logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Grupa docelowa projektu została wybrana w trakcie diagnozy środowiskowej. Czy w ramach projektu przeprowadza się diagnozę wstępną?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach opracowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę grupy docelowe wraz ze wskazaniem jej problemów i potrzeb. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy zawrzeć w części III wniosku, zgodnie z informacjami wskazanym w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Nie jasne co, w kontekście zapisów Regulaminu i wskazanego załącznika, Pytający ma na myśli wskazując diagnozę środowiskową i diagnozę wstępną.

Czy przy każdym zadaniu należy przeprowadzić rekrutację uczestników kwalifikujących się do danego zadania, czy ma to wynikać z diagnozy indywidualnej?

Temat: diagnoza grupy docelowej, rekrutacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, nie przeprowadza się rekrutacji uczestników do każdego zadania. Sporządzając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę uczestników, gdyż w oparciu o nią planowane są formy wsparcia. We wniosku należy również zawrzeć zapisy dotyczące sposobu zrekrutowania uczestników do projektu w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby.

Czy promocja i materiały promocyjne dotyczące projektu mogą być sfinansowane ze środków bezpośrednich?

Temat: koszty pośrednie, promocja projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, koszty związane z promocją projektu nie mogą być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. Wydatki te mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich zgodnie z podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy można w ramach projektu sfinansować (w ramach dodatku) zadanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który w ramach projektu będzie miał dodatkowe zadania, m.in. odpisanie, wdrożenie i realizację kontraktów rodzinnych z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi dzieci, które przebywają w tych rodzinach zastępczych, będzie motywował do udziału w projekcie oraz pomagał w rozwiązywaniu bieżących trudności związanych z udziałem w projekcie?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektu możliwe jest świadczenie wsparcia przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wpisuje się to m.in. w następujący typ działania: Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

Należy jednak pamiętać, że planowane formy wsparcia muszą wynikać ze szczegółowej diagnozy grupy docelowej, a zatrudnienie kadry do realizacji tego wsparcia musi być szczegółowo uzasadnione. Ponadto powinno być ono zgodne z Podrozdziałem 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy podpis elektroniczny jest jednoznaczny z podpisem kwalifikowanym?

Temat: wniosek, podpis elektroniczny, złożenie wniosku

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2 do Regulaminie), istnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dwa sposoby:

- poprzez profil zaufany lub

- podpisem kwalifikowanym.

Czy współpraca i partnerstwo wymagają pisemnego potwierdzenia na etapie składania wniosku?

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informacje o współpracy są weryfikowane na podstawie deklaratywnych zapisów wniosku o dofinansowanie. W przypadku partnerstwa niezbędne jest złożenie wniosku z podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera (wskazanych w części II wniosku). Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki.

Na podstawie dotychczasowej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i pcpr będziemy w trakcie realizacji działań współpracować z ww. podmiotami, informując te właściwe terytorialnie o projekcie i proponowanych formach wsparcia. Czy informowanie jest kwalifikowane jako współpraca? Czy ośrodki pomocy społecznej i pspr wypełniają limit i ograniczenie w Poddziałaniu 11.2.3 tj. realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działających na obszarze realizacji projektu?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Informowanie właściwych OPS i PCPR o projekcie i udzielanych formach wsparcia jest kryterium specyficznym obligatoryjnym. Wskazana w Regulaminie konkursu współpraca musi wykraczać poza działania związane tylko z informowaniem o realizacji projektu.

Czy warunek zamieszczony w p. 3.8 (MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA NA UCZESTNIKA: Maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu wynosi 10 000,00 PLN, przy czym limit ten dotyczy średniego kosztu wsparcia wszystkich uczestników w ramach projektu. Udział innych osób, w tym otoczenia, musi być pokryty w ramach powyższej kwoty) jest warunkiem dostępu, którego niespełnienie skutkuje odrzucenie projektu?

Nie jest wymieniony w Załączniku nr 8. Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne.

Temat: koszty uczestnictwa, kwota dofinansowania

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika projektu powinna wynosić 10 000,00 PLN. Nie jest to jednak kryterium merytoryczne w ramach oceny projektu, w związku z tym jego niespełnienie nie skutkuje oceną negatywną. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie konkursu, a zaplanowane działania i związane z tym koszty powinny być racjonalne i odpowiadać na zdiagnozowane problemy i potrzeby uczestników projektu. Zasadność i racjonalność działań i kosztów podlega ocenie merytorycznej w ramach kryteriów punktowych.

Czy w świetle wymienionego w załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne): Kryteria zerojedynkowe 14. Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru (w tym również jako partner) (o ile dotyczy) oznacza, że powyższe ograniczenie dotyczy tylko Wnioskodawcy (w tym jeśli jest partnerem w innym wniosku)? Czy podmiot ekonomii społecznej, posiadający doświadczenie na terenie woj. warmińsko – mazurskiego, może być partnerem w dwóch projektach, składanych przez dwóch różnych Wnioskodawców?

Temat: kryteria wyboru projektów, liczba złożonych wniosków

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie ze wskazanym kryterium, dany podmiot może tylko raz wziąć udział w konkursie, bez względu na to, czy występuje w roli Wnioskodawcy czy Partnera. W związku z tym wskazany podmiot ekonomii społecznej może tylko raz być Partnerem w projekcie (o ile nie występuje jako Wnioskodawca w innym projekcie).

Proszę o wyjaśnienie kwestii w części 3.4 Regulaminu, tj. grupy docelowej konkursu i miejsca realizacji projektu. W ramach tego punktu jest jasno określone, że grupą docelową mogą stanowić osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Jako placówka Oratorium nasi podopieczni to osoby z różnych miejscowości, a działania projektowe kierujemy bezpośrednio wyłącznie do podopiecznych i osób z ich otoczenia, które mieszkają poza  Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, głównie z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Jednak dział 3.4 określa również miejsce realizacji projektu. Czy należy to rozumieć dosłownie, że miejsce realizacji projektu powinno się znajdować również poza tym obszarem?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W rozdziale 3.4 wskazano, że uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku. Tak też należy dobierać grupę docelową. W opisie rekrutacji należy wskazać kryterium miejsca zamieszkania jako kryterium dostępu do projektu. W Regulaminie nie wskazano, że miejsca realizacji działań, dlatego też przy planowaniu działań w projekcie należy kierować się tylko miejscem zamieszkania uczestników projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt oceniany jest również pod kątem racjonalności działań i kosztów z tym związanych (np. kosztów dojazdu), więc planując działania w projekcie należy uwzględnić ich zasadność i racjonalność.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.