Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 353 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czym musi wykazać się podmiot by uznać kryterium za spełnione?

Temat: trenerzy biznesu

Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Wnioskodawca zapewnia, że usługi inkubowanym przedsiębiorstwom będą świadczyć trenerzy biznesu o co najmniej 2-letnim stażu pracy lub doświadczeniu przy świadczeniu podobnych usług (w Oświadczeniu, którego wzór znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1.

„W ramach konkursu pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie we wspieraniu firm.”

Jak rozumiecie Państwo wyspecjalizowane podmioty działające na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z woj. warmińsko-mazurskiego? Czy dla uznania kryterium za spełnione będzie wystarczająca działalność w obszarze aktywizacji osób bez pracy i współpraca w tym zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami, trwająca od 2010 roku?

Temat: doświadczenie w świadczeniu usług

Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Przede wszystkim, podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 musi być Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej (SZOOP) IOB to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie lub równoważnym dokumencie, posiadające własną bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Do zadań instytucji otoczenia biznesu można zaliczyć: wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej, pomoc nowotworzonym przedsiębiorcom. Priorytetowe przedsięwzięcia podejmowane przez IOB to podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy (m.in. klastry) i animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ponadto, IOB musi wykazać się udokumentowanym doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw, rozumiane jako objęcie usługami  min. 10 przedsiębiorstw  średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat (lub w przypadku gdy okres funkcjonowania jest krótszy – od momentu funkcjonowania) – mierzone zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis.

Dot. konkursu nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19

W związku z tym, iż w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w słowniku terminologicznym nie funkcjonuje definicja „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe", proszę o informację, czy w gronie beneficjentów mogą się znaleźć jednostki samorządu terytorialnego, które jako beneficjenci są dopuszczone 1 typie projektów.

Proszę o szczegółową informację, co Państwo rozumiecie pod pojęciem „organizacji/instytucji, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe”.

 

Temat: definicja organizacji

Poddziałanie: 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

Do organizacji/ instytucji zaliczają się wszystkie podmioty, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe (działalność statutowa tych podmiotów musi być związana z działaniami edukacyjno-oświatowymi).

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły realizują za ich pośrednictwem zadania z zakresu edukacji i oświaty, dlatego są one podmiotem uprawionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu z zakresu podziałania 9.3.3.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na warunki ubiegania się o dofinansowanie w tym konkursie. Jednym z podstawowych wymogów jest np. popisanie co najmniej 20 porozumień ze szkołami, które będą odwiedzane przez mobilne pracownie dydaktyczne. Potencjalni wnioskodawcy powinni także mieć opracowany w porozumieniu z dyrektorami szkół Program edukacyjny w zakresie działalności mobilnej pracowni dydaktycznej. Program ten powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Czy zobowiązana jestem w projekcie posiadać profil zaufany?

 

Temat: profil zaufany

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Tak. Jest on niezbędny do zalogowania się do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, przy pomocy, którego będą składane wnioski o płatność. Profil zaufany nie jest wymagany, w przypadku posiadania przez Beneficjenta Certyfikatu kwalifikowalnego.

Jaki VAT obowiązuje przy usłudze doradczej? 23%?

 

Temat: VAT

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP


Instytucja Zarządzająca nie ustala stawek podatku VAT obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych usług. Stawka podatku VAT ujęta na dokumentach przedkładanych do rozliczenia projektu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Jeśli w internacjonalizacji firmy chcę wskazać osobę zatrudnioną w firmie, jako pracownika na wyjazd, to jak długo ta osoba musi być w mojej firmie zatrudniona?

 

Temat: okres zatrudnienia, długość zatrudnienia, zatrudnienie w projekcie

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP


Nie ma ograniczeń co do długości zatrudnienia. Musi to być pracownik zatrudniony w siedzibie lub oddziale Beneficjenta mieszczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Czy możliwym są „poślizgi” w wypłacie transz, jeśli tak, czym mogą być spowodowane?

 

Temat: transze, wypłata transz

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP


W projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozliczanie odbywa się poprzez refundację kosztów już poniesionych przez Beneficjenta. Oznacza to, że Beneficjent we wniosku o płatność przedstawia opłacone faktury za zakupione usługi, a Instytucja Zarządzająca po weryfikacji i potwierdzeniu kwalifikowalności wydatków przekazuje Beneficjentowi odpowiadające im dofinansowanie. Weryfikacja wniosku o płatność kończąca się wypłatą środków trwa co do zasady 90 dni. Dopuszcza się także stosowanie systemu zaliczkowego w projekcie. Zasady wypłacania zaliczek zostały opisane we wzorze umowy o dofinansowanie, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

Jeśli decyduję się na łączenie dwóch usług: doradztwa i internacjonalizacji przedstawiam to w jednym wniosku i łączę obie sumy, czy na każdą usługę składam oddzielny wniosek?

 

Temat: łączenie usług, łączny wniosek

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

W powyższym przypadku należy złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

Czy wskazane kwoty dofinansowań poszczególnych działań (doradztw, szkoleń, internacjonalizacji) wyrażane są netto czy brutto?

Temat: kwota dofinansowania , netto, brutto, VAT

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Wartość dofinansowania nie jest rozpatrywana pod kątem „netto“, czy „brutto“. Dofinansowanie udzielane jest w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych. Jeżeli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT – wówczas wartość podatku VAT w projekcie stanowi koszt niekwalifikowalny. Jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania VAT – może on być kwalifikowalny.

Czy możemy w ramach tego dofinansowania wybrać sobie jakiegoś partnera zagranicznego?

Temat: partner zagraniczny

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Partner musi spełniać takie same wymogi jak Wnioskodawca, czyli może posiadać oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli nie posiada siedziby na tym terenie. W przypadku zakupu usług szkoleniowych, muszą one obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/oddziale zlokalizowanym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS