Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy domki letniskowe, niezwiązane stale z gruntem mogą być wydatkiem kwalifikowalnym?

 

Temat: domki letniskowe

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, zakup nieruchomości jest kosztem niekwalifikowalnym w projekcie. Definicja nieruchomości została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i stanowi ona, iż nieruchomości - zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jeśli planowany do zakupu domek letniskowy nie stanowi nieruchomości, zgodnie z powyższą definicją, jego zakup może być, co do zasady, kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

Jednocześnie, należy pamiętać iż w ramach projektu kwalifikowalny jest jedynie zakup gotowych środków trwałych, prace budowlane i montażowe stanowią koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Zgodnie z załączonymi do dokumentacji konkursowej naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 zasadami kwalifikowalności wydatków, wydatkami niekwalifikowalnymi są środki transportu zakwalifikowane do rodzaju 741 KŚT i podgrup 70, 71, 72, 73, 75, 78 czy zatem takie środki transportu jak kamper i samochód sanitarny do przewozu osób chorych będą kosztami kwalifikowalnymi?

 

Temat: środek transportu

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Wsparcie w ramach działania 13.1 skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

- zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.)

- dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Wskazane w pytaniu środki transportu nie znajdują się w katalogu wydatków niekwalifikowalnych wymienionych w Zasadach kwalifikowalności wydatków określonych dla działania 13.1, wobec tego, co do zasady, mogą stanowić koszt kwalifikowalny w projekcie.

Jednocześnie należy pamiętać, że zakup środków transportu musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie,  o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniu zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

Pytanie dotyczy zapisu z Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 pkt. 3.5. „Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.” Zgodnie z powyższym przy przygotowaniu wniosku poprzez Jednostkę Samorządu Terytorialnego tj. Gminę przy realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej czy uznać można powyższy warunek za spełniony, jeśli oczywiście gmina leży na terenie woj. warmińsko-mazurskiego?

 

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Tak, przy wskazanym typie Wnioskodawcy, w przedstawionej w pytaniu sytuacji taki warunek można uznać za spełniony. Mając jednak na uwadze kompleksowe podejście do świadczenia wsparcia na rzecz uczestników projektu, zasadnym jest podejmowanie współpracy również z innymi podmiotami, których zaangażowanie w projekt może przyczynić się do bardziej efektywnego i całościowego wsparcia jego uczestników.

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22  może wziąć udział istniejący klub seniora, który dostał dofinansowanie w ramach konkursu z 2020 roku? Czy mogą być zrekrutowane do projektu osoby, które wcześniej już korzystały ze wsparcia ale w ramach innego konkursu - chodzi o uczestników klubu seniora z innego konkursu? Czy można dostać dofinansowanie na te same zajęcia co w były w projekcie wybranianym już do dofinansowania - konkursie wcześniejszym przy założeniu, że mogą brać udział osoby, które już były zrekrutowane do projektu z działania 11.02.03, czy też muszą być to zupełnie inne zajęcia?

 

Temat: formy wsparcia, uczestnicy projektu, klub seniora

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy zauważyć, że celem realizacji wsparcia w ramach konkursu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Biorąc powyższe pod uwagę, przy planowaniu wsparcia należy zapewnić zwiększenie pakietu usług społecznych świadczonych na rzecz uczestników projektu (poszerzenie form wsparcia w stosunku do obecnie otrzymywanych) w oparciu o przeprowadzoną diagnozę tych uczestników. Ponadto należy podkreślić, że uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, czyli muszą to być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie w projekcie powinno być zaplanowane w oparciu o pogłębioną diagnozę uczestników (w kontekście założeń konkursu) i to z diagnozy powinno wynikać, czy dany uczestnik kwalifikuje się do objęcia wsparciem w projekcie oraz jakie jego formy powinien otrzymać. Celem projektu nie powinno być więc utrzymanie klubu seniora jako takiego, ale podjęcie działań na rzecz osób doświadczających różnych problemów i wymagających kompleksowej interwencji.

Co do zasady wcześniejszy udział w innym projekcie (już zakończonym) nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych.

Jednocześnie należy podkreślić, że przy realizacji projektu należy przestrzegać zasady zakazu podwójnego finansowania działań, tj. finansowania tych samych działań na rzecz tych samych osób z dwóch różnych źródeł (z pytania nie wynika jednoznacznie, czy wskazany w pytaniu projekt już się zakończył).

Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty.

 Co w przypadku dzieci, czy na każde dziecko z rodziny także przysługuje 10 000 zł na wsparcie w ramach np. 3 równych form wsparcia: zajęcia/warsztaty/ poradnictwo?

Czy 10 000 zł w ramach wspartej rodziny to 2 x 10 000 zł czyli 2 x osoby dorosłe a dzieci w ramach kosztu rodziców czyli tych 20 000 zł?

 

Temat: grupa docelowa, kwota wsparcia na uczestnika, otoczenie uczestników projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Koszty uczestnictwa osób z otoczenia uczestników projektu muszą być pokryte w ramach przewidzianych na uczestnika kosztów tj. z kwoty 10 000 zł.

Należy jednocześnie zauważyć, że wsparciem w ramach projektów co do zasady należy obejmować całe rodziny (np. osoby dorosłe/rodzice i dzieci jeśli wynika to z diagnozy) i to rodziny powinny być objęte m.in. 3 różnymi formami wsparcia. Wówczas na każdego członka rodziny przysługuje kwota 10 000 zł, a spełnienie wymogu udzielenia m.in. 3 form wsparcia dotyczy całej rodziny.

Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

- Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest JST- czy także jest wymagana współpraca z podmiotem lokalnym?

- Czy musi być to formalne partnerstwo, czy wystarczy zapewnienie o współpracy?

Temat: limity, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Co do zasady wskazany limit obowiązuje wszystkich Wnioskodawców. Zasadnym jest więc wskazanie odpowiednich zapisów we wniosku.

Nie, nie jest to formalne partnerstwo, czyli aby spełnić wskazany limit z Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 wystarczy we wniosku o dofinansowanie zawrzeć zapisy o współpracy (tj. z kim i na czym ta współpraca będzie polegać).

Czy we wniosku ryczałtowym należy opisywać analizę ryzyka, w SZOOP jest zapis, że należy opisać (pkt.3 str. 295), a w Regulaminie nie ma takiej informacji. Za spełnienie przedmiotowego kryterium można uzyskać:

· W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt

· W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj.12 pkt.

 

Temat: analiza ryzyka

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Nie, w projektach ryczałtowych nie należy opisywać analizy ryzyk. W związku z tym w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 obowiązuje punktacja dla projektów, które nie zawierają analizy ryzyka.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w „Programie Rewitalizacji” – czy to obowiązuje w bieżącym konkursie, bo jest taki zapis w SZOOP?

 

Temat: kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wskazane w pytaniu kryterium nie dotyczy niniejszego konkursu, co zostało zapisane w Regulaminie konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 (strona 27).

Opis potencjału społecznego Wnioskodawcy: co tu należy opisać?

Temat: potencjał społeczny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informacje dotyczące sposobu sporządzania wniosku, w tym opisu potencjału społecznego znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22.

Czy w ramach wkładu własnego możemy wnieść  wodę, prąd, gaz (jednym słowem media) oraz wynagrodzenie sprzątaczki do projektu, w którym będzie otwierany klub seniora? Czy nie będzie to kolidować, że  z innych projektów  był sfinansowany budynek, w którym będziemy robić np. Klub Seniora?

 

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Kwestie dotyczące prawidłowości wniesienia wkładu własnego podlegają ocenie merytorycznej w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie. Wkład własny należy wnosić zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz dokumentacją konkursową.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.