Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 588 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w ramach w projektu możliwy jest zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w postaci, np. komputerów, gier planszowych, pomocy dydaktycznych itp.? 

Temat: katalog wyposażenia, wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Wskazane formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach konkursu, jednak muszą one wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej. Przy planowaniu zakupów należy też uwzględnić zasady dotyczące zakupu środków trwałych określone w „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Ponadto należy pamiętać, że utworzenie miejsc w placówkach wsparcia dziennego objęte jest obowiązkiem zachowania trwałości, tj. instytucjonalnej gotowości podmiotu po zakończeniu projektu do świadczenia usługi społecznej odpowiadającej długości trwania projektu. Zasadność i racjonalność zaplanowanych form wsparcia podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów w oparciu o zapisy wniosku, w tym m.in. diagnozy grupy docelowej.

Pytanie 2. Czy w ramach projektu możliwa jest organizacja, w ramach wsparcia rodzin, wyjazdów/obozów dla rodzin (wraz z dziećmi) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wskazane formy wsparcia są możliwe do realizacji w ramach konkursu, jednak muszą one wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej i ich realnych potrzeb. Wyjazdy/obozy powinny w związku z tym odpowiadać na zdiagnozowane problemy i deficyty uczestników projektu, czyli przewidywać odpowiednie i zintensyfikowane formy wsparcie, np. warsztaty oraz zajęcia indywidualne i grupowe z psychologami, pedagogami, trenerami kompetencji społecznych oraz inne działania związane ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej. Należy pamiętać, że zasadność zaplanowanych form wsparcia podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów.

Czy wnioskodawcą w projekcie może być organizacja pozarządowa działająca wg statutu w obszarze integracji społecznej, której fundatorem jest parafia?

Temat: wnioskodawca, partnerstwo z organizacją pozarządową, organizacje pozarządowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Zgodnie z regulaminem konkursu, podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie mogą być m.in.: organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej. Zagadnienia związane z tym, kto jest fundatorem organizacji pozarządowych nie są brane pod uwagę podczas oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21 obowiązują następujące kryteria:

11. Poprawność programu rewitalizacji

12. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji.

13. Projekt stanowi element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji oraz w przypadku projektu realizowanego na terenie miasta należącego do sieci miast Cittaslow, stanowi uzgodnione przedsięwzięcie, zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

Temat: rewitalizacja, kryteria

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane wyżej kryteria nie dotyczą naboru RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, w związku z tym we wniosku o dofinansowanie składanym w odpowiedzi na ww. konkurs przy wyżej wymienionych kryteriach należy wskazać „nie dotyczy”.

Czy partner w projekcie musi być (rozumiem, że będzie to miało przełożenie na punktację wniosku), ale czytałam też, że ma spełniać taki partner jakieś kryteria? W regulaminie był odnośnik do: ustawy wdrożeniowej, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, SzOOP. Czy to musi być jakiś ośrodek lub organizacja społeczna?

Temat: partner, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy zauważyć, że czym innym jest partnerstwo, którego nawiązanie regulują wymienione w Regulaminie konkursu dokumenty i akty prawne, a czym innym współpraca. Nawiązanie partnerstwa nie jest obligatoryjne w ramach konkursu, a w razie jego nawiązania, nie jest ono dodatkowo punktowane. Poprawność nawiązanego partnerstwa weryfikowana jest na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

"Co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem w projekcie stanowią rodziny wielodzietne, w których jest co najmniej troje dzieci."- czy dobrze rozumiem, że lepiej oceniane- widziane będą projekty dla rodzin? 

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Projekt zakłada przejście od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności." czy chodzi o realizację opieki na miejscu u beneficjenta? Czy to warunek który będzie miał wpływ na pozytywne rozpatrzenie dokumentacji?

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 10 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Projekt jest w 100% skierowany do rodzin naturalnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej. " Czy takie rodzinne projekty będą wyżej oceniane?

Temat: kryterium fakultatywne, ocena projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium jest kryterium specyficznym fakultatywnym, a to znaczy, że przy jego spełnieniu projekt uzyskuje dodatkowe 15 punktów, co wpływa na całkowitą sumę uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej i jego usytuowanie na liście rankingowej. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywa się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o definicję tego kryterium.

"Realizujesz swój projekt we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym. Czy wskazałeś zakres tej współpracy we wniosku o dofinansowanie projektu.". Czy jest to obowiązkowe? Czy współpraca z podmiotem jest tu rozumiana jako partnerstwo?

Temat: limity, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazany limit mówi o współpracy a nie partnerstwie w rozumieniu zapisów ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z jego definicją, Wnioskodawca musi podjąć współpracę z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu.

Czy zapis " kluczowym zadaniem projektu są działania tak, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. Czy we wniosku o dofinansowanie czytelnie to przedstawiłeś?"

Dotyczy tylko rodzin czy też osób, które byłyby zrekrutowane do projektu? Czy chodzi o zabezpieczenie osób przed umieszczeniem ich w opiece instytucjonalnej?

Temat: limity, piecza zastępcza

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Limit ten mówi o tym, że planując wsparcie na rzecz rodzin zagrożonych odebraniem dziecka należy uwzględnić działania prewencyjne mająca na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w opiece instytucjonalnej (pieczy zastępczej). Należy tak planować wsparcie na rzecz tej grupy objętej projektem (jeśli właśnie tę grupę Wnioskodawca planuje objąć wsparciem), aby spełnić ten limit. Weryfikacja jego spełnienia odbędzie się na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS