie planować wydatki w projekcie tak, aby nie dublowały np. zakupów już zrealizowanych w ramach projektu poprzedniego.

Zapisy regulaminu dotyczące sposobu rozliczania projektu są niespójne. W punkcie 4. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU widnieje zapis, iż „Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy konkurs ogłoszony jest na projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi, to Wnioskodawca powinien przedstawić uzasadnienie dla wszystkich wydatków w projekcie w zakresie ich niezbędności”. Natomiast w punkcie 4.1 UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA PROJEKTU podpunkt 2. zawarto informację, iż „Kwoty ryczałtowe – w ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Oznacza to, że do realizacji zostaną dopuszczone wyłącznie projekty, w których wartość dofinansowania wyrażona w PLN przekroczy równowartość 100 000,00 EUR. W wyniku zastosowania kwot ryczałtowych projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej z powodu niespełnienia kryterium merytorycznego.” Wobec powyższego proszę uprzejmie o wskazanie ostatecznego, obowiązującego Wnioskodawców sposobu rozliczania projektu oraz o informację, czy kwota dofinansowania, przewidziana w budżecie projektu musi przekraczać równowartość 100 000,00 EUR.

Temat: kwoty ryczałtowe, wartość wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W punkcie 4. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU błędnie występuje wskazany w pytaniu zapis. Niniejszy konkurs dedykowany jest projektom „dużym”, tzn. kwota dofinansowania przewidziana w budżecie projektu musi przekraczać równowartość 100 000,00 EUR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na nieścisłość zapisów, zostaną one poprawione poprzez usunięcie zdania z Rozdziału 4 Regulaminu.

Czy w kontekście zapisów regulaminu – „Wnioskodawca może sfinansować działania pozwalające tym osobom (z niepełnosprawnościami) na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (…) np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania” – jest możliwość sfinansowania ze środków projektowych udogodnień komunikacyjnych, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami w budynkach będących w posiadaniu Wnioskodawcy?

Temat: niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami, likwidacja barier architektonicznych, usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością, dostępność

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W pytaniu nie zostało precyzyjnie wskazane, o jakie udogodnienia chodzi. Należy zauważyć, że w ramach projektu możliwe jest poniesienie do 10% dofinansowania unijnego projektu na takie wydatki, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tzw. cross-financing). Możliwe jest m.in. dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym poniesienie wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres, ale tylko w miejscu odbywania się zajęć w ramach projektu.

Czy w świetle zapisu regulaminu – „W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, Wnioskodawca umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, jako uzupełnienia usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych (…)” – możliwe jest sfinansowanie zarówno profilaktyki dla uczestników projektu, leków nierefundowanych przez inne źródła, czy też indywidualne usługi dietetyka dla osób, które wymagają specjalistycznej diety (np. cukrzycy, osoby otyłe). Czy tak zaplanowane usługi i wsparcie może stanowić przedmiot projektu, jeżeli Wnioskodawca zapewni jego komplementarność z planowanymi do realizacji usługami społecznymi? Realizacja ww. form wsparcia w wielu przypadkach jest niezbędna, do zapewnienia kompleksowości pomocy uczestnikom projektu, zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W regulaminie nie widnieją wyłączenia w tym zakresie.

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach projektów nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych, a przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne. W związku z tym nie ma np. możliwości finansowania czy refundowanie leków. Istnieje natomiast możliwość realizacji usług mających na celu poprawę funkcjonowania osób wymagających wsparcia, np. w ramach realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia. Należy jednak pamiętać, że Wszelkie działania zaplanowane w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. Zasadność i poprawność doboru form wsparcia weryfikowana jest na podstawie zapisów całego wniosku na etapie oceny merytorycznej m.in. w oparciu o przytoczone zapisy Regulaminu.

Czy poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawnym, rodzinnym i psychologicznym traktowane jest jako trzy odrębne formy wsparcia uczestnika projektu? Czy osoba objęta w ramach projektu w/w poradnictwem we wskazanych zakresach spełnia wymóg skorzystania z minimum 3 różnych form wsparcia?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Poradnictwo specjalistyczne traktowane jest jako jedna forma wsparcia, bez względu na to, jakich kwestii dotyczy. Należy pamiętać, że wszelkie działania zaplanowane w projekcie powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej. Należy pamiętać, że uczestnicy projektu powinni zostać objęci kompleksowym wsparciem, odpowiadającym na zdiagnozowane indywidualne problemy i potrzeby. Zasadność doboru form wsparcia weryfikowana jest na podstawie zapisów całego wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

Czy w związku z kryterium merytorycznym nr 6 – „Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji”.” – uczestnicy projektu musza obligatoryjnie zamieszkiwać obszar rewitalizacji? Czy jednostki samorządów, które nie posiadają obowiązującego Programu Rewitalizacji mają możliwość przystąpienia do przedmiotowego konkursu?

Temat: projekt, kryteria, kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Przedstawione w pytaniu kryterium nie dotyczy niniejszego konkursu – konkurs ten nie jest rewitalizacyjny. W związku z powyższym w wskazanym kryterium należy wskazać „nie dotyczy”.

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Na etapie realizacji projektu istnieje możliwość urealnienia wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć do faktycznie zrekrutowanych uczestników projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że wartość docelową wskaźników należy utrzymać na zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie poziomie.

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Temat: uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należy kwalifikować do projektu na podstawie zaświadczenia odpowiedniej instytucji, tj. np. ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia.

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20-godzinne szkolenie?

Temat: kursy i szkolenia doskonalące, szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkursu nie ma możliwości realizacji szkolenia dla osoby prowadzącej Klub Seniora w ramach kosztów bezpośrednich. Wnioskodawca jest zobowiązany zatrudnić do projektu osobę posiadającą odpowiednie, określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, kwalifikacje do prowadzenia Klub Seniora.

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Temat: wydatki kwalifikowalne, lokal mieszkalny, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs nie ma możliwości zakupu lokalu mieszkalnego. Wszelkie wydatki w projekcie powinny być powiązane z celem projektu i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby grupy docelowej, a także wpisywać się w założenia konkursu określone w jego Regulaminie. Zgodnie z jego zapisami, w ramach projektu istnienie możliwość finansowania pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, natomiast nie jest przewidziane nabywanie nieruchomości na ten cel.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS