logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

 Czy we wskaźniku produktu "Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" należy uwzględnić również wyposażenie? Zgodnie z przepisami księgowymi  wyposażenie nie jest środkiem trwałym.

 

Temat: środki trwałe

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Wskaźnik zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22, obrazuje sumaryczną liczbę zakupionych w wyniku realizacji projektu środków trwałych (w tym środków transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wskaźniku liczby muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w treści wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Nie ma obowiązku ujmowania we wskaźniku wyposażenia, jeśli nie stanowi ono środka trwałego.

Proszę o odpowiedź, czy w treści budżetu jest możliwość łączenia wydatków w komplety i czy konieczne jest rozpisywanie pozycji na poszczególne składowe wraz ze wskazaniem liczby i ceny jednostkowej każdego sprzętu?

Temat: dokumentacja, kategorie wydatków

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


TAK. Należy jednak pamiętać, że Wnioskodawca powinien wykazać w sposób szczegółowy podkategorie kosztu wchodzące w skład wybranego przez niego zadania (kategorii kosztu). W zależności od charakteru projektu oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia dla każdej podkategorii kosztu należy wskazać liczbę sztuk lub kompletów (jeżeli dotyczy np.: zakupionego sprzętu/wyposażenia) oraz podać wysokość kwoty przewidzianej na ten cel.

Czy ramach konkursu można zaplanować zakup i wykonanie aplikacji mobilnej, która będzie pełniła funkcję „lokalnego przewodnika” dla osób zwiedzających określony obszar? W aplikacji byłyby zaznaczone trasy zwiedzania, zamieszczone najważniejsze informacje nt. zabytków, czy miejsc kultury, czy zdjęcia, krótkie nagrania głosowe z opisem zwiedzanych miejsc.

 

Temat: koszty kwalifikowalne, kwalifikowalność, wydatki kwalifikowalne, aplikacja


TAK. Zgodnie z zapisami konkursu pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) wydatki na zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, aplikacji i usług z tym związanych w celu dostosowania instytucji kultury do nowoczesnej działalności stanowią koszt kwalifikowalny.

Czy można zakupić sprzęt typu infokiosk do domów kultury?

 

Temat: koszty kwalifikowalne, kwalifikowalność, wydatki kwalifikowalne, infokiosk

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


TAK. W ramach konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 zgodnie z zapisami pkt 1.2 Zasad kwalifikowalności wydatków (załącznik nr 13 do umowy o dofinansowanie projektu) koszty związane z zakupem sprzętu/systemu multimedialnego stanowią koszt kwalifikowalny.

Czy w przypadku, kiedy dom kultury ma swoje jednostki terenowe w postaci, np. świetlic wiejskich lub filie, to czy je również może wyposażać w ramach projektu w kwalifikowalne sprzęty?

 

Temat: jednostka terenowa (filia, świetlica wiejska)

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


TAK. Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa, a wydatki w ramach projektu będą służyły dostosowaniu instytucji kultury do nowoczesnej działalności kulturalnej. Jeżeli wnioskodawca (dom kultury) planuje złożenie wniosku w celu dofinansowania, np. świetlicy wiejskiej lub innych filii, a projekt będzie spełniał wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu, to jest to jak najbardziej możliwe.

 W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 13.1 Wytrzymałe MŚP, proszę o wyjaśnienie zapisu  znajdującego się w zapisach Regulaminu konkursu nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 (§4 ust. 3), Wydatki ponoszone w ramach projektu kwalifikowalne są od 1 lutego 2020 r.

1. Czy to oznacza, że można dodać do projektu maszynę, którą przedsiębiorca kupił po 1 lutym 2020 roku?

2. Jeśli tak – to co z procedurą ofertową, wiadomo że kupując w tamtym czasie nie wiedzieli ze będzie taki konkurs więc kupili bez zamieszczania zapytań ofertowych w bazie, tym bardziej ze nie było wówczas osi 13.

3. Jeśli tak to w ramach jakiego typu pomocy można to ująć czy de minimis czy publicznej?

 

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

W związku z tym, że dodatkowa 13 oś w RPO WiM 2014–2020 została utworzona w wyniku przekazania przez KE dodatkowych środków z tzw. zasobów REACT-EU, zgodnie zapisami Rozporządzenia Ogólnego (definicja w Regulaminie naboru), w przypadku zasobów REACT-EU, operacje kwalifikują się do wsparcia od dnia 1 lutego 2020 r. na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 2 i 9 Rozporządzenia Ogólnego (zgodnie z art. 92b ust. 11 Rozporządzenia Ogólnego).

W ramach naboru RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22, datą od której można ponosić wydatki i mogą zostać one uznane za kwalifikowalne w projekcie, jest 01 lutego 2020 r. Jednakże, ażeby wydatek został uznany za kwalifikowalny w projekcie, musi być spełniony szereg warunków określonych m.in. w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne).

Zgodnie z ww. Wytycznymi, jednym z warunków, który musi zostać spełniony, żeby wydatek został uznany za kwalifikowalny jest warunek, że musi on zostać dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Spełnienie powyższego wymogu następuje m.in. poprzez przeprowadzenie wyboru wykonawcy/dostawcy produktu/usługi, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych.

Tym samym, zgodnie z Regulaminem naboru, a także Wytycznymi, Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w Wytycznych obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania), powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w serwisie Baza Konkurencyjności.

Powyższe jest niezbędne do uznania wydatku za kwalifikowalny w projekcie.

Odnosząc się do kwestii typu pomocy, w działaniu 13.1, pomoc udzielana jest wyłącznie w formie pomocy de minimis. Informacja na ten temat znajduje się w Regulaminie naboru, a także Zasadach kwalifikowalności wydatków, będących załącznikiem do Regulaminu.

Czy w projekcie można zaplanować niezbędne prace adaptacyjne, remontowe, budowlane?

 

Temat: roboty budowlane, prace remontowe, prace budowlane

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


NIE. Zgodnie z typem projektu wsparcie może zostać udzielone na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej. W związku z powyższym, wszelkie koszty dot. prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych będą uznane za wydatki niekwalifikowalne.

Jeżeli głównym kryterium oceny wniosków jest czas złożenia, to czy w celu uniknięcia nieporozumień planujecie Państwo uruchomienie zegara w generatorze wniosków?

 

Temat: termin naboru

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Nabór nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22, tak jak w przypadku wszystkich dotychczas ogłaszanych naborów w RPO WiM 2014–2020, rozpoczyna się w godzinach pracy Urzędu ( tj. w poniedziałki 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30).

Wysłanie wniosku w systemie MAKS 2, a także złożenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami będzie możliwe od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 26 kwietnia 2022 r. od godziny 7:30.

Zegar serwera, na którym znajduje się system informatyczny LSI MAKS 2 jest zsynchronizowany z serwerem Głównego Urzędu Miar. Taka informacja znajduje się w Regulaminie naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22. Wobec powyższego nie ma konieczności uruchamiania dodatkowego zegara w systemie LSI MAKS 2. Ponadto, jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, po wysłaniu wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną w LSI MAKS 2, zawierającą dzień, godzinę, minutę i sekundę wpływu wniosku w systemie.

Czy biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może być objęta wsparciem w ramach projektu w gminie, w której nie funkcjonują centra kultury lub domy kultury?

 

Temat: biblioteka

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


TAK. Biblioteka, dla której organem prowadzącym jest JST, może zostać objęta wsparciem, jeżeli zgodnie ze swoim statutem może prowadzić działalność kulturalną i posiadać osobowość prawną. W przypadku, gdy biblioteka nie ma osobowości prawnej, Wnioskodawcą musi być JST.

Czy osoba współpracująca (małżonek) jest zaliczana do zatrudnienia ocenianego w kryterium merytorycznym punktowym "Zatrudnienie"?

 

Temat: zatrudnienie

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego punktowego nr 1 „Zatrudnienie”, ocenie podlega liczba pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (na podstawie druku ZUS DRA z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wobec powyższego, jeśli za współmałżonka odprowadzana są składki do ZUS i jest on ujmowany w deklaracji ZUS DRA, powinien zostać wliczony do liczby pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.