Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 450 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Proszę o wyjaśnienie zapisów w regulaminie konkursu Poddziałania 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. W regulaminie konkursu jest zapis “W przedmiotowym konkursie minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona oraz nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę”, natomiast w kryteriach specyficznych obligatoryjnych  projekt zostaje odrzucony gdy “Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000 EUR".

Dotyczy 1, 2 i 3 projektu. UWAGA! Kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 1.19 (wnioskowane dofinansowanie) wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach kryterium weryfikowana będzie kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć 426 290,00 PLN.
Czy w związku z powyższym jest limit wniosków i kwoty czy nie?

Temat: kwota dofinansowania

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Odpowiadając na pierwszą część pytania informuję, że zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 2 „Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 Euro” czyli jest limit w wysokości 426 290,00 PLN na jaką można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, którą można powiększyć jeszcze o wymagane 5% wkładu własnego. Brak wskazania wartości minimalnej oraz maksymalnej w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego („Zgodność projektu z zapisami SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w realizacji projektu”) wynika z technicznej budowy kryteriów i konieczności stworzenia odrębnego kryterium weryfikującego kwotę dofinansowania.

Odpowiadając na drugą część pytania informuję, że w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków o dofinansowanie projektu przez jednego Wnioskodawcę. Zwracam jednak uwagę na kryterium specyficzne obligatoryjne nr 11 tj. „Szkoła/placówka systemu oświaty może zostać objęta wsparciem tylko i wyłącznie w ramach jednego projektu.”

Jaka jest minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie?

Temat: minimalna liczba godzin

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Minimalna liczba godzin kursu/szkolenia dla nauczycieli w 3 typie nie została określona.

Jeżeli w projekcie biorą udział 3 szkoły to zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł?

Temat: pomoce dydaktyczne, maksymalna wartość zakupu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zakup pomocy dydaktycznych może być pomnożony max 3 x 140 000 zł. = 420 000,00 zł.

Czy każdy z tych zapisów traktować oddzielnie tj. Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole to 140 000,00 zł limit cross -financingu 8,5 % i limitu środków trwałych + cross - financingu 40 %?

Temat: kategorie wydatków, zapisy w budżecie

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

Na str. 38 Regulaminu jest zapis " d) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym, wynosi:

- dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł, jak się ma to do limitu środków trwałych +cross-financingu

Jak to rozumieć, czy wartość pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł?

Temat: wartość wsparcia, pomoce dydaktyczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkolenie może być wyższa niż 140 000,00 zł.  Wartość ta dotyczy wydatków przeznaczonych na zakup elementów związanych z osiągnięciem funkcjonalności w projekcie. Wartość ta powyżej limitu może zostać przekroczona na zakup doposażenia/oprogramowania czy też na adaptację pomieszczeń (do 40% wartości projektu w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu). Zaleca się, aby kategorie wydatków w ramach limitu i poza limitem widniały w budżecie w ramach dwóch oddzielnych grup pozycji budżetowych.

Proszę o wyjaśnienie, czy należy zachować trwałość projektu, i tym samym odpowiednio uzasadnić to we wniosku, w przypadku wskazania wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po  zakończeniu programu” dotyczącego np. prowadzenia konsultacji i poradnictwa specjalistycznego lub asystentów rodziny?  W pkt. 3.9 Regulaminu (str. 37–38) wyraźnie wskazano że należy zachować trwałość w 3 przypadkach tj.: - miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych; - nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego; - miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych. Czy zatem w innych przypadkach nie ma zobowiązania do zachowania trwałości? I jak należy rozumieć ww. cyt. wskaźnik rezultatu bezpośredniego, jeżeli w Regulaminie (pkt 3.11.1, str. 39) wskazano moment pomiaru do 4 tygodni od zakończenia projektu?

Temat: trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Zgodnie z Regulaminem konkursu przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości:

  • miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych,
  • nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego,
  • miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych,

utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

W związku z powyższym tylko w sytuacji realizacji ww. działań Wnioskodawca jest zobligowany do zachowania trwałości rezultatów projektu i wypełnienia części 4.2 wniosku.


Jeśli chodzi o wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu programu należy w nim wykazywać wszystkie wsparte miejsca (niezależnie od wymogu trwałości wynikającego z Wytycznych), które istnieją po zakończeniu finansowania w projekcie (moment weryfikacji – od zakończenia finansowania danego miejsca w ramach projektu).Oznacza to, że w danym miejscu jest świadczona usługa lub jest ono gotowe do przyjęcia osoby zainteresowanej usługą w momencie, gdy się zgłosi (w przypadku miejsc – osób świadczących usługi oznacza to, że dana osoba świadczy lub jest gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu swojego udziału w projekcie).

Wymóg trwałości nie wpływa na wykazywanie utworzonych miejsc w ramach wskaźnika (niezależnie, czy miejsce jest obwarowane wymogiem trwałości, czy nie – powinno być wykazane, jeśli istnieje w ciągu 4 tygodni od zakończenia finansowania).

Zaleca się, aby we wniosku, np. w opisie zadań, zawrzeć zapisy potwierdzające, iż dane miejsce świadczenia usługi będzie rzeczywiście istniało po zakończeniu projektu (np. grupa samopomocowa będzie spotykała się także po zakończeniu projektu). Należy pamiętać ze, wskaźnik ten mierzony jest do 4 tyg. W związku z tym pomiar wskaźnika może nastąpić np. w ciągu pierwszego tygodnia, a nawet dzień po zakończeniu projektu.

Czy istnieje możliwość wskazania w tylko jednym przypadku wskaźnika np. rezultatu bezpośredniego wartości docelowej? Pozostałe wskaźniki rezultatu bezpośredniego, produktu i horyzontalne zostałyby wskazane we wniosku, jednak bez przyporządkowanej wartości docelowej? I czy zatem przy poszczególnych zadaniach (np. 3 rodzaje zadań), można byłoby wskazać jeden i ten sam wskaźnik rezultatu bezpośredniego, któremu przypisano wartość docelową, np. wskaźnik „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”?

Temat: wskaźniki, wskaźniki horyzontalne , wskaźniki produktu i rezultatu, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Zgodnie z Regulaminem konkursu wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu i wskaźniki horyzontalne należy obligatoryjnie wskazać w części 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Wskaźniki te powinny zostać wpisane w każdym wniosku o dofinansowanie projektu, jednakże wartości docelowe należy określić jedynie w przypadku wskaźników, które dotyczą danego projektu.

W związku z powyższym wskazują Państwo wartość docelową tylko w tych wskaźnikach, które realizujecie. Pozostałe (nierealizowane) wskaźniki należy obligatoryjnie wykazać we wniosku, przypisując im wartość docelową 0.

Jeśli chodzi o przypisywanie wskaźników do konkretnych zadań – zgodnie Regulaminem konkursu, w kolumnie 3 „Wskaźnik realizacji celu” należy dla każdego zadania przyporządkować odpowiednie wskaźniki (poprzez wybór wskaźnika z listy rozwijanej utworzonej ze wskaźników wymienionych w pkt. 3.2 wniosku). Określony wskaźnik może powtarzać się w ramach kilku zadań. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien do konkretnego zadania przypisać wszystkie wskaźniki (produktu i rezultatu), które realizuje i które merytorycznie odnoszą się do danego działania.

Czy trzeba wskazywać we wniosku i preferować w ramach grupy docelowej osoby i rodziny korzystające z PO PŻ.? W regulaminie konkursu w pkt 3.6.1 (str.23–24) nie wskazano, aby w ramach realizowanego projektu preferować osób i rodziny korzystające z programu PO PŻ. Natomiast już w pkt 3.7 Limity i Ograniczenia (str. 31) Regulaminu wskazano, że preferowane do objęcia wsparciem są osoby i rodziny korzystające z PO PŻ. Proszę o wyjaśnienie, czy należy preferować tę grupę i czy to będzie poddane ocenie?

Temat: limity

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Zgodnie z Regulaminem konkursu zgodność projektu z limitami i ograniczeniami podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej, w ramach kryterium merytorycznego zerojedynkowego.

W związku z powyższym Wnioskodawca obligatoryjnie musi spełnić wszystkie limity i ograniczenia wskazane w Regulaminie, w tym limit: „Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ”.

Reasumując, preferencja ww. grupy w ramach danego konkursu jest obligatoryjna.

Czy będzie liczyć się data stempla pocztowego (nadanie w placówce Poczty Polskiej), jeśli wniosek w wersji papierowej zostanie wysłany w ostatnim dniu naboru?

Temat: termin złożenia wniosku, termin nadania wniosku

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioski w wersji papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli ostatniego dnia naboru wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został w szczególności:

  1. nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  2. złożony osobiście.

W Regulaminie (str. 22, pkt 3.4) wskazano, że zaleca się, aby projekt rozpoczął się do 3 miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu, tj. od ok. miesiąca lutego 2020 r.  Czy jest to wymóg formalny? Czy wpływa to na wynik oceny merytorycznej, jeśli zostanie wskazany inny termin? Planujemy realizację działań na infrastrukturze utworzonej w ramach projektów rewitalizacyjnych, aktualnie i na początku 2020 r. są tam już realizowane działania i projekty, co może utrudniać realizację nowych działań. Harmonogram ogłaszania konkursów nie przewiduje kolejnych konkursów w 2020 r. Zależy nam na prawidłowej realizacji działań w projekcie, chcielibyśmy, aby projekt rozpoczął się w późniejszym terminie.

Temat: rozpoczęcie projektu

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Wskazany w Regulaminie konkursu termin rozpoczęcia projektu „do 3 miesięcy od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu”, gdzie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na luty 2020 r. jest zaleceniem IOK. Nie jest to kryterium mające wpływ na ocenę wniosku. Nie mniej jednak należy pamiętać, że rozpoczęcie realizacji projektu nie powinno być bardzo odległe od zaplanowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Termin realizacji projektu powinien być racjonalnie zaplanowany przede wszystkim w kontekście specyfiki grupy docelowej, jej zdiagnozowanych potrzeb i wdrożenia działań zmierzających do zniwelowania występujących problemów.

We wniosku o dofinansowanie projektu IOK zaleca również wskazanie uzasadnienia do przedstawionego okresu realizacji projektu, w sytuacji kiedy rozpoczęcie jego realizacji będzie bardzo odległe od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS