Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Konferencja – podsumowanie wdrażania w 2019 r. RPO WiM 2014–2020, 3 grudnia 2019 r.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 395 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy projektodawca w projekcie ryczałtowym może przewidzieć wskaźniki godzinowe? Dla przykładu: „Liczba godzin zrealizowanych zajęć X”. Wskaźniki dla rozliczenia kwot ryczałtowym winny być wskaźnikami produktu, a powyższy wskaźnik spełnia tę definicję.

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej powinien konkretnie odnosić się do danego zadania i w największym stopniu obrazować jego wykonanie. Należy więc przeanalizować, czego dotyczy zadanie/kwota ryczałtowa i na tej podstawie określić wskaźnik do rozliczenia.

Przykład z materiału informacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (dostęp: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-stosowania-kwot-ryczaltowych-w-projektach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/, s. 9):

Przykład 4:

Zadanie/Kwota ryczałtowa:
Wizyty studyjne 30 uczestników projektu

Nazwa wskaźnika:
Osobodni (wskaźnik kalkulowany w następujący sposób: liczba uczestników wszystkich wizyt studyjnych x łączna liczba dni wszystkich wizyt).

Projektodawca planuje w ramach projektu ryczałtowego jednorazowe zorganizowanie 2-dniowych zajęć wyjazdowych w hotelu. Z doświadczenia wiemy, że wśród uczestników projektu mogą znaleźć się osoby dorosłe, które z uwagi na świadomość własnych ograniczeń obawiają się wyjeżdżać do tego typu miejsc i nie będą chciały uczestniczyć w wyjeździe.

Czy w związku z tym oraz wobec faktu, że istnieje możliwość określenia różnych liczb uczestników projektu uczestniczących w danego rodzaju zajęciach/zadaniach, Projektodawca może zaplanować, że w wyjeździe weźmie udział np. 30 osób (przy łącznej liczbie UP wynoszącej 38), co zapiszemy jako wartość docelowa wskaźnika dla rozliczenia kwoty ryczałtowej. Do tego przyjmiemy wartość pośrednią wskaźnika na wypadek zdarzeń chorób, zajęć zawodowych czy zdarzeń losowych, np. na poziomie 20 osób.

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca powinien zwrócić uwagę, że do jednego zadania/kwoty ryczałtowej można przypisać wyłącznie jeden wskaźnik. Dlatego też przy określaniu wartości docelowej wskaźnika należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób został skalkulowany szczegółowy budżet projektu dla tego zadania. Należy więc skorelować poszczególne elementy wniosku o dofinansowanie projektu ze sobą. W gestii Wnioskodawcy pozostaje, kto i ile osób weźmie udział w danej formie wsparcia. Wartość pośrednia określona dla wskaźnika, jak również jej uzasadnienie, będą weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

W związku ze zmianą regulaminu konkursu oraz załącznika nr 10 Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej proszę o wyjaśnienie, jaki dokument będzie potwierdzał osiągnięcie wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)".

W załączniku dot. Metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i wskaźnika efektywności zatrudnieniowej obowiązującym podczas I rundy niniejszego konkursu oraz we wcześniejszych konkursach w ramach Poddziałania 11.1.1 była zawarta m.in. informacja "Efektywność zatrudnieniową należy uznać za spełnioną:
a) w przypadku stosunku pracy gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu.

 (...)
b) w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek:

- umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz
- wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".
 

W obecnie obowiązującym załączniku dot. pomiaru efektywności zatrudnieniowej powyższych zapisów nie ma, czy oznacza to, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnik "Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)" będą uznane za osiągnięte nawet jeśli umowa zostanie zawarta na kilka dni?

Temat: wskaźnik efektywności społecznej, wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji:

a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie;

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego;

e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym w PS.

W związku z powyższym dokumentami źródłowymi do pomiaru wskaźnika będą dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. sytuacji. W przypadku podjęcia pracy przez uczestnika projektu zgodnie z Regulaminem konkursu dokumentami źródłowymi będą: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna lub wyciąg z KRS, jednakże wymogi dotyczące czasu trwania umowy oraz jej wartości zostały zniesione.

Natomiast do wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) wliczamy wyłącznie osoby, które podjęły zatrudnienie. Zgodnie z Regulaminem konkursu jako źródło pomiaru do wskaźnika wystarczy oświadczenie uczestnika o podjęciu pracy.

Pytanie: Wnioskodawca, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie aplikowania o dotację z UE, zwraca się z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 zł netto.

Proszę o informację, czy jeżeli zamieszczono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, na które wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odstąpił od wykonania usługi i podpisania umowy z Zamawiającym, czy możliwe jest wyłonienie wykonawcy z tzw. "wolnej ręki" przy utrzymaniu wszystkich wymagań i warunków z zapytania ofertowego, czy też istnieje konieczność ponownego zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności? W ramach projektu będzie zakup oraz instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: Opisana sytuacja nie uprawnia do udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zasady konkurencyjności nie stosuje się w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt. 7 lit a-d, oraz można nie stosować w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt 8 lit a-l.

Żaden z ww. zapisów nie zezwala na udzielenie zamówienia z wolej ręki w sytuacji, gdy wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Dlatego, w ocenie Instytucji Zarządzającej, w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Temat: kwalifikowalność, zasada konkurencyjności

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Pytanie: Wnioskodawca, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w trakcie aplikowania o dotację z UE, zwraca się z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000 zł netto.

Proszę o informację, czy jeżeli zamieszczono zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, na które wpłynęła 1 oferta, która została wybrana przez Zamawiającego, jednak Wykonawca odstąpił od wykonania usługi i podpisania umowy z Zamawiającym, czy możliwe jest wyłonienie wykonawcy z tzw. "wolnej ręki" przy utrzymaniu wszystkich wymagań i warunków z zapytania ofertowego, czy też istnieje konieczność ponownego zamieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności? W ramach projektu będzie zakup oraz instalacja pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.


Odpowiedź: Opisana sytuacja nie uprawnia do udzielenia zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zasady konkurencyjności nie stosuje się w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt. 7 lit a-d, oraz można nie stosować w okolicznościach wymienionych w sekcji 6.5 pkt 8 lit a-l.

Żaden z ww. zapisów nie zezwala na udzielenie zamówienia z wolej ręki w sytuacji, gdy wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy. Dlatego, w ocenie Instytucji Zarządzającej, w takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Jeśli organizacja pozarządowa ma wynajęte pomieszczenia i na bazie tych pomieszczeń chce prowadzić zajęcia w ramach projektu, to czy te pomieszczenia może wycenić jako wkład własny do projektu.

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zgodnie z "Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020" wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Tak więc, zgodnie z przytoczoną definicją nie ma znaczenia czy środki finansowe wniesione do projektu przez Wnioskodawcę jako wkład finansowy pochodzą z jego własnych zasobów, czy też strony trzeciej.

Dalej ww. Wytyczne (Podrozdział 6.10 pkt 4 lit. g) wskazują, że jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Tak więc, jeżeli wskazane powyżej wymogi zostaną zachowane, wniesienie wkładu własnego do projektu w postaci sal szkolnych przez podmiot trzeci będzie możliwe.

Kryterium specyficznego fakultatywnego nr 6, które odnosi się do komplementarności działań. Czy projekt musi być komplementarny z innym projektem tego samego wnioskodawcy, czy jest możliwość udowodnienia komplementarności z projektem realizowanym przez inne podmioty?

Temat: kryteria specyficzne fakultatywne, kryterium

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Komplementarność działań oraz wzajemne uzupełnianie się projektów ma za zadanie zwiększenie wsparcia skierowanego do osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jego skuteczności.

W myśl przedmiotowego kryterium Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia uczestników projektów zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem takiej komplementarności jest sytuacja, w której osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące udział w projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.

Nie ma wymogu, aby projekty wzajemnie się uzupełniające były realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Do spełnienia kryterium, a co za tym idzie uzyskania przez projekt dodatkowych punktów najważniejsze jest wykazanie komplementarności projektów.

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest gmina, na jakim poziomie jest wkład własny? Jeśli Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, na jakim poziomie jest wkład własny?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

W ramach konkursu istnieje możliwość składania wniosków na dwa typy projektów. Poziomy wymaganych wkładów własnych różnią się w zależności od typu projektu, w ramach którego będzie realizowany projekt.

Zgodnie z Regulaminem konkursu:

1. Dla 1 typu projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu – dla projektów OPS i PCPR.
 • 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i  podmiotów niepublicznych;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

2 . Dla typu 2 projektu minimalny wkład własny wynosi:

 • 5 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu;
 • W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowanych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawcą w ramach 1 typu projektu jest gmina, wymagany wkład własny wynosi 5%, jednakże jeśli Wnioskodawcą jest gmina zaś jednostką realizującą projekt jest ośrodek pomocy społecznej, wówczas wymagany wkład własny wynosi 15%. W przypadku, gdy w ramach 1 typu projektu Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa wymagany wkład własny wynosi 5%.

W ramach 2 typu projektu wymagany wkład własny zarówno dla gminy jak i organizacji pozarządowej wynosi 5%.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu II tury to październik 2019. Czy możemy rozpocząć realizację projektu od września 2019 r., ryzykując, że możemy nie otrzymać dofinansowania, jednak w przypadku otrzymania, wydatki poniesione przez rozstrzygnięciem konkursu będą kwalifikowały się do dofinansowania? 

 

Temat: koszty kwalifikowalne, kwalifikowalność, ryzyko własne

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym


Wnioskodawca może na własne ryzyko rozpocząć realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, gdy spełniają wymagania określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020".

Planujemy realizację projektu w ramach działania 11.1.1. typ I PROJEKTU.

 Grupa docelowa to osoby poniżej 18 r.ż.:

 1. wspierane w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. przebywające w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W przypadku wszystkich osób objętych planowanym przez nas projektem, tj.:

 1. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 2. osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych.

nie stosuje się wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czy mamy obowiązek stosowania wskaźnika obligatoryjnego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”. Czy w takim przypadku może on osiągać wartość „0”?  Czy wykazanie zerowej wartości dyskwalifikuje projekt?

Temat: wskaźniki, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

We wniosku o dofinansowanie należy wykazać następujące wskaźniki potwierdzające podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej,
 • wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Analizując sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014−2020" (Wytyczne CT9) w przypadku skierowania projektu do wskazanej grupy docelowej obowiązuje wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej.

Ponadto zgodnie z metodologią pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu.

Co więcej należy zwrócić uwagę, iż w konkursie obowiązuje również kryterium merytoryczne − specyficzne obligatoryjne o treści: "Projekt przewiduje, że co najmniej 20% uczestników podejmie zatrudnienie", jednakże zgodnie z definicją kryterium wskazaną w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu weryfikacja kryterium odbywa się na zasadach tożsamych dla wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu.

W związku z powyższym projekt skierowany do osób poniżej 18 roku życia spełniających wskazane przez państwa warunki może wykazać wartość docelową omawianych wskaźników na poziomie 0.

W ramach konkursu rewitalizacyjnego 8.1. Powiat A złożył dwa projekty, które dotyczyły realizacji inwestycji w Powiatowym Szpitalu w A. W tym samym konkursie projekty złożył także Szpital Długoterminowy w B. Projekty zostały wpisane do programów rewitalizacji odpowiednio miasta A i B. Do programów tych wpisano także projekty tzw. „miękkie”: 1. „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A” w programie rewitalizacji A i „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta B” w programie rewitalizacji B, które będą komplementarne do projektów inwestycyjnych i złożone zostaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w A.

Czy prawidłowym postępowaniem będzie jeżeli zostanie złożony przez PCPR jeden projekt "miękki" dla Powiatu A (obejmujący dwa projekty z 8.1.) i dla Szpitala Długoterminowego w B, pn.: „Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta A i B”?

Temat: rewitalizacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Co do zasady, projekt rewitalizacyjny społeczny wynikający z danego programu rewitalizacji powinien stanowić oddzielne przedsięwzięcie, które nie będzie łączone z projektami wynikającymi z innych programów rewitalizacji. Wynika to z faktu, że rewitalizacja dotyczy konkretnych obszarów, które mają specyficzne uwarunkowania. Dlatego też, trudno jest uznać za zasadne powiązywanie dwóch projektów (nawet o tożsamej tematyce) wynikających z różnych programów rewitalizacji.

Dodatkowo zwrócić uwagę trzeba na to, że B jest miastem należącym do Sieci Miast Cittaslow, natomiast A nie należy do tego stowarzyszenia. Przedsięwzięcia wynikające z Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow finansowane są z odrębnej alokacji aniżeli zwykłe projekty rewitalizacyjne. Łączenie tych alokacji na poziomie konkursu nie jest jednakże możliwe.

Ponadto IOK zwraca uwagę na fakt, że w Programie rewitalizacji B, na liście uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zostały wskazane trzy projekty o tematyce zbliżonej do projektu przedstawionego w pytaniu (poz. w tabeli 7, 10 i 11 – w programie nie ma projektu o wskazanym w pytaniu tytule), nie mniej jednak żadnego z nich nie będzie realizował PCPR.

W związku z przedstawioną powyżej argumentacją IOK zaleca, aby nie łączyć dwóch projektów rewitalizacyjnym społecznych, które określone zostały w dwóch różnych programach rewitalizacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS