Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 353 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w odniesieniu do projektu stanowiącego przedsięwzięcie rewitalizacyjne wynikające z  lokalnego planu rewitalizacji miasta Biskupiec wnioskodawcą danego projektu musi być sama Gmina, czy, jeżeli realizacja projektu planowana jest w partnerstwie Gminy i regionalnego NGO (NGO z siedzibą spoza terenu Gminy Biskupiec) to wnioskodawcą może być dane NGO, a Gmina może przy realizacji projektu wystąpić w roli partnera projektu?

Działania projektowe zaplanowane na obszarze rewitalizacji – Gminy Biskupiec. Uczestnikami projektu będą osoby, zamieszkujące na obszarze Gminy.

Temat: rewitalizacja

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że Wnioskodawcą projektu rewitalizacyjnego, społecznego nie musi być sama Gmina. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez inny podmiot (np. fundację, stowarzyszenie) , który będzie Wnioskodawcą, zaś partnerem w projekcie może być wówczas dana Gmina.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 11.1.1, Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Czy aby spełnić zapisy pkt. 5.4. Wymaganie załączniki do wniosku o dofinansowanie, wystarczające jest załączenie uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 15)? - Projekt nie jest uwzględniony w liście projektów kluczowych, ani uzupełniających, ale jest zgodny z celami określonymi w programie rewitalizacji.

Temat: rewitalizacja

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM 11.01.01-IZ.00-28-001/19 w przypadku projektu, który nie został uwzględniony w programie rewitalizacji (ani na liście kluczowych projektów ani uzupełniających), do wersji papierowej należy dołączyć:

  • kopię aktualnej Uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz
  • oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji.

Natomiast właściwa analiza zgodności projektu z programem rewitalizacji nastąpi na etapie oceny merytorycznej.

Pytanie dotyczy partycypacji finansowej pracodawców w kosztach organizacji stażu.

Kryterium specyficzne fakultatywne pierwsze brzmi:

Projekt zakłada partycypację finansową pracodawców w wymiarze co najmniej 5% w kosztach organizacji i prowadzenia stażu zawodowego.

W przykładowych pytaniach i odpowiedziach jest przykład omówiony na dodatku dla opiekuna stażu 500 zł z czego 400 zł z projektu a 100 zł od pracodawcy. Czy to oznacza ,że koszt organizacji i prowadzenia stażu należy rozumieć jako koszt po stronie pracodawcy i od tego liczyć 5% czy szerzej – np. koszt stypendium dla ucznia , koszt organizacji stażu- dojazdy, odzież itp. oraz koszt wynagrodzenia opiekuna stażu co przykładowo może dać 3000 zł i od tej całości należy liczyć 5%?

Temat: partycypacja finansowa pracodawców

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W myśl Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, do kosztów organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w ramach których będzie ponoszona 5% partycypacja finansowa pracodawców należy zaliczyć „m. in. koszty wskazane w pkt 14 lit. c, g oraz j”, a więc koszt stypendium stażowego, koszt organizacji stażu (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.), jak również wynagrodzenie opiekuna staży. Mając na uwadze powyższe 5% partycypacji finansowej pracodawców należy liczyć od całości wydatków związanych z realizacja stażu zawodowego.

Co zrobić w przypadku, kiedy 3 pozyskane oferty na kurs są droższe niż analogiczny kurs uwzględniony w cenniku? A cena z cennika nie jest proponowana przez żadnego wykonawcę co wynika również z analizy stron www.

Temat: cena kursu, oferty na kurs

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19 – Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków (grudzien2018 r.) określa przykładowe, najczęściej występujące koszty w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  We wstępie do powyższego dokumentu określono, że:

„3. Stawki ujęte w katalogu są stawkami średnimi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji itp.

4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.”

Oznacza to, że przekroczenie stawek zawartych w Zestawieniu standardu wymaga dodatkowego uzasadnienia kosztu.

Czy w opisie potencjału kadrowego - kadry zarządzającej oraz potencjału kadry merytorycznej można posługiwać się nazwiskami osób czy jedynie opisem doświadczenia i stanowiskiem/funkcją osoby w projekcie?

Temat: potencjał kadrowy

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 4.5 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić kadrę, która dopiero zostanie zaangażowana do projektu. Opisując zatem kadrę zarządzającą oraz merytoryczną należy wskazać planowaną funkcję (stanowisko) w projekcie, wymagane kompetencje i doświadczenie, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy oraz formę zatrudnienia/zaangażowania w projekcie. O ile to możliwe, należy również podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Należy mieć również na uwadze, że w przypadku kadry zewnętrznej wykazywane są osoby, które Wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować. W takich przypadkach może obowiązywać konkurencyjna procedura wyboru (Zasada konkurencyjności lub Ustawa Prawo Zamówień Publicznych). W przypadku zatem stanowisk planowanych do obsadzenia, w opisie kompetencji i doświadczenia kadry zarządzającej i merytorycznej należy wskazać wymagane oczekiwania na etapie rekrutacji. Mając na uwadze powyższe, dokonując opisu potencjału kadrowego w projekcie nie należy posługiwać się nazwiskami konkretnych osób.

Proszę o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego w Regulaminie konkursu:

"Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien posiadać następujące cechy:

1. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien wynikać z programu rewitalizacji;

2. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien obejmować wyłącznie osoby z obszaru rewitalizacji (wskazanego w programie rewitalizacji);

3. Projekt rewitalizacyjny (społeczny) powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji;

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

5. Projekt powinien być wskazany w oświadczeniu Wnioskodawcy o złożeniu/realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, jako projekt wynikający z programu rewitalizacji i komplementarny do projektu infrastrukturalnego realizowanego ze środków EFRR."

Co w przypadku jeżeli projekt nie jest komplementarny z projektem miękkim składanym w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19? Czy taki projekt zostanie pozytywnie oceniony?

Temat: komplementarność, rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem o charakterze rewitalizacyjnym. Wnioski o dofinansowanie projektów składane w konkursie stanowić muszą przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z lokalnych programów rewitalizacji miast. Konkurs uwzględnia również przedsięwzięcia uzgodnione i zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. W związku z powyższym w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te co do zasady zostały dedykowane gminom, które skupione są w sieci miast Cittaslow.

 

1. Projekt rewitalizacyjny społeczny powinien wynikać z programu rewitalizacji. Projekt miękki powinien stanowić odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji. Działania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast (niezależnie czy będą związane z konkretną rewitalizowaną infrastrukturą czy też ogólnie z rewitalizowanym terenem).

 

2. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta.

 

3. Projekt „miękki” powinien pozostawać w ścisłym powiązaniu z projektem finansowanych z EFRR w ramach Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji. Projekt infrastrukturalny związany z rewitalizacją obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast powinien być wsparty działaniami społecznymi skierowanymi do mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wnioskodawca aplikujący o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na rewitalizację obszarów wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji miast zobligowany jest do podjęcia działań społecznych skierowanych do mieszkańców terenów rewitalizowanych.

 

4. Okres realizacji projektu rewitalizacyjnego (społecznego) powinien być powiązany z komplementarnym projektem infrastrukturalnym (patrz podrozdział 3.4 Regulaminu);

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 planując okres realizacji projektu rewitalizacyjnego „miękkiego” należy mieć na uwadze:

  • w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020, w których zakłada się stworzenie bazy dla projektów „miękkich” – w takim przypadku projekt społeczny finansowany z EFS powinien rozpocząć się przed ostatecznym zakończeniem lub po zakończeniu projektu finansowanego z EFRR, tak aby umożliwić jego realizację z wykorzystaniem powstałej infrastruktury;
  • realizacja projektu finansowanego z EFS powinna rozpocząć się najpóźniej w terminie do 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu infrastrukturalnego, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, ponadto projekt finansowany z EFS nie powinien zakończyć się wcześniej niż projekt infrastrukturalny;
  • projekt społeczny finansowany z EFS może być również realizowany np.: równolegle z projektem EFRR, o ile oba projekty uzupełniają się i tworzą spójną całość, gwarantującą rozpoczęcie procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru.

W konkursie nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu realizacji projektu. Oznacza to, że można dowolnie określić horyzont czasowy realizacji projektu, pamiętając oczywiście o racjonalności zaplanowanych zadań w harmonogramie realizacji projektu (np.: względem projektu z EFRR).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaleca, aby we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazać uzasadnienie do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy okres realizacji projektu „miękkiego” będzie bardzo odległy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. IOK dopuszcza aplikowanie o środki finansowe z EFS w przypadku niezakończenia jeszcze działań projektowych infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Osi 8 RPO WiM 2014–2020.  

 

5. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dofinansowania ze środków RPO WiM 2014-2020 w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 zgodnie z zapisami regulaminu konkursu powinien złożyć wyciąg z programu rewitalizacji, tj.:

•          kopie aktualnej uchwały przyjmującej program rewitalizacji oraz

•          kopie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami lub Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji (załącznik nr 13 do Regulaminu – w przypadku projektów określonych w programie rewitalizacji jako „pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych”.

W ww. oświadczeniu Gmina, która uchwala program potwierdza, że złożony projekt wynika z jego postanowień.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 składane projekty społeczne „miękkie” powinny wynikać z lokalnych programów rewitalizacji miast, w tym także programów rewitalizacji miast skupionych w sieci miast Cittaslow. Projekty społeczne współfinansowane ze środków EFS powinny być komplementarne do projektów rewitalizacyjnych infrastrukturalnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ocena komplementarności złożonego w ramach konkursu projektu nastąpi na etapie oceny merytorycznej konkursu.

Czy w przypadku przeznaczenia inwestycji w części (mniejszej np. 20%) na cele mieszkalne można składać wniosek? Jak kwalifikować wydatki? W proporcji?

Temat: cele mieszkalne, kwalifikowalność

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, w ramach projektów nie będą kwalifikowane inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej.

Ponadto, zgodnie z definicją Kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. Przeznaczenie terenu inwestycyjnego, „ocenie podlega czy inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przeznaczona pod działalność produkcyjną lub usługową, z wyłączeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje przeznaczone na funkcje mieszkalne lub mieszkalno-usługowe oraz inwestycje związane z budową infrastruktury drogowej poza terenem inwestycyjnym”.

Wobec powyższego, przygotowanie/uzbrojenie terenu inwestycyjnego, będzie możliwe tylko w przypadku, gdy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wynikało, że działka leży na terenie przeznaczonym pod działalność produkcyjną lub usługową.

Powyższe oznacza, że nie jest możliwe finansowanie inwestycji, która choćby w najmniejszym stopniu była przeznaczona na cele mieszkalne.

Czy kwalifikowalne będzie wykonanie odwiertów w celach grzewczych oraz w celach uzyskanie dostępu do wody?

Temat: kwalifikowalność, odwierty

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium,  w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu - gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

Mając na uwadze powyższe, wybudowanie studni głębinowej może stać się wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie tylko w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn nie będzie możliwe przyłączenia działki do sieci wodociągowej miejskiej (gminnej itp.). Jednak zasadność jej wybudowania będzie elementem ewentualnej analizy projektu przez eksperta z dziedziny budowlanej, podczas jego oceny.

Ponadto wykonanie odwiertów w celach grzewczych oraz w celach uzyskania dostępu do wody nie może być kosztem kwalifikowalnym w poddziałaniu 1.3.4

Czy kwalifikowalne będzie wykonanie pali pozwalających uzyskać nośność gruntu?

Temat: kwalifikowalność

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

W ramach poddziałania 1.3.4 nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne inne metody stabilizacji i wzmacniania gruntów pod przyszłą budowę obiektów np. palowanie czy studnie fundamentowe.

Wskazane powyżej metody stabilizacji gruntu są już rozpoczęciem konkretnej inwestycji i wpisują się w zakres robót fundamentowych, co nie może być przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.4.

Czy w planowanym na luty konkursie rewitalizacyjnym z 11.2.3 RPO będzie przewidziany obowiązek partnerstwa z gminą, na terenie której realizowany jest proces rewitalizacyjny?

Moje pytanie sprowadza się do ustalenia, czy gmina taka musi być beneficjentem lub partnerem, czy też może być tylko związana z projektem nieformalnie, jako np. podmiot współpracujący z liderem, którym jest np. organizacja pozarządowa?

Temat: konkurs rewitalizacyjny, partnerstwo, sieć miast Cittaslow

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W zaplanowanym na luty konkursie z Poddziałania 11.2.3 RPO nie będzie ogólnego obowiązku partnerstwa, tylko wymóg realizacji projektu z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem Beneficjentów określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres tej współpracy będzie musiał zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Nie mniej jednak w przypadku projektów miękkich, które stanowią odpowiedź na potrzeby wskazane w programie rewitalizacji – wynikają z tego programu (niezależnie czy będą związane z konkretną infrastrukturą czy też nie), powinny być one zbieżne z zaplanowanymi w tym programie przedsięwzięciami i ich założeniami (w tym z podmiotami określonymi jako realizatorzy projektu). W związku z powyższym należy wskazać, że kształt „projektu rewitalizacyjnego” będzie w głównej mierze zależny od zapisów danego programu rewitalizacji. Przy czym to w jakim stopniu faktycznie złożony „projekt rewitalizacyjny” powinien być zbieżny z postanowieniami programu rewitalizacji uzależnione jest od różnych przesłanek. Podsumowując, jeżeli w programie rewitalizacji wskazano, że dany projekt (przedsięwzięcie) zakłada udział gminy, np. jako Beneficjenta lub Partnera, to wymóg ten powinien być co do zasady zachowany.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ogłaszanym konkursie została wydzielona oddzielna alokacja na „projekty rewitalizacyjne”, które wynikają z Ponadlokalnych Programów Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow. Środki te zostały dedykowane dla gmin, które należą do sieci miast Cittaslow. Co do zasady w takim przypadku to gmina będzie Wnioskodawcą, chyba że w programie rewitalizacji wskazano inaczej lub inaczej wynika z odrębnych porozumień.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS