Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 457 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy w przypadku, w którym w aktualnym Master Planie w aglomeracji wpisana jest inwestycja oznaczona symbolem BN (Budowa Nowej), a projekt, o który wnioskuje się w konkursie, polega na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni, to traktowane jest to jako niezgodność z Master Planem i projekt nie może być dofinansowany?

Temat: zgodność z Maser Planem, Master Plan aglomeracji

Poddziałanie: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Regulamin konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/20 określa, że podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Odnośnie zgodności inwestycji polegającej na modernizacji lub przebudowie oczyszczalni ścieków w gminie, to zgodnie z Regulaminem konkursu podstawę do wyboru projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM stanowi Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie (w tym przypadku jest to piąta aktualizacja KPOŚK) wraz z opracowanym na podstawie KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

W V KPOŚK ujęta została potrzeba inwestycyjna polegająca na budowie nowej oczyszczalni ścieków o odpowiedniej (wskazanej) wydajności oczyszczania ścieków. Wobec czego projekt obejmujący inwestycję polegającą na modernizacji lub przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków nie będzie zgodny z dokumentem strategicznym, jakim jest V KPOŚK.

Według regulaminu konkursowego 3 typ projektu jest typem jedynie uzupełniającym do 1 typu projektu i nie może być realizowany samodzielnie. W 1 typie projektu okres realizacji projektu może być dłuższy niż 12 miesięcy.  Wynika z tego, iż w 3 typie projektu okres realizacji projektu maksymalnie może trwać 12 miesięcy.

Temat: okres realizacji projektu

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

W przedmiotowym konkursie nie został określony warunek dotyczący maksymalnego okresu realizacji działań w ramach 3 typu projektu. Niemniej jednak zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu musi rozpocząć się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Końcowy okres kwalifikowalności wydatków został określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i jest to dzień 31 grudnia 2023 r.

Przypominamy również, że realizacja 3 typu projektu stanowi jedynie uzupełnienie 1 typu projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego planuje termomodernizację budynku z zastosowaniem OZE. Problemem są nieregularne przerwy w dostawach prądu (dotychczas zdarza się to kilka razy w roku). Czy w ramach prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej kosztem kwalifikowalnym może być ujęte w audycie energetycznym, awaryjne źródło energii elektrycznej zasilające pompę ciepła w celu zapewnienia ciągłości dostawy energii cieplnej do budynku w sytuacji kryzysowej (np. przerwanie linii przesyłowej w wyniku działania warunków atmosferycznych) w postaci agregatu prądotwórczego zasilanego paliwem płynnym?

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Warunkiem poprzedzającym realizacje projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który stanowi kluczowy element projektu. Służy m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy dot. możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Reasumując zakres prac ujętych w projekcie musi wynikać z audytu energetycznego.

Dodatkowo celem tematycznym poddziałania jest  wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach czyli wsparte projekty powinny skutkować znaczną redukcją CO2. Zastosowanie agregatu prądotwórczego zwiększy emisję CO2.

Mając na uwadze powyższe zakup agregatu nie wpłynie ani na zwiększenie efektywności energetycznej budynku jak również na redukcję emisji CO2 w związku z tym nie może być ujęty w kosztach kwalifikowalnych projektu.

Proszę o informację czy budżet we wnioskach o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 może przewyższać wartość 100 000 EUR (432120,00 PLN), czyli np. wartość dofinansowania 431120zł + wkład własny stanowiący 15% wartości projektu? W regulaminie konkursu jest informacja, że dofinansowanie nie może przekraczać tej wartości, jednak w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok, w dodatkowych informacjach dot. tego konkretnego konkursu, jest wzmianka o treści: "projekty poniżej 100 000 euro", sugerując tym samym, że całkowita wartość projektu (wraz z wkładem własnym) powinna zmieścić się w 100000 euro.

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Limit 100 000 EUR odnosi się do kwoty dofinansowania, a nie wartości projektu. Tak jak Państwo napisali, wartość projektu może przekraczać 100 000 EUR (czyli 432 120,00 PLN), ponieważ wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 15% wartości projektu (wkład własny nie wlicza się do kwoty dofinansowania). Limit 100 000 EUR jest przedmiotem oceny w ramach kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 2. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie  pkt 1.19 wniosku, a więc kwoty wnioskowanego dofinansowania. Kwota z pkt 1.18 wniosku („Wydatki kwalifikowalne”) może być wyższa, ponieważ uwzględnia również wkład własny.

Czy w związku z tym, że działanie 1.1 (Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego) w ramach typu 1 projektu jest obowiązkowe do realizacji, a wsparcie na to działanie mogą uzyskać tylko placówki, które działają na terenie gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wymienione w zał. 9 do Regulaminu Konkursu, proszę o informację, czy dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać tylko placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w zał. 9 do Regulaminu Konkursu? I czy konieczne jest, aby placówki znajdowały się na terenie tych miejscowości, czy wystarczy, że ze wsparcia będą korzystały dzieci zamieszkałe na terenie gmin wymienionych w zał. nr 9 w placówce położonej na terenie gminy, której nie ma w niniejszym wykazie?

Temat: załącznik nr 9, placówki uprawnione do otrzymania dofinansowania

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu mogą otrzymać tylko i wyłącznie placówki, które działają lub będą działały na terenie gmin wymienionych w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Nie ma możliwości aby ze wsparcia w przedmiotowym konkursie skorzystały placówki zlokalizowane na terenie gminy/miejscowości, które nie zostały wymienione w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nawet jeśli wsparcie kierowane by było tylko do dzieci z gmin wymienionych w załączniku nr 9.

Planujemy we wniosku na konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 objąć wsparciem wszystkie gminy wchodzące w skład MOF Olsztyn. W związku z tym przy zaznaczeniu miejsca realizacji projektu w generatorze nie wiemy, którą opcję wybrać w przypadku gminy Barczewo. Mamy do wyboru:

 • Barczewo (gmina miejsko-wiejska)
 • Barczewo (miasto)
 • Barczewo (obszar wiejski)

Czy, jeśli zaznaczymy gminę miejsko-wiejską oraz obszar wiejski, to będzie to poprawne?

Temat: miejsce realizacji projektu, MOF Olsztyn

Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

Gmina Barczewo to obszar miejsko-wiejski. Ponieważ system LSI MAKS 2 rozbija ten obszar na „Barczewo (miasto)” i „Barczewo (obszar wiejski)”, to w polu 1.13 wniosku „Miejsce realizacji projektu” zaznaczenie wszystkich trzech obszarów będzie poprawne.

Podsumowując: przy wsparciu osób pochodzących z wszystkich gmin wchodzących w skład MOF Olsztyn, w systemie LSI MAKS 2 należy wybrać następujące opcje:

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Barczewo (gmina miejsko-wiejska)
 • Barczewo (miasto)
 • Barczewo (obszar wiejski)
 • Dywity (gmina wiejska)
 • Gietrzwałd (gmina wiejska)
 • Jonkowo (gmina wiejska)
 • Purda (gmina wiejska)
 • Stawiguda (gmina wiejska)
 • Olsztyn (cały powiat) – traktując ten obszar jako miasto Olsztyn.

Czy nowo utworzony ośrodek wychowania przedszkolnego jest jednoznaczny z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego?

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Regulamin nie definiuje, czy budowa nowego obiektu uznawana jest jako nowo utworzony ośrodek.

Temat: budowa nowego obiektu

Poddziałanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego, według zapisów Regulaminu konkursu 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, nie jest jednoznaczne z budową nowego obiektu z przeznaczeniem na ośrodek wychowania przedszkolnego. 

Budowa nowego obiektu nie jest możliwa w ramach konkursu z działania 2.1. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu (str. 48) można przewidzieć wydatki związane z zakupem nieruchomości, zakupem infrastruktury oraz dostosowaniem i adaptacją pomieszczeń do 10% wartości projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

Proszę o wyjaśnienie definicji kryterium strategicznego 1. "Zasięg oddziaływania projektu na obszarze MOF Olsztyna".

Co oznacza zasięg oddziaływania? Działania realizowane na danym obszarze, zamieszkanie grupy docelowej?

Czy jeżeli dwie sąsiednie gminy będą realizowały działania w zakresie aktywizacji środowisk lokalnych (typ 2) i z jednej gminy będą np. wolontariusze a z drugiej uczestnicy projektu, którzy otrzymują też wsparcie w ramach 1 typu projektu zostanie to uznane za oddziaływanie na obszarze dwóch gmin?

Temat: kryterium, kryterium strategiczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z definicją kryterium zawartą w załączniku nr 9 do regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.0-28-001/20 ocenie w tym zakresie będzie podlegał zasięg terytorialny oddziaływania projektu. Za zasięg oddziaływania w tym przypadku należy przyjąć obszar realizacji projektu – czyli obszar, na którym świadczone jest wsparcie i mieszkają uczestnicy projektu. Oznacza to, że w zależności od tego na obszarze ilu gmin będzie realizowany projekt, tyle punktów na etapie oceny kryteriów strategicznych otrzyma – zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w opisie tego kryterium.

Co rozumie się przez zapis w Regulaminie konkursie realizacji co najmniej trzech form wsparcia? Jakie działania byłyby konieczne poza realizacją działania jakim jest uruchomienie mieszkania wytchnieniowego?

Temat: usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Wskazana w pytaniu kwestia dotyczy etapu oceny merytorycznej projektu, w związku z czym nie ma możliwości udzielenia wiążącej odpowiedzi na tym etapie. Należy mieć na uwadze, że wsparcie powinno być zaplanowane zgodnie z regulaminem konkursu i kryteriami wyboru projektów (m.in. wymóg zastosowania 3 form wsparcia w stosunku do każdego uczestnika projektu).

Wymóg trzech form wsparcia ma na celu zapewnienie kompleksowego podejścia do usług społecznych. Trzy formy wsparcia należy interpretować literalnie - to znaczy, że do każdej osoby (w przypadku wsparcia indywidualnego) lub rodziny (w przypadku wsparcia rodziny w wypełnianiu jej funkcji) muszą zostać skierowane trzy różne działania. Nie należy jednakże tego interpretować, jako trzech różnych rodzajów usług społecznych (tj. usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, usługi asystenckie oraz usługi opiekuńcze).

Czy możliwym jest tworzenie w ramach projektu mieszkań wytchnieniowych? Z założenia było by to miejsce, gdzie rodzice dorosłych dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie mogą zostawić swoje pociechy, na kilka dni, pod opieką wyspecjalizowanych opiekunów.

Zgodnie z wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków RPO WiM na lata 2014-2020 (strona 42):

„W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, IZ RPO umożliwia tworzenie miejsc pobytu okresowego (opieka wytchnieniowa) lub stałego. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie turnusów rehabilitacyjnych.”

Temat: usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Jest to możliwe, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS