Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 334 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy Wnioskodawcą i jednostką realizującą może być jednostka samorządu terytorialnego?

 

Temat: jednostka realizująca projekt, wnioskodawca

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcą, w ramach konkursu mogą być wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W sytuacji, gdy za realizację projektu odpowiadać będzie jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej np. OPS, PCPR, PUP, jako dane Wnioskodawcy należy podać dane dotyczące jednostki samorządu terytorialnego np. gminy czy powiatu. Natomiast jednostka organizacyjna (OPS, PCPR, PUP) będzie jednostką realizującą projekt. 

Czy w projekcie można zlecać zadania dla NGO na podstawie konkursu ofert? Czy w takim przypadku należy każdą organizację traktować jako partnera projektu?

 

Temat: konkurs ofert, partnerstwo

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zgodnie z rozdziałem 6.5 punkt 5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy beneficjent jest organem administracji publicznej, może on powierzać na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadań publicznych w trybie określonym w tej ustawie. Zlecanie wykonania części zadań projektowych podmiotom zewnętrznym nie jest tożsame z realizacją projektu w partnerstwie. Wybór partnera do projektu następuje zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. Co więcej należy pamiętać, iż zgodnie z Wytycznymi z zakresu kwalifikowalności wydatków w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

Czy w ramach konkursu przedsiębiorca może składać wniosek na dwie usługi łącznie tj. na doradczo-szkoleniową oraz na związaną z internacjonalizacją firmy? Jeżeli tak, to czy jest wymóg, aby usługi wykonywała ta sama firma, czy mogą dwie różne?

 

Temat: łączenie usług

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tak, w ramach jednego projektu możliwy jest zakup przez Beneficjenta zarówno usług doradczo-szkoleniowych, jak i związanych z internacjonalizacją firmy. W takim przypadku, wypełniając wniosek o dofinansowanie należy wybrać dwa typy projektów (pkt 3.7 wniosku
o dofinansowanie). Nie ma obowiązku, ażeby te dwie usługi wykonywał ten sam Wykonawca.

Czy w ramach niniejszego konkursu Wnioskodawcą może być firma będąca agencją zatrudnienia i instytucją szkoleniową (a nie bezpośrednio szkoła)?

Temat: agencja zatrudnienia

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają określone w nim kryteria, z wyłączeniem z podmiotów wskazanych na str. 30-31 przedmiotowego Regulaminu, wsparcie natomiast w ramach Modelu I musi być skierowane bezpośrednio do uczniów/słuchaczy konkretnych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przy założeniu, że spełnione zostaną jego warunki, w tym m.in. obowiązek  przeprowadzenia diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący oraz zawarcia przez daną szkołę/placówkę przed złożeniem wniosku o dofinasowanie obligatoryjnego porozumienia z pracodawcą/przedsiębiorcą (kryterium specyficzne obligatoryjne nr 1). O ile zatem wspomniana przez Państwa firma spełnia definicję Wnioskodawcy i planuje wsparcie dla konkretnej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, może aplikować w przedmiotowym konkursie.

Jednocześnie, w przypadku realizacji Modelu III należy mieć na uwadze zawężenie definicji Wnioskodawcy wynikające z brzmienia kryterium specyficznego obligatoryjnego, zgodnie z którym „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność o charakterze edukacyjnym realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe, w której realizowany będzie projekt”.

Czy w ramach poddziałania 11.2.3 możliwe jest objęcie uczestników projektu wsparciem psychiatry dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz seksuologa dziecięcego?

Temat: formy wsparcia, grupa docelowa, usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych np. neurolog dziecięcy).

Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie uczestnikom projektu zabiegów rehabilitacyjnych - usprawniających? Zabiegi będą skierowane dla osób z niepełnosprawnością i wynikać będą z diagnozy potrzeb.

 

Temat: formy wsparcia, usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Podrozdziale 3.2 Typy projektów wskazany został katalog przykładowych form wsparcia, które można w tym konkursie realizować. Jest to katalog otwarty, zatem formy wsparcia, które Wnioskodawca będzie realizował, zależeć będą w głównej mierze od indywidualnej diagnozy uczestników. Nie mniej jednak, przy planowaniu wsparcia dla uczestników projektu należy pamiętać, aby formy wsparcia były zbieżne z założeniami konkursu. W przypadku tego konkursu, projekty powinny być skierowane na ułatwienie dostępu do usług społecznych. Ponadto zawarte w pytaniu pojęcie zabiegów rehabilitacyjnych – usprawniających jest zbyt ogólne by zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym IOK zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co Wnioskodawca rozumie pod pojęciem zbiegów rehabilitacyjnych – usprawniających.

Czy w ramach przedmiotowego konkursu IZ rekomenduje realizację odrębnych modeli, czy możliwe jest łączenie modeli - np I i III?

Temat: łączenie modeli

Poddziałanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

W ramach przedmiotowego konkursu  możliwa jest realizacja kompleksowego wsparcia polegająca na łączeniu Modeli, np. Model I i III, o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące realizacji poszczególnych Modeli.

Czy wsparciem w ramach poddziałania 11.2.3 mogą zostać objęci wychowankowie rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego?

 

Temat: formy wsparcia, grupa docelowa, usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne dla Podziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku.

Jeżeli wskazane w pytaniu osoby wpisują się w powyższą grupę docelową to mogę one zostać uczestnikami projektu.

Czy zgodnie z Regulaminem konkursu możliwa jest realizacja więcej niż jednego projektu przez jeden podmiot? Planujemy aktywizację wspomnianych 77 osób w ramach 3 różnych projektów, w każdym z nich weźmie udział ok. 25 osób. Podział taki jest zasadny ze względu na odmienną specyfikę grupy docelowej w każdej z trzech grup. Zarządzanie trzema mniejszymi projektami będzie też o wiele bardziej efektywne, niż zarządzanie jednym dużym projektem. Czy postępowanie takie jest dopuszczalne?

 

Temat: rewitalizacja

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tak, możliwa jest realizacja przez jeden podmiot kilku projektów „miękkich” komplementarnych do projektu „twardego”. Zgodnie z Regulaminem konkursu co najmniej jeden projekt „miękki” musi być powiązany z projektem „twardym”. W związku z tym, iż Państwa projekt skierowany jest do trzech odmiennych grup z różnymi problemami zasadnym jest jego podzielenie na trzy mniejsze projekty w celu efektywnej i skutecznej ich realizacji, zapewniając dostosowanie wsparcia w projekcie do potrzeb odpowiednich grup docelowych. 

Gmina posiada na swoim terenie zamknięte składowisko odpadów komunalnych obojętnych. Mamy niezbędne dokumenty potrzebne do procesu rekultywacji. Czy działanie osi 5.1 może być wykorzystane do dofinansowania tego procesu ze strony funduszy europejskich lub innych? Czy tryb przewidziany działaniem 5.1 przewiduje dofinansowanie do rekultywacji składowiska odpadów dla Gminy?

 

Temat: rekultywacja

Poddziałanie: 5.1 Gospodarka odpadowa

 

Zadanie obejmujące rekultywację składowiska odpadów nie wpisuje się w typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach Działania 5.1 dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje uwzględnione w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do  Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami  i zapewniające kompleksowe rozwiązania  polegające na zapobieganiu powstawania odpadów, wdrażaniu segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,  budowie instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowę składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS