Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 608 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy partnerem w projekcie w w/w naborze może być podmiot będący jednoosobową działalnością gospodarczą?

Temat: partner, partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Regulamin nie określa formy prawnej podmiotu, z którym jest możliwe zawiązanie partnerstwa na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu. Należy mieć jednak na uwadze, że partnerstwo musi być utworzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tj. m.in. może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Zasadność i prawidłowość utworzonego partnerstwa oceniania jest na etapie oceny merytorycznej projektu.

Czy w przypadku podmiotu (NGO), który zarejestrowany jest na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, jednak nie na terenie MOF Olsztyna, współpraca ta spełni w/w wymagania? Czy jednak wymagany jest podmiot zarejestrowany na terenie MOF Olsztyna?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, współpraca musi odbywać się z podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Należy przez to rozumieć, że podmiot ten co do zasady musi być ulokowany lokalnie, a jego obszar działalności powinien pokrywać się z obszarem realizacji projektu. Należy mieć jednak na uwadze, że kwestie dotyczące współpracy weryfikowane są w oparciu o zapisy wniosku i szczegółowe w tym kontekście uzasadnienia dotyczące doboru podmiotów, z którymi nawiązana jest współpraca.

Czy dobrze rozumiem, iż katalog określony w SzOOP (spełniający w/w zapisy dot. współpracy) to:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; podmioty ekonomii społecznej?

Temat: współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Tak, wskazany katalog jest właściwy.

Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do nawiązania oficjalnego partnerstwa z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem beneficjentów określonym w SzOOP), czy może to być współpraca, która nie wymusza oficjalnego partnerstwa?

Temat: partnerstwo, współpraca

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca nie jest zobligowany do nawiązania partnerstwa w rozumieniu ustawy wdrożeniowej na potrzeby realizacji projektu. Natomiast jest on zobowiązany do nawiązania współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Zapis ten nie wymusza na Wnioskodawcy zawiązania oficjalnego partnerstwa z takim podmiotem. Fakt nawiązania tej współpracy należy ująć w zapisach wniosku o dofinansowanie.

Jaka jest minimalna wartość finansowego wkładu własnego? Rozumiem, że 15% należy wnieść wkładu własnego, ale czy został w Regulaminie lub w Wytycznych określony wkład własny finansowy i niepieniężny?

Temat: wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Minimalna wartość wkładu własnego w projekcie wynosi 15%. W Regulaminie nie został określony poziom wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Wkład własny należy wnieść zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Grupa docelowa projektu została wybrana w trakcie diagnozy środowiskowej. Czy w ramach projektu przeprowadza się diagnozę wstępną?

Temat: diagnoza grupy docelowej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach opracowywania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę grupy docelowe wraz ze wskazaniem jej problemów i potrzeb. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy zawrzeć w części III wniosku, zgodnie z informacjami wskazanym w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Nie jasne co, w kontekście zapisów Regulaminu i wskazanego załącznika, Pytający ma na myśli wskazując diagnozę środowiskową i diagnozę wstępną.

Czy przy każdym zadaniu należy przeprowadzić rekrutację uczestników kwalifikujących się do danego zadania, czy ma to wynikać z diagnozy indywidualnej?

Temat: diagnoza grupy docelowej, rekrutacja

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, nie przeprowadza się rekrutacji uczestników do każdego zadania. Sporządzając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową diagnozę uczestników, gdyż w oparciu o nią planowane są formy wsparcia. We wniosku należy również zawrzeć zapisy dotyczące sposobu zrekrutowania uczestników do projektu w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby.

Czy promocja i materiały promocyjne dotyczące projektu mogą być sfinansowane ze środków bezpośrednich?

Temat: koszty pośrednie, promocja projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Nie, koszty związane z promocją projektu nie mogą być finansowane w ramach kosztów bezpośrednich. Wydatki te mogą być ponoszone w ramach kosztów pośrednich zgodnie z podrozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy można w ramach projektu sfinansować (w ramach dodatku) zadanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który w ramach projektu będzie miał dodatkowe zadania, m.in. odpisanie, wdrożenie i realizację kontraktów rodzinnych z rodzinami zastępczymi i rodzicami biologicznymi dzieci, które przebywają w tych rodzinach zastępczych, będzie motywował do udziału w projekcie oraz pomagał w rozwiązywaniu bieżących trudności związanych z udziałem w projekcie?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W ramach projektu możliwe jest świadczenie wsparcia przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wpisuje się to m.in. w następujący typ działania: Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

Należy jednak pamiętać, że planowane formy wsparcia muszą wynikać ze szczegółowej diagnozy grupy docelowej, a zatrudnienie kadry do realizacji tego wsparcia musi być szczegółowo uzasadnione. Ponadto powinno być ono zgodne z Podrozdziałem 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy podpis elektroniczny jest jednoznaczny z podpisem kwalifikowanym?

Temat: wniosek, podpis elektroniczny, złożenie wniosku

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 2 do Regulaminie), istnieje możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dwa sposoby:

- poprzez profil zaufany lub

- podpisem kwalifikowanym.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS