Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy możliwy jest zakup środka trwałego o wartości przekraczającej 10% wartość zakupionych środków trwałych? Chcielibyśmy zakupić kiosk telemedyczny  (mobilny gabinet do samodzielnej diagnostyki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie daje również możliwość wideokonferencji pacjenta z lekarzem, celem omówienia wyników). Zgodnie z zapisami Szczegółowy opis osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Cross-financing  wraz  z  zakupem  środków  trwałych  w  ramach  kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10% wydatków projektu.  Próg  10%  może  zostać  przekroczony  w  związku  z  wydatkami,  które  dotyczą racjonalnych  usprawnień  zdefiniowanych  w Wytycznych  w  zakresie  realizacji zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób z niepełnosprawnościami  oraz  zasady  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.

Temat: środki trwałe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zakupiony sprzęt powinien służyć osobom przebywającym w placówkach opieki całodobowej oraz personelowi tych instytucji. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Czy takie jednostki jak:

 • Centrum Integracji Społecznej (pracownicy przygotowują posiłki dla osób przebywających na kwarantannie),
 • Straż Miejska (dostarczających posiłki do miejsca odbywania kwarantanny),
 • Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej (streetworkerzy, konstruktywne zajęcie wolnego czasu w miejscu zamieszkania oraz wolontariat w zakresie zakupów dla osób potrzebujących/narażonych na COVID) 

mogą być również objęte wsparciem? 

 

Temat: jednostki objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w naborze stanowią:

 • osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia;
 • podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.

Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

 Planujemy, jako gmina złożyć wniosek w ramach ww. naboru. Czy możliwy jest jedynie zakup niezbędnego sprzętu (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne…itd.) dla personelu MOPS (opiekunowie świadczący usługi w miejscu zamieszkania)?

 

Temat: personel MOPS

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania projektowe należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, w tym zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona (tj. np. pracą w terenie, w środowisku). Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Czy jeżeli planujemy zatrudnić na umowy zlecenie 2 asystentów rodziny, psychologa, pedagoga, coacha, mediatora, prawnika/doradcę obywatelskiego, którzy będą świadczyć poradnictwo specjalistyczne, wspierać naszych uczestników to wartość wskaźnika:
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu powinna odpowiadać liczbie zatrudnionych osób (7)? Czy może być mniejsza?
Dodam, że planujemy, aby poradnictwo było "szyte na miarę", tzn. ilość konkretnych porad, a tym samym przepracowanych godzin przez poszczególnych specjalistów będzie różna.

Temat: wskaźniki, poradnictwo specjalistyczne

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Wskaźnik przedstawiony przez Wnioskodawcę w zapytaniu dotyczy utworzenia (czyli nowych dotychczas nieistniejących - powstałych ze środków projektu) miejsc świadczenia usług społecznych o określonym rodzaju. Tak więc, jeżeli zaplanowano w projekcie wsparcie o tożsamym zakresie, należy to odnotować w tym wskaźniku. Przy czym należy zwrócić uwagę, że aby miejsca te mogły być wykazane, muszą one istnieć do 4 tygodni od zakończenia projektu (w przypadku kadry oznaczałoby to konieczność kontynuowania zatrudnienia). W przeciwnym wypadku nie należy takich miejsc wykazywać.

Miejsce świadczenia usługi społecznej należy rozumieć w tym przypadku zgodnie z definicją wskaźnika zawartą Regulaminie konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20 (czyli w przypadku poradnictwa specjalistycznego będą to osoby prowadzące to wsparcie - nie ma znaczenia forma zaangażowania do projektu, o ile odrębne przepisy nie określają inaczej).

Czy jeżeli planujemy zatrudnić 2 asystentów rodziny na umowy zlecenie, którzy w ramach projektu będą wspierać osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, aby ich opiekunowie faktyczni mogli uczestniczyć w warsztatach lub spotkaniach w projekcie lub odpocząć, załatwić inne sprawy, to wartość wskaźników:
- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu powinna odpowiadać liczbie zatrudnionych opiekunów (2)? Czy może być mniejsza?

 

Temat: wskaźniki, opieka wytchnieniowa

Poddziałanie: 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk

Należy przenalizować nazewnictwo specjalistów, których Wnioskodawca planuje zaangażować do projektu (asystenci rodziny) pod kątem zakresu czynności, które będą przez nich realizowane. Wskazany w pytaniu zakres ich obowiązku świadczy o realizacji tzw. opieki wytchnieniowej (definicja w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wśród zadań asystenta rodziny wskazanych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie występuje opieka wytchnieniowa. W przypadku zaangażowania opiekunów do świadczenia opieki wytchnieniowej obowiązuje trwałość. Tym samym wskaźniki o których mowa w pytaniu będą obowiązywać.

W ramach projektu 1.3.5 schemat B, typ 2 Postępowania/Zamówienia w projekcie należy wskazać rodzaj postępowania/zamówienia w ramach którego będą nabywane środki w projekcie. Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania ofertowego przed złożeniem wniosku, czy tylko w ramach ww. punktu wskazujemy sposób, w jaki później będziemy dokonywać dostawy usług/produktów nabywanych w ramach projektu?

 

Temat: postępowanie ofertowe

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy PZP udzielenie zamówienia w ramach projektu przez beneficjenta następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. We wniosku o dofinansowanie określić należy tryb wyboru, tj. zgodnie z zasadą konkurencyjności, natomiast wybór wykonawcy może nastąpić już po złożeniu wniosku, w trakcie realizacji projektu.

Jak rozumiana jest praca „przy łóżkach”?  W DPS zatrudnieni są również kierownicy mieszkań, pracownicy socjalni, terapeuci. Pracownicy ci mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

 

Temat: praca „przy łóżkach”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Praca „przy łóżkach” oznacza osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi DPS np. opiekunki, terapeuci etc. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt z podopiecznymi powinien zadecydować kierownik DPS.

 

Czy dopuszczalny jest udział w naborze wniosków nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 przez DPS bądź jednostkę nadrzędną, w momencie kiedy korzystamy z grantu Pomagajmy razem, czy wymienione zadania będą się ze sobą pokrywały?

 

Temat: grant „Pomagajmy razem”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 Wnioskodawcą może być samorząd powiatowy lub gminy. Zgodnie z założeniami konkursu DPS może być podmiotem, do którego kierowane będzie wsparcie. W takim przypadku możliwe jest zaplanowanie wsparcia dla ww. podmiotu zgodnego z katalogiem działań wskazanym w Regulaminie naboru.

Należy podkreślić, iż termin realizacji działań w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 nie może powielać się z terminami działań realizowanych w ramach grantu.

Czy w przypadku uznania kosztu za niekwalifikowany na etapie oceny projektu, budżet projektu będzie mógł zostać pomniejszony o taką pozycję?

 

Temat: budżet projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestia poruszona w pytaniu obejmuje zagadnienie z zakresu oceny projektu, w związku z tym nie jest możliwe udzielenie na nie odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę, iż w trakcie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych Wnioskodawca może być wezwany do maksymalnie dwukrotnego uzupełnienia lub poprawy projektu.

Czy kosztem kwalifikowanym w ramach naboru będzie:

 • zatrudnienie pracownika gospodarczego, ochroniarza (ŚDS, MOPS) – związane z koniecznością zapewnienia zwiększonego reżimu sanitarnego i zachowania procedur bezpieczeństwa podopiecznych;
 • dodatek do wynagrodzeń dla pracowników przesuniętych z racji pandemii do działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, dozorem budynku – zachowanie bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego(DPS);
 • zatrudnienie terapeuty (MOPS), zatrudnienie instruktora terapii uzależnień (Schronisko dla bezdomnych) – związane z nasileniem zaburzeń u pensjonariuszy;
 • zatrudnienie psychologa (ŚDS) – związane z nasileniem zaburzeń i stanów lękowych u pensjonariuszy;
 • zakup laptopów dla asystentów rodziny i specjalistów w SOW – związane z koniecznością pracy zdalnej;
 • zakup pralki i suszarki do SOW – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • zakup klimatyzatora z funkcja jonizacji powietrza (MOPS), zakup jonizatora i ozonatora oczyszczających powietrze, w tym z cząsteczek wirusów (ŚDS) – związane z koniecznością utrzymania podwyższonego reżimu sanitarnego;
 • koszt przygotowania miejsca do ewakuacji schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych oraz miejsca do odbywania kwarantanny przez osoby bezdomne, w tym zakup materiałów remontowych, prace remontowe, zakup sprzętu AGD, zakup art. gospodarstwa domowego? Koszt prac remontowych rozważany jest w ramach cross-financingu do 10% wartości projektu (zakup materiałów remontowych ze środków projektu, koszt prac remontowych jako wkład własny).
 • dodatki do wynagrodzeń dla pracowników obsługi (Bursa szkolna) sprawujących opiekę i nadzór nad osobami bezdomnymi przebywającymi w kwarantannie lub ewakuowanymi ze schroniska/noclegowni dla bezdomnych (w przypadku zaistnienia konieczności ewakuacji/skierowania osób bezdomnych do odbycia kwarantanny lub pozostających w gotowości do takiej pracy)?

 

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planując działania w ramach naboru należy mieć na uwadze, że formy wsparcia przewidziane w projekcie powinny wpisywać się we wskazany w Regulaminie naboru typ projektów, tj. realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19.

Działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Działania planowane do realizacji w projekcie, powinny wpisywać się we wskazane wyżej założenia, a ponadto potrzeba ich realizacji powinna być szczegółowo uzasadniona. Zapisy wniosku o dofinansowanie opracowane na podstawie założeń naboru będą poddane ocenie pracowników Instytucji Organizującej Nabór.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS