logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy wsparcie osób w ramach podobnego naboru 11.2.3  RPO WiM 2014-2020, wpływa na ich udział w obecnym projekcie w naborze ogłoszonym w ramach 11.2.3? Czy mogą być wliczani do wskaźnika?

Temat: formy wsparcia, grupa docelowa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wcześniejszy udział potencjalnych uczestników projektu w innym projekcie nie wyklucza możliwości udziału w kolejnym. Jednak potrzeba takiego wsparcia powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy, a uczestnicy projektu powinni spełniać wymogi dotyczące grupy docelowej określone w Regulaminie konkursu udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami. Osoby te powinny również być wsparte rozszerzonym pakietem działań merytorycznych w obszarze usług społecznych, niż uzyskany we wcześniejszym projekcie. Osoby takie mogą być wówczas wliczane do odpowiednich wskaźników monitorowania projektu (w zależności od otrzymanego wsparcia).

Czy nie ma przeciwwskazań, aby w projekcie w ramach kosztów bezpośrednich jako personel projektu wystąpiła osoba, która jest w zatrudniona u nas jako kadrowa, ale posiada także kompetencje, aby poprowadzić zająca z muzykoterapii (odpowiednie wykształcenie)? Wynagrodzenie dla tej osoby, za udział w projekcie byłoby wypłacane w postaci dodatku do wynagrodzenia, jako zwiększanie zakresu jej obowiązków o nowe kompetencje.

Temat: kadra

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwestia poruszona w pytaniu podlega ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów, w związku z tym nie jest możliwe udzielnie na nie odpowiedzi. Planując zatrudnienie kadry należy kierować się Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (m.in. podrozdział 6.15). Ponadto należy pamiętać, że do realizacji zadań w projekcie należy zatrudniać kadrę, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje, tj. wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Wartość budżetu jest na ok. 480 000 zł, w tym wkład własny 15 %. Grupa docelowa to 15 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., tj. 25 osób dorosłych – będą brać udział w 3 różnych formach wsparcia, 23 dzieci - będą brać udział w zajęciach terapeutycznych. Uczestnikami projektu są osoby dorosłe oraz rodziny i ich otoczenie. Warunkiem konkursu jest max limit na uczestnika 10 000 zł, zgodzi się to jeśli w proj. będzie 48 uczestników. Czy 10 000 zł przysługuje też dzieciom, czyli 25 dorosłych i 23 dzieci = 480 000 zł? Czy należy zmniejszyć budżet do 250 000 zł? Czy w tym przypadku dzieci są członkami rodziny i każde dziecko też ma swój limit 10 000 zł?

 

Temat: grupa docelowa, kwota wsparcia na uczestnika

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

W przypadku realizacji projektu na rzecz całych rodzin, limit środków przewidzianych w konkursie na jednego uczestnika projektu dotyczy każdego członka rodziny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania na rzecz rodzin, należy uwzględnić specyfikę wskazanej grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności.

Czy w ramach typu projektu 1 podpunkt a - poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane za dwie różne formy wsparcia?

 

Temat: wsparcie w projekcie, poradnictwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Tak, poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne są uznawane jako dwie różne formy wsparcia, gdyż ich zakres merytoryczny jest różny. Jednocześnie należy podkreślić, że planując działania w projekcie należy uwzględnić specyfikę grupy docelowej oraz jej potrzeby i tak zaplanować wsparcia, aby odpowiadało ono kompleksowo na zdiagnozowane problemy i trudności. Kompleksowość udzielonego wsparcia podlega weryfikacji na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem, Wnioskodawca powinien określać wartości pośrednie we wskaźnikach dotyczących kwot ryczałtowych, jednakże generator pozwala tylko wpisywać wartość docelową. Czy w miejscu, gdzie wskazuje się dokumenty Wnioskodawca winien wskazać wartość pośrednią?

 

Temat: kwoty ryczałtowe, wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Regulamin konkursu nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku określania wartości pośrednich dla wskaźników do kwot ryczałtowych. Zobowiązuje natomiast Wnioskodawców do określenia wartości docelowych tych wskaźników, co spójne jest z dokumentacją konkursową, w tym ze wzorem wniosku o dofinansowanie. W związku z tym Wnioskodawcy zobowiązani są do określenia we wniosku tylko wartości docelowych dla wskazanych przez siebie wskaźników do kwot ryczałtowych, które będą podstawą uznania zadania za zrealizowane.

Czy w ramach naboru obowiązują stawki maksymalne za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich?

 

Temat: budżet projektu, stawki w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

W Regulaminie konkursu nie określono maksymalnej stawki za godzinę usług opiekuńczych lub asystenckich. Przy opracowaniu budżetu projektu należy kierować się zapisami rozdziału nr 4 Regulaminu konkursu, w tym m.in. zawartymi tam informacjami dotyczącymi przedstawienia rozeznania wysokości wydatków planowanych do poniesienia w projekcie.

Projekt jest w 100% skierowany do mieszkańców gmin/-y, w których/-ej procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 4 pkt. Gdzie znajdziemy spis gmin, które są powyżej średniej w powyższym zakresie?  W „Analizie problemów społecznych województwa warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej” wymienione są powiaty o najniższym i najwyższym procencie, a załączona mapa zawiera liczbę osób objętych opieką, a nie %.

 

Temat: kryterium fakultatywne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wykaz gmin wraz z niezbędnymi danymi znajduje się w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

Czy usługi w zakresie stworzenia strony internetowej należy traktować jako usługi doradcze?

Temat: koszty, koszty kwalifikowalne, usługi doradcze

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Zgodnie z Regulaminem naboru, a także zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalny może być zakup usług doradczych (w tym również finansowych, prawnych) dotyczących modyfikacji istniejącego lub wprowadzenia nowego modelu biznesowego uwzględniającego aspekt zwiększania odporności firmy lub dywersyfikację jej działalności.

Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą stanowić więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wobec powyższego, zakup usługi związanej z utworzeniem strony internetowej nie wpisuje się w ww. definicję usługi doradczej.

W przypadku strony internetowej, kosztem kwalifikowalnym może być zakup np. oprogramowania, licencji itp. (czyli wartości niematerialnych i prawnych), a także np. serwerów (środek trwały), związanych z utworzeniem strony internetowej.

Jaka kwota przychodu powinna być wskazana we wskaźniku? Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów? Czy w przypadku wprowadzenia nowej usługi – przychody tylko z nowego źródła przychodu? A jaki przychód powinien być wskazany w przypadku zachowania dotychczasowej oferty przy nowych kanałach promocji i dystrybucji oraz nowej organizacji pracy?

Co powinno być źródłem weryfikacji wskaźnika?

Temat: wskaźniki, przychody

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Zgodnie z definicją wskaźnika określoną w Regulaminie naboru, wskaźnik obrazuje przychody ze sprzedaży wyrobów, usług, procesów, nowych lub znacząco udoskonalonych przez wsparte przedsiębiorstwo w ramach realizowanego projektu; wskaźnik przedstawia dane za okres 12-cy od zakończeniu realizacji projektu lub za pełny rok po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźnik mierzy wielkość przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług, procesów, nowych lub znacząco udoskonalonych wytworzonych w ramach projektu.

Beneficjent ma obowiązek prowadzenia:

  • w przypadku pełnej księgowości wyodrębnionego konta wskazującego wysokość przychodów z tytułu realizacji projektu,
  • przy uproszczonej księgowości wyodrębnionego rejestru przychodów z tytułu realizacji projektu.

Wobec powyższego, źródłem danych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika będzie wyciąg z wyodrębnionego konta wskazującego wysokość przychodów z tytułu realizacji projekt lub wyciąg z wyodrębnionego rejestru przychodów z tytułu realizacji projektu, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości.

W tym miejscu należy przypomnieć, że Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować przychody ze sprzedaży z tytułu realizacji projektu także w sekcji E Biznes planu, tym samym wartość wskaźnika, powinna być spójna z danymi wykazanymi w Biznes planie.

Czy fakt płacenia podatku PIT za pracowników w województwie jest wystarczający do uznania za spełnione kryterium "Odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"? Wnioskodawca, spółka cywilna, która od lat prowadzi działalność na Warmii i Mazurach, płaci podatek PIT od pracowników na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jednak podatek PIT wspólnicy płacą poza województwem.

Temat: spółka, wskaźniki, podatek

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

W przypadku spółki cywilnej, Kryterium merytoryczne specyficzne (obligatoryjne) nr 2 „Odprowadzanie podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” będzie spełnione, jeśli wspólnicy spółki odprowadzają podatek dochodowy od prowadzonej działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego).

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników, są związane z podatkiem dochodowym od dochodu osiągniętego przez pracowników i wynikają z zasad dotyczących wypłaty wynagrodzeń. Natomiast ww. kryterium dotyczy odprowadzania podatku od dochodów osiąganych w wyniku działalności firmy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.