Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 608 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy współpraca i partnerstwo wymagają pisemnego potwierdzenia na etapie składania wniosku?

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informacje o współpracy są weryfikowane na podstawie deklaratywnych zapisów wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa niezbędne jest złożenie wniosku z podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (wskazanych w części II wniosku). Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki.

Na podstawie dotychczasowej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i pcpr będziemy w trakcie realizacji działań współpracować z ww. podmiotami, informując te właściwe terytorialnie o projekcie i proponowanych formach wsparcia. Czy informowanie jest kwalifikowane jako współpraca? Czy ośrodki pomocy społecznej i pspr wypełniają limit i ograniczenie w Poddziałaniu 11.2.3 tj. realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działających na obszarze realizacji projektu?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informowanie właściwych OPS i PCPR o projekcie i udzielanych formach wsparcia jest kryterium specyficznym obligatoryjnym. Wskazana w Regulaminie konkursu współpraca musi wykraczać poza działania związane tylko z informowaniem o realizacji projektu.

Czy warunek zamieszczony w p. 3.8 (MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA NA UCZESTNIKA: Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty) jest warunkiem dostępu, którego niespełnienie skutkuje odrzucenie projektu?

Nie jest wymieniony w Załączniku nr 8. Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne.

Temat: koszty uczestnictwa, kwota dofinansowania

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu powinna wynosić 10 000,00 PLN. Nie jest to jednak kryterium merytoryczne w ramach oceny projektu, w związku z tym jego niespełnienie nie skutkuje oceną negatywną. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu, a zaplanowane działania i związane z tym koszty powinny być racjonalne i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby uczestników projektu. Zasadność i racjonalność działań i kosztów podlega ocenie merytorycznej w ramach kryteriów punktowych.

Czy w świetle wymienionego w załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne): Kryteria zerojedynkowe 14. Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru (w tym również jako partner) (o ile dotyczy) oznacza, że powyższe ograniczenie dotyczy tylko Wnioskodawcy (w tym jeśli jest partnerem w innym wniosku)? Czy podmiot ekonomii społecznej, posiadający doświadczenie na terenie woj. warmińsko – mazurskiego, może być partnerem w dwóch projektach, składanych przez dwóch różnych Wnioskodawców?

Temat: kryteria wyboru projektów, liczba złożonych wniosków

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie ze wskazanym kryterium, dany podmiot może tylko raz wziąć udział w konkursie, bez względu na to, czy występuje w roli Wnioskodawcy czy Partnera. W związku z tym wskazany podmiot ekonomii społecznej może tylko raz być Partnerem w projekcie (o ile nie występuje jako Wnioskodawca w innym projekcie).

Proszę o wyjaśnienie kwestii w części 3.4 Regulaminu, tj. grupy docelowej konkursu i miejsca realizacji projektu. W ramach tego punktu jest jasno określone, że grupą docelową mogą stanowić osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jako placówka Oratorium nasi podopieczni to osoby z różnych miejscowości, a działania projektowe kierujemy bezpośrednio wyłącznie do podopiecznych i osób z ich otoczenia, które mieszkają poza  Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, głównie z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Jednak dział 3.4 określa również miejsce realizacji projektu. Czy należy to rozumieć dosłownie, że miejsce realizacji projektu powinno się znajdować również poza tym obszarem?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W rozdziale 3.4 wskazano, że uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Tak też należy dobierać grupę docelową. W opisie rekrutacji należy wskazać kryterium miejsca zamieszkania jako kryterium dostępu do projektu. W Regulaminie nie wskazano, że miejsca realizacji działań, dlatego też przy planowaniu działań w projekcie należy kierować się tylko miejscem zamieszkania uczestników projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt oceniany jest również pod kątem racjonalności działań i kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu), więc planując działania w projekcie należy uwzględnić ich zasadność i racjonalność.

Jaka jest definicja rodziny wieloproblemowej?

Temat: uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Rodziny wieloproblemowe to rodziny, w których występuje więcej niż jeden problem społeczny, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych Regulaminie konkursu w definicji osób lub rodzin zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy w konkursie można zaplanować zajęcia dla dzieci w wieku 0 – 4 (grupy zabawowe dla dzieci w wieku 0-4 lat)?

Jednym z typów projektów jest: „Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań)”

Temat: uczestnicy projektu, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach konkursu można zaplanować zajęcia dla dzieci wpisujące się we wskazane w Regulaminie konkursu typy działań. Należy jednak pamiętać, że uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). Uczestnicy projektu powinni wpisywać się we wskazany w Regulaminie katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto wsparcie na rzecz dzieci może odbywać się w ramach wsparcia całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak wnioskodawca powinien dokumentować, iż rodziny objęte projektem to rodziny naturalne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej? (dotyczy kryterium premiującego nr 1) Czy np. notatka służbowa pracownika socjalnego jest dokumentem wystarczającym?

Temat: uczestnicy projektu, kryterium fakultatywne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Spełnienie kryterium fakultatywnego, o którym mowa w pytaniu, weryfikowane jest podczas oceny merytorycznej na podstawie deklaratywnych zapisów treści wniosku. Należy w szczegółowy sposób w ramach dokonanej diagnozy grupy docelowej wskazać, że Wnioskodawca właśnie tę grupę zamierza objąć wsparciem. W ramach rekrutacji należy wskazać ww. kryterium jako kryterium dostępu do projektu i weryfikować je na podstawie dokumentów odpowiednich instytucji (np. OPS).

Czy wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” może przyjąć wartość docelową 0? Wsparcie ma być kierowane do rodzin przeżywających trudności i do osób niesamodzielnych.

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, wartość tego wskaźnika może w projekcie przyjąć wartość „0”, jeśli w ramach realizowanego wsparcie na rzecz grupy docelowej nie są podejmowane żadne działania wpisujące się w ten wskaźnik. Należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wymienione w Regulaminie konkursu wskaźniki obligatoryjne, nawet jeśli projekt nie przewiduje ich spełnienia (wówczas należy wpisać wartość „0”).

Czy w ramach typu projektu: „Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami” mogą być realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, zg. z zał. nr 1 do Wytycznych w obszarze włączenia społecznego?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach projektu jest możliwość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Należy jednak pamiętać, że planowane do realizacji wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej oraz ze zidentyfikowanych potrzeb tej grupy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS