Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 334 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Pytanie dotyczące wypełnienia pkt 6.1.6 podpunkt 3 we wniosku o dofinansowanie.
Czy jeśli projekt zawiera kwoty ryczałtowe i wkład własny na poziomie 7,43% uzupełnianie tego podpunktu jest konieczne?

Temat: wniosek o dofinansowanie, wnioskowanie w projektach, wypełnienie wniosku o dofinansowanie

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym


Wypełnienie części wniosku 6.1.6 Uzasadnienie kosztów, punkt 3 Uzasadnienie do przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym oraz dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników jest konieczne. W tej części wniosku należy uzasadnić jaki wkład własny (w tym wkład niepieniężny) będzie wnoszony do projektu. Rodzaje wkładu własnego oraz zasady jego wnoszenia do projektu określają szczegółowo „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020”. Ponadto w tej części wniosku należy zawrzeć informację o dodatkach lub wynagrodzeniach wypłacanych przez stronę trzecią i opłatach pobieranych od uczestników projektu. Opis w tym punkcie wniosku powinien być ściśle powiązany z opisem w punkcie 4.5 Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów oraz szczegółowym budżetem projektu.

W regulaminie konkursu jest opisany tryb wyboru partnera na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej (str. 56, pkt. 8) – mowa jest tu o partnerach spoza sektora finansów publicznych, natomiast troszkę niżej jest informacja w ramce, że wskazany tryb wyboru dotyczy podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Wydaje mi się, że jest tu pewna rozbieżność? Proszę o informację, czy partnera spoza sektora fin. publicznych należy wybrać zgodnie z ustawą wdrożeniową czy w innym trybie?

Temat: partner, partnerzy, partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Pkt 8 Podrozdziału 4.6 Partnerstwo Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 określa sposób, w jaki podmiot inicjujący projekt partnerski (będący jednostką finansów publicznych) powinien dokonać wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych. Zapisy Regulaminu w tej kwestii nie są rozbieżne.

Jeżeli więc podmiotem inicjującym projekt partnerski (przeważnie jest to Wnioskodawca) jest jednostka finansów publicznych (np. gmina), która planuje zawrzeć partnerstwo z podmiotem spoza sektora finansów publicznych, musi to zrobić z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie wdrożeniowej.

Pytanie: Wśród kryteriów merytorycznych wyboru projektów w konkursie z poddziałania 11.2.3 RPO jest kryterium 2 o treści: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Czy tak sformułowane kryterium oznacza, że w przypadku grupy docelowej zamieszkałej na terenie rewitalizowanym w miejscowości X biuro projektu musi być zlokalizowane tylko w miejscowości X, czy też jest dopuszczalne, by biuro było zlokalizowane w innej miejscowości zlokalizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejscowości Y), gdzie jest możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz gdzie uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu – czy to osobistego, czy za np. telefonicznego?

Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zapewnić lokalizację biura projektu zgodnie z brzmieniem kryterium. Nie jest koniecznym, aby było ono zlokalizowane na terenie realizacji projektu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu nie jest rozumiana jako kontakt telefoniczny.

 

Temat: kryterium, siedziba na terenie województwa

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Pytanie: Wśród kryteriów merytorycznych wyboru projektów w konkursie z poddziałania 11.2.3 RPO jest kryterium 2 o treści: Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Czy tak sformułowane kryterium oznacza, że w przypadku grupy docelowej zamieszkałej na terenie rewitalizowanym w miejscowości X biuro projektu musi być zlokalizowane tylko w miejscowości X, czy też jest dopuszczalne, by biuro było zlokalizowane w innej miejscowości zlokalizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejscowości Y), gdzie jest możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz gdzie uczestnicy projektu mają możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu – czy to osobistego, czy za np. telefonicznego?

Odpowiedź: Wnioskodawca powinien zapewnić lokalizację biura projektu zgodnie z brzmieniem kryterium. Nie jest koniecznym, aby było ono zlokalizowane na terenie realizacji projektu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu nie jest rozumiana jako kontakt telefoniczny.

Zgodnie z zapisami Regulaminu:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:
- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje instalację fotowoltaiczną: 500 000,00 PLN;
- dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN.

Jak należy rozumieć zapis: dla projektów, których zakres rzeczowy obejmuje inne źródła energii odnawialnej niż instalacja fotowoltaiczna: 300 000,00 PLN. Czy zakres może obejmować tylko inne źródła energii, czy  można połączyć np. pompę ciepła + instalację fotowoltaiczną i złożyć projekt na 300 000 zł (wydatków kwalifikowalnych)?

Temat: koszty kwalifikowalne, łączenie projektów

Poddziałanie: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych


Istnieje możliwość połączenia w jeden projekt wykorzystania różnych źródeł energii odnawialnej. W przypadku, gdy elementem projektu łączonego będzie montaż instalacji fotowoltaicznej, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie 500 000 PLN.

Dotyczy: konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18.

Pytanie dot. zapisów regulaminu konkursu (str. 23–24) w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. W 6. tirecie na str. 24 wskazano „inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej”. W związku z tym mam pytanie, czy spółka z o.o. mająca we wpisie do KRS następujący kod PKD: „88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana” może ubiegać się o dofinansowanie w ww. konkursie? A jeśli nie, to czy w ogóle spółka z o.o. może ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie?

Temat: podmioty uprawnione, spółka

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczy stricte kryterium, które oceniane jest na etapie oceny merytorycznej, nie możemy udzielić bezpośredniej informacji.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej  w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

 

Weryfikacja podmiotu z zakresu działalności w sferze pomocy i integracji społecznej nie odbywa się jedynie na podstawie kodu PKD wskazanego we wpisie do KRS, lecz na podstawie całej treści wniosku i/lub zapisów statutowych podmiotu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić wszystkie kryteria merytoryczne specyficzne obligatoryjne (wykaz kryteriów znajduje się w załączniku nr 8 do Regulaminu), w tym kryterium o treści:

„Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Czy pojęcie z Regulaminu „liczba miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej” należy rozumieć jako „liczba asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących”? Czy właściwe jest rozumienie tego zapisu jako: liczba osób (asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, tłumaczy języka migowego) wykonujących u wnioskodawcy usługi asystenckie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy wolontariackiej?

 

Temat: asystent rodziny, usługi społeczne, wskaźniki, wskaźniki produktu i rezultatu, wskaźniki rezultatu

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn


Zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego nr 4 „Wskaźnik mierzy liczbę nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w społeczności lokalnej, utworzonych dzięki wsparciu EFS. W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów.” Tym samym we wskaźniku należy wykazać liczbę nowych asystentów (np. asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej) wykonujących usługi asystenckie, który zostaną zaangażowani do realizacji projektu (bez względu na formę zatrudnienia).
Co oznacza zastosowanie kwot ryczałtowych w projekcie, w jaki sposób je zastosować przy konstrukcji budżetu projektu ?

Temat: kwoty ryczałtowe

Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z EFS w ramach  RPO WiM 2014-2020:

„w przypadku projektów, w których suma w projekcie nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego, zastosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne”.

Należy podkreślić, że w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi: jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. Zaznaczyć należy, że IZ nie określa liczby zadań lub ich zakresu. Sposób podziału działań realizowanych w ramach projektu na określone zadania zależy od Wnioskodawcy.

Weryfikacja racjonalności kosztów ujętych w ramach kwot ryczałtowych odbywa się wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie przedstawionego budżetu szczegółowego.

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać wskaźniki produktu, które będą wytworzone w ramach realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych oraz dokumenty potwierdzające realizację wskaźników. Do jednej kwoty ryczałtowej można przypisać maksymalnie jeden wskaźnik produktu (specyficzny dla danego zadania.

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników uznaje się, iż Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo, a tym samym nie rozliczył przyznanej kwoty ryczałtowej. W związku z tym wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie objęte kwotą ryczałtową, uznaje się za niekwalifikowalne. Podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami.

Na etapie realizacji projektu IZ nie bada rzeczywistych kosztów poniesionych przez Beneficjenta, jedynie weryfikuje, czy dane zadanie zostało zrealizowane zgodnie
z założeniami, tj. czy wskaźnik przypisany do danego zadania został osiągnięty. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków.

Szczegółowe zasady stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach (w tym kwot ryczałtowych) znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy firma organizująca udział Wnioskodawcy w międzynarodowych targach może zawierać w imieniu Wnioskodawcy umowy np. z organizatorem targów?

 

Temat: umowy w imieniu Wnioskodawcy

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Są to ustalenia pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą. Do rozliczenia projektu Beneficjent zobowiązany jest przedstawić umowę z wykonawcą kompleksowej usługi oraz faktury wystawione przez wykonawcę na Beneficjenta.

Czy kosztem bezpośrednim jest wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów części wskaźników?

Temat: koszty

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Podrozdziałem 7.5 Koszty pośrednie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kosztami pośrednimi są np.:
- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośredniego zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby. W związku z powyższym, należy przyjąć, że wynagrodzenie specjalisty za dokonanie pomiarów wskaźników będzie kategorią kosztów pośrednich.

Czy kwalifikowalne są koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem pracowników Wnioskodawcy na imprezę targową zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia?

 

Temat: koszty, umowa zlecenia

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest pracownikiem, w związku z tym koszt jej udziału w imprezie targowej nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS