Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Proszę o wyjaśnienie dlaczego osoby zatrudnione w GOPS nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20?  Moim zdaniem osoby zatrudnione w GOPS wpisują się w katalog uczestników projektu zgodnie z zapisami: "podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług
w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej".

Temat: osoby zatrudnione w GOPS

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

W związku z tym, że ŚDS nie są placówkami wsparcia całodobowego, czy  pracownicy ŚDS wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, czy ŚDS może zostać objęty wsparciem?

Temat: Środowiskowy Dom Samopomocy

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

ŚDS może zostać objęty wsparciem w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20. Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej jako podmiot wytypowany do zadań związanych z świadczeniem usług i pomocy w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania oraz zwalczania skutków COVID-19, może być odbiorcą projektu w formie sfinansowania zakupu środków ochrony osobistej, testów COVID-19 oraz sprzętu do dekontaminacji dla pracowników ośrodka mających bezpośredni kontakt z klientami tj. pracowników socjalnych i asystentów rodziny?

Temat: odbiorcy wsparcia

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku.

Czy wydatkiem kwalifikowanym będzie zakup testów COVID-19 dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających?

Temat: zakup testów COVID-19

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Potrzeba realizacji działań planowanych do realizacji w projekcie, w tym zakup testów na obecność COVID-19, powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona – 1 test na miesiąc na 1 członka rodziny.

Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, których wykonywanie obowiązków wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami?

Temat: dodatki do wynagrodzeń

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować pracowników socjalnych zatrudnionych w całodobowych placówkach pomocy społecznej, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane.

Czy dodatkami do wynagrodzeń można obejmować również osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ?

Temat: dodatki do wynagrodzeń

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Dodatkami do wynagrodzeń można obejmować osoby zatrudnione w placówkach pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki, jeśli osoby te są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę a ich wynagrodzenie finansowane jest wyłącznie z budżetu placówki a nie z NFZ.

Czy w ramach realizacji zadania polegającego na przygotowaniu miejsc do ewakuacji instytucji możliwy jest zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania takiego miejsca tj. mebli (np. łóżka, szafki), sprzętu AGD (np. lodówki, kuchenki), bielizny pościelowej, naczyń itp?

Temat: miejsca do ewakuacji instytucji

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy pamiętać, iż zasadność oraz racjonalność zakupu sprzętów o których mowa w pytaniu weryfikowana będzie na etapie oceny merytorycznej na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku. Planując tego typu wydatki należy wziąć pod uwagę, krótki 3 miesięczny okres trwania projektu. Ponadto wsparcie w projekcie ma mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Czy odbiorcą wsparcia projektu może być Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodek wsparcia pomocy społecznej zajmujacy się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), przy założeniu, że jest to placówka dzienna oraz że nie ma gwarancji, że jej działalność nie zostanie ponownie zawieszona w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń?

Temat: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi może stanowić odbiorcę wsparcia w ramach złożonego wniosku. 

Udziałem w projekcie z terenu powiatu zainteresowany jest tylko Dom Pomocy Społecznej. Czy wobec tego wskazanym we wniosku realizatorem powinien być Samorząd Powiatowy lub Dom Pomocy Społecznej?

Temat: realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Pole „2.10 Jednostka realizująca projekt” wniosku o dofinasowanie projektu podlega weryfikacji Instytucji Organizującej Nabór na etapie oceny merytorycznej.
Wyboru jednostki organizacyjnej dokonuje wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku. Kwestia wyboru jednostki nieposiadająca osobowości prawnej stanowiącej jednocześnie realizatora projektu powinna zostać ustalona z Państwa prawnikami, skarbnikiem.

Uczestnikami projektu mogą być podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej. Czy w związku z tym uczestnikami mogą być pracownicy MOPS (wnioskodawcą będzie Gmina) tj.: opiekunki domowe, pracownicy socjalni, pracownicy świetlicy terapeutycznej, kierowca i pozostali pracownicy biurowi? W całym ośrodku są wspólne pokoje dla pracowników, dlatego uważamy, że wszyscy tak samo są narażeni na zarażenie wirusem. Stąd chcielibyśmy objąć wsparciem wszystkich pracowników poprzez zabezpieczenie ich w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie w niezbędny sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń, zarówno MOPS jak i pomieszczeń, w których mieszkają osoby mające przyznane decyzją usługi opiekuńcze, które zachorują na Covid-19.

Temat: uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż wsparcie projektowe może obejmować pracowników, którzy w zakresie czynności mają wpisaną bezpośrednią pracę z podopiecznymi, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały im przygotowane. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych czy też pracowników świetlicy terapeutycznej będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację placówki nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS