Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 457 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzystać mogą osoby z niepełnosprawnościami?

Temat: osoby z niepełnosprawnościami

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z Podrozdziałem 6.2 pkt 1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne CT9) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Definicja tego pojęcia znajduje się w roz. 3 pkt 16 Wytycznych CT9. Osobami tymi mogą być również osoby z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać, że w przypadku projektów skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bardzo ważnym elementem projektu powinna być diagnoza (czy dana osoba spełnia kryteria określone w definicji).

Czy tworzona w ramach projektu wypożyczalnia sprzętów pielęgnacyjnych musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób otrzymujących inne wsparcie w ramach projektu, czy dopuszczalne jest korzystanie z wypożyczalni przez osoby nie objęte innym wsparciem w projekcie?

Temat: wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wydatki kwalifikowalne w okresie trwania projektu mogą dotyczyć wyłącznie osób objętych w nim wsparciem. Zgodnie z Sekcją 6.12.1 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków „wydatki poniesione na zakup środków trwałych (...) mogą być kwalifikowalne w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o ich faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.”. Jeżeli Wnioskodawca chciałby wykorzystywać finansowany ze środków projektu sprzęt do innych celów niż wyłącznie realizacja projektu to należy we wniosku o dofinansowanie projektu wskazać to i dokonać wyliczenia kosztów pozyskania tego sprzętu w oparciu o faktyczne wykorzystanie w projekcie.
W innym przypadku całość kosztów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu zostałaby uznana na etapie kontroli za koszty niekwalifikowalne podlegające zwrotowi.

Czy w ramach projektu można zaplanować wyłącznie usługi wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych?

Temat: usługi wytchnieniowe

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z Regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

Czy jeśli projekt jest komplementarny z programem rządowym Senior +, to czy wkład własny wnoszony przez JST do projektu EFS może pochodzić ze środków Senior+?

Temat: seniorzy, Senior +

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, ponieważ zgodnie z Podrozdziałem 6.7 pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 byłoby to podwójne finansowanie wydatków (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków).

Czy partnerem może być inne stowarzyszenie, które prowadzi działalność edukacyjną (prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat), ale nie prowadzi szkoły prowadzącej kształcenie ogólne?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 44-46) partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące projekt wspólnie. Może być również nawiązane ze stowarzyszeniem, które prowadzi działalność edukacyjną (np. prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat) pod warunkiem uzasadnienia niezbędności i zasadności nawiązania omawianego partnerstwa.

Czy stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową jest uprawnione być występować jako wnioskodawca i lider projektu?

Temat: wnioskodawca, lider projektu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, jeśli jest organem prowadzącym szkołę, jest uprawnione by występować jako wnioskodawca i lider projektu.

Czy zasobem edukacyjnym będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) będzie np. oprogramowanie komputerowe lub materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom lub inne materiały, które powstaną w ramach projektu np. gazetki szkolne, blog?

Temat: prawa autorskie

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Odpowiadając pytanie należy wskazać, iż pytanie zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i podano w nim zbyt mało informacji aby móc na nie odpowiedzieć wyczerpująco.

Zgodnie z ustawą  o prawach autorskich i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Dodatkowo to czy mamy do czynienia z zasobem edukacyjnym zależy również od tego co zastrzega sobie w umowie wykonawca oraz w jaki sposób dojdzie do powstania tego zasobu.

Proszę o wyjaśnienie czy kupując zestawy komputerowe dla szkoły, gdzie wartość jednego zestawu nie przekracza 10 000 zł netto jesteśmy zobligowani przy kryterium:

„Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”. Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu odznaczyć - "Nie dotyczy", ponieważ koszt jednego zestawu nie przekracza kwoty 10 000 netto i nie jest to środek trwały?

Planujemy zakupić kilka zestawów komputerowych, które będą zakwalifikowane jako zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie w  środki wartościowe, wartość 1 szt. pojedynczego zestawu nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.,  Zamawiającym będzie JRP - Szkoła Podstawowa. 

Temat: zakup komputerów, zakup poniżej 10 tys. zł

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Przywołane przez Państwa w pytaniu kryterium specyficzne obligatoryjne nr 5 „Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową” dotyczy jak sama jego nazwa wskazuje środków trwałych tj. środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 PLN netto. Zakup środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 10 000,00 PLN nie podlega limitom i kryterium Wnioskodawcę nie dotyczy (str. 69).

W sytuacji jeśli w projekcie nie przewidziano zakupów w ramach środków trwałych to kryterium to Wnioskodawcę nie dotyczy i tak jak wskazano w pytaniu należy w tej sytuacji odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY” w pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

Proszę o informację od jakiej daty wydatki są kwalifikowalne w tym konkursie, czy można we wniosku ująć koszt studiów podyplomowych, za które już zapłacono w grudniu br pierwszą ratę ?

Temat: okres realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r. i jest nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że wszystkie działania w projekcie mogą być realizowane tylko w okresie między 1 lipca 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. Jeśli studia podyplomowe dla nauczycieli będą realizowane poza ww. okresem, takie działanie (jak i koszty na nie poniesione) zostanie uznane za niekwalifikowalne. Natomiast kwalifikowalne będą koszty, poniesione nawet w grudniu 2019 r., jeśli dotyczą one działania, którego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2020 r. albo później (a zakończy się najpóźniej 30 czerwca 2022 r.).

Proszę o informację, czy prawidłowe będzie zaplanowanie, aby rekrutacja uczniów do udziału w wycieczkach dotyczyła w pierwszej kolejności tych, którzy już są objęci wsparciem w projekcie w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie Szkoły (z tematyki powiązanej z tematyką wycieczki), a w drugiej kolejności (dla uzupełnienia grup wycieczkowych) – zaproszenie kierowane byłoby również do innych uczniów tej Szkoły?

Takie podejście pozwoli na szerszy dostęp uczniów do projektu, objęcie wsparciem projektowym większej liczby uczniów Szkoły i szerszy rozwój ich kompetencji. Ponadto pozwoli nie wykluczyć z projektu tych uczniów, którzy ze względów logistycznych czy organizacyjnych nie są w stanie brać udziału w zajęciach dodatkowych pozostając po lekcjach na terenie Szkoły.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wycieczki np. do Planetarium lub Centrum Nauki i udział w warsztatach, seansach organizowanych w takich miejscach, nie wymaga wcześniejszego przygotowania ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych finansowanych z projektu, lecz stanowi istotny element dla rozwoju kompetencji i umiejętności każdego dziecka, nawet wówczas, jeśli nie weźmie ono wcześniej udziału w innych zajęciach projektowych.

Ze względów logistycznych i finansowych racjonalne będzie ponadto zorganizowanie transportu na wycieczkę autokarem – a więc w przypadku umożliwienia udziału w wycieczce wyłącznie uczniom biorącym już wcześniej udział w projekcie w zajęciach powiązanych z tematyką wycieczki: pozostałyby wolne, niewykorzystane miejsca.

Temat: rekrutacja, wyjazdy edukacyjne, wycieczki, rekrutacja na wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 „w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć”.

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność połączenia wycieczek/wyjazdów edukacyjnych z realizowanymi zajęciami w ramach projektu. Zapis ten wskazuje na brak możliwości realizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

W związku z powyższym założenie dwukrotnej rekrutacji oddzielnej dla realizowanych w projekcie zajęć oraz drugiej na wyjazdy/wycieczki edukacyjne jest sprzeczne z założeniami przedmiotowego konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS