Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 334 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W arkuszu kalkulacyjnym pytanie odnośnie generowania dochodu w projekcie sformułowane jest w następujący sposób:

„Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)”. W związku z tym, czy przepisy znajdujące się w art. 61 ust. 7 i 8 (określające sytuacje w których art. 61 ust. 1–6 nie mają zastosowania) mogą zostać zastosowane przy określaniu, czy projekt jest projektem generującym dochód?

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Projekty realizowane przez przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Chodzi o taki dochód, który jest bezpośrednio związany z projektem.

W związku z powyższym, w punkcie „Proszę określić, czy projekt będzie generował >>dochód<< w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013? (wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez projekt)” należy wpisać „Nie”.

Czy istnieje wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu?

Temat: dokumentacja, dokumenty do załączenia, partner, partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Nie ma określonego wzoru umowy partnerstwa. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, umowa powinna określać w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy,

- prawa i obowiązki stron,

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Czy jeśli każda ze szkół z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) pisze wniosek, to kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych przy liczbie uczniów powyżej 300 w danej szkole?

 

Temat: limity, oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

 

W związku z niedoprecyzowaniem pytania udzielający odpowiedzi domyśla się, że pytający miał na myśli informacje zawarte w Regulaminie konkursu nr str. 34:
„Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem projektowym wynosi:

i.          dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów – 140 000,00 zł

ii.         dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów – 200 000,00 zł”.

Powyższy warunek dotyczy wyłącznie projektu zakładającego realizację działania 3.1 w ramach 3 typu projektu. Ponadto, wskazana dla szkół od 301 uczniów kwota 200 000,00 zł nie jest kwotą dofinansowania projektu, ale maksymalną kwotą przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu realizującego działanie 3.1 może być większa niż 200 000 zł (obejmuje również inne działania projektowe poza zakupem pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK). Wskazana wyżej kwota przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dotyczy każdej szkoły objętej działaniem 3.1 oddzielnie. Nie ma więc znaczenia, czy Wnioskodawca (np. Gmina) składa jeden wniosek, w którym działaniem 3.1 zostaną objęte 2 szkoły, czy składa 2 wnioski – odrębnie dla każdej szkoły objętej działaniem 3.1, ponieważ maksymalny limit na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi TIK wynosi 200 000,00 zł na szkołę (przy założeniu, że każda szkoła liczy powyżej 301 uczniów).


Czy każda szkoła z danej gminy (2 szkoły podstawowe przynależące do 1 gminy) może oddzielnie napisać i złożyć wniosek ?

Temat: oświata, partnerstwo, wnioskowanie w projektach

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 10) w przedmiotowym konkursie nie ma ograniczenia co do liczby składanych wniosków przez danego Wnioskodawcę. Jednakże szkoła nie może złożyć wniosku (być Wnioskodawcą), ponieważ wniosek złożony przez szkołę nie spełni kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1 weryfikowanego na etapie oceny formalnej: „Wnioskodawcą jest organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę, w której realizowany będzie projekt” (str. 87 w Regulaminie konkursu). Zgodnie z ww. kryterium Wnioskodawcą albo Partnerem projektu musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty, a więc jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina) albo inny podmiot wskazany jako organ prowadzący danej szkoły.

Podsumowując, organ prowadzący 2 szkoły podstawowe (np. konkretna gmina) może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, oddzielnie dla każdej z tych szkół. W takiej sytuacji to ten organ prowadzący musi być wskazany w każdym z ww. wniosków jako Wnioskodawca (a szkoła może być wskazana w pkt 2.10 wniosku „Jednostka realizująca projekt”). Drugą możliwością jest wskazanie organu prowadzącego jako Partnera, a podmiotu prowadzącego statutową działalność w zakresie edukacji jako Wnioskodawcy.

Czy w ramach typu 1 projektu można zaplanować obozy językowe za granicą dla uczniów w projekcie, którego celem jest zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym? Jeśli tak, jakie warunki musi spełnić beneficjent w tym zakresie? Czy może zlecić to zadanie w całości firmie zewnętrznej?
 

Temat: oświata, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Realizacja wsparcia w danej szkole/placówce systemu oświaty każdorazowo poprzedzona jest diagnozą potrzeb edukacyjnych szkoły/placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, w tym uczniów, nauczycieli oraz wyposażenia szkoły/placówki systemu oświaty.

Fakt zaplanowania we wniosku o dofinansowanie projektu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji językowych powinien wynikać z przedstawionej diagnozy. Dodatkowo obóz językowy może stanowić uzupełnienie zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji językowych pod warunkiem przedstawienia jego niezbędności do realizacji celu projektu. Konstruując budżet, Wnioskodawca powinien mieć na uwadze racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków.

Sposób organizacji przedmiotowego wyjazdu Wnioskodawca może określić samodzielnie i może zrealizować go we własnym zakresie, planując poszczególne wydatki w ramach budżetu, lub też zlecić firmie zewnętrznej w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Czy w związku z tym, że: „trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” – w budżecie projektu można zaplanować wynagrodzenie dla takiego nauczyciela za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym?

Temat: finansowanie wyjazdu za granicę uczestników projektu, szkoła

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapis „w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia” nie jest jednoznaczne z tym, że nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy może otrzymywać stricte za tę opiekę dodatkowe wynagrodzenie. Warunki określone w odniesieniu do pomocy stypendialnej nie przewidują wypłaty za opiekę jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego dla osoby pełniącej opiekę nad uczniem. Nie zmienia to jednak faktu, że wynagrodzenie za opiekę nad uczniem zdolnym nie jest tym samym co wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy z uczniem zdolnym. Jeśli z przedstawionej diagnozy wynika potrzeba objęcia uczniem zdolnym dodatkowymi godzinami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to takie wynagrodzenie za dodatkowe godziny może być wykazane w budżecie szczegółowym.

Gmina planuje termomodernizację budynku szkoły. Oprócz termomodernizacji planuje również wymianę źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła i fotowoltaikę. Jednakże z uwagi na niekorzystny układ dachu budynku szkoły, panele byłyby posadowione na budynku sali gimnastycznej, który znajduje się obok szkoły. Sala posiada płaski dach z dużym nasłonecznieniem, co sprawi, że instalacja będzie efektywna.


Pytanie:

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, jeśli budynek sali gimnastycznej nie wymaga termomodernizacji, a przedmiotowy projekt nie będzie jej obejmował? Zostany wykorzystany jedynie dach sali. Ponadto sala gimnastyczna ma oddzielną kotłownię, która w ramach tego projektu nie będzie modernizowana.

Temat: panele fotowoltaiczne

Poddziałanie: 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych

Odnośnie możliwości dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych polegającego m.in. na wymianie źródeł ciepła z olejowego na pompę ciepła oraz fotowoltaikę Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, iż jest możliwość dofinansowania projektu, w którym panele fotowoltaiczne z uwagi na większy stopień efektywności instalacji posadowione byłyby nie na dachu budynku szkoły stanowiącym przedmiot projektu, a  na dachu budynku sali gimnastycznej znajdującej się w kompleksie szkolnym.

Obecnie do 30.03.2018 r. trwa nabór projektów  w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Schematu B. Jest to konkurs skierowany do sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmujący uzgodnione elementy przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jednocześnie Departament EFRR informuje, iż zgodnie Z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w czerwcu 2018 roku planowany jest nabór projektów w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w dedykowanym dla Państwa Schemacie A.

Jednostka publiczna chce ubiegać się o dofinansowanie, gdzie przewidziano następujący zakres projektu:

  1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
  2. Zmiana źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny.

Budynek 12 lat temu przeszedł termomodernizację, w chwili obecnej nie są planowane prace termomodernizacyjne, a jedynie inwestycja o zakresie wskazanym powyżej. Czy w ramach przedmiotowego poddziałania można ograniczyć zakres projektu do ww. elementów?

Temat: zakres projektu

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywnośćenergetyczna w budynkach publicznych

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w wyniku której oszczędność energii wyniesie min. 25%. Jednocześnie w przypadku projektów kontynuujących wcześniej wykonane inwestycje w określonych budynkach/instalacjach do wskazanego limitu wliczane będą wskaźniki oszczędności energetycznej z poprzednich etapów realizacji, na podstawie audytów energetycznych uzyskanych od 1 stycznia 2007 roku. Ponadto budynki podlegające termomodernizacji, powinny spełniać po realizacji zadania warunki techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

W związku z  powyższym należałoby zapytać Wnioskodawcę, czy przeprowadził audyt energetyczny przed przeprowadzeniem termomodernizacji w 2012 roku oraz czy budynek, na którym przeprowadzono już prace termomodernizacyjne spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
W przypadku, gdy prace dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz zmiany źródła ciepła z olejowego na gaz ziemny stanowią kolejny etap –- kontynuację całościowej koncepcji projektu, a przeprowadzone już prace spełniają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. to projekt jak najbardziej wpisywał by się w typy projektów w poddziałaniu 4.3.1.

Jednakże w przypadku gdy ww. prace, które chce przeprowadzić Wnioskodawca nie stanowią kontynuacji/kolejnego etapu całościowego projektu wątpliwym jest, czy takie działania można nazwać głęboką, kompleksową modernizacją energetyczną budynków. Ww. fakt może zostać zakwestionowany przez ekspertów na etapie oceny merytorycznej.

Czy wynajem i adaptacja, wyposażenie (lub jedno z tych działań) lokalu od osoby fizycznej z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Dziecka i Rodziny” można uznać za koszt kwalifikowalny w projekcie z poddziałania 11.2.3? Jeśli tak, czy jedyną drogą jest skorzystanie z cross financingu?

 

Temat: cross-financing, wynajem lokalu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (dalej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków) wydatki poniesione na nabycie tytułów prawnych do nieruchomości (np. najem, dzierżawa, użytkowanie) mogą być kwalifikowalne, jednakże nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące nabywania tytułów prawnych do nieruchomości są zawarte w Sekcji 7.3.3 (Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Pamiętać należy również, że w przypadku tworzenia nowego miejsca świadczenia usług społecznych może obowiązywać wymóg zachowania trwałości – kwestia ta będzie sprawdzana na etapie oceny merytorycznej projektu.

Wynajem lokalu nie będzie stanowił wydatków w ramach cross-financingu. Natomiast dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) będzie stanowiła już taki wydatek. Należy również podkreślić, że zakup środków trwałych (jeżeli Wnioskodawca miał to na myśli przez użycie słowa „wyposażenie”) związany z adaptacją lub dostosowaniem będzie również stanowił wydatek w ramach cross-financingu.

Dodatkowo Wnioskodawca musi pamiętać, że cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że nawet jeżeli cross-financing został dopuszczony w ramach konkursu, zasadność i potrzeba ponoszenia tego rodzaju wydatków będzie podlegała ocenie.

W ramach projektu chcielibyśmy utworzyć klub dziecięcy, tak, by rodzice, zwłaszcza matki, małych dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, konsultacjach, szkoleniach, jakie są planowane w projekcie, a także móc wyjść i „załatwić” ważne dla siebie sprawy (na terenie gminy wiejskiej wiąże się to często z dłuższą podróżą do np. miasta powiatowego).

Czy utworzenie takiego klubu dziecięcego wpisuje się w „Typ 1 punktu” SZOOP? Czy jest to wydatek kwalifikowalny?

Temat: usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Poddziałanie 11.2.3 jest skierowane na realizację usług społecznych. Dlatego też wszystkie formy wsparcia, które zaplanują Państwo w swoim projekcie, muszą wpisywać się w zakres usług społecznych. Kwestię tę regulują „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020”.

Wskazane powyżej Wytyczne precyzują, co jest usługą społeczną, są to m.in.:

- usługi wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w tym np.: pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

Na podstawie informacji przedstawionych przez Państwa w zapytaniu nie można jednakże jednoznacznie stwierdzić, czy „klub dziecięcy” będzie formą usługi społecznej. Należy zwrócić uwagę, że „klub dziecięcy”, sposób jego organizacji i utworzenia, został określony w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, i jako taki, nie wpisuje się w usługi społeczne.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS