logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 674 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Które wskaźniki dotyczące produktów oraz rezultatów realizacji projektów należą do obowiązkowych?

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC] – czy należy go spełnić i wykazać wzrost zatrudnienia a później go utrzymać w okresie trwałości projektu?

- Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych –  czy w przypadku zakupu środka trwałego i portalu www należy wypełnić wartość wskaźnika 2? Czy portal www nie wchodzi w ten skład i tylko podać wartość wskaźnika 1?

- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – czy ten należy go spełnić? W dobie pandemii i wojny nie jesteśmy w stanie zagwarantować utrzymanie miejsc pracy w okresie trwania projektu i utrzymania w okresie trwałości.

- Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów- czy ten wskaźnik jest obligatoryjny? Tak jak przy wskaźnikach miejsc pracy nie jesteśmy w stanie zagwarantować w tych trudnych czasach osiągniecia przychodów na wysokim poziomie.

 

Temat: dokumentacja, wskaźniki, rezultaty

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC]  - jeśli w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia – należy wybrać wskaźnik, jeżeli nie – nie ma obowiązku jego wyboru. Nie jest on obligatoryjny.

  • Liczba nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wskaźnik, zgodnie z definicją zamieszczoną w Regulaminie naboru, obrazuje sumaryczną liczbę zakupionych w wyniku realizacji projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wskazane we wskaźniku liczby muszą być spójne z tymi, które zostały wymienione w treści wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przytoczonym w pytaniu przykładzie wskaźnik powinien zostać zaplanowany na poziomie 2. Ponieważ planujecie Państwo zakupić środek trwały oraz wartość niematerialno-prawną w postaci portalu.
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - wskaźnik „Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]” nie jest obligatoryjny. Jeśli realizacja projektu przyczyni się do tego, że część etatów nie zostanie zlikwidowana – Wnioskodawca wybiera wskaźnik. Jednak jeśli Państwo zdecydujecie się na jego wybór, to należy pamiętać, że nie obrazuje on liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a jedynie liczbę etatów, które nie zostaną zlikwidowane dzięki realizacji projektu.
  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – jest to wskaźnik obligatoryjny, ponieważ zakupione w projekcie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powinny być związane z wprowadzeniem do oferty nowego produktu lub udoskonalenie dotychczasowych produktów lub świadczonych usług. Wobec tego, jako rezultat projektu należy traktować przychód związany ze sprzedażą ww. produktów.

W dokumentacji naboru nie wskazano listy wskaźników obligatoryjnych. Wnioskodawca powinien wybrać wskaźniki, adekwatne do realizowanego projektu.

Czy przy zakupie środka trwałego, koszt montażu będzie wydatkiem kwalifikowalnym?

Temat: koszty kwalifikowalne

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków określonymi dla działania 13.1, w ramach projektu, kwalifikowalny może być zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, a także zakup środków ochrony oraz usług doradczych. Wszelkie prace budowlane oraz montażowe nie mogą stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie.

Czy wskaźnik dotyczący utrzymania zatrudnienia jest obowiązkowy? Projekt nie będzie realizowany w celu utrzymania zatrudnienia. Nie jest planowane zwalnianie pracowników w przypadku niezrealizowania projektu.

Temat: miejsce pracy , wskaźniki, zatrudnienie

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu jest wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”.

Wskaźnik „Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]” nie jest obligatoryjny. Jednak w przypadku jego wyboru, należy pamiętać, że nie obrazuje on liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a jedynie liczbę etatów, które nie zostaną zlikwidowane dzięki realizacji projektu.

Czy w przypadku gdy jednoosobowa działalność gospodarcza po 31.12.2020 roku została przekształcona w spółkę może ubiegać się o wparcie z działania 13.1? W jaki sposób udokumentować nieprzerwane prowadzenie działalności?

Jednoosobowa działalność gospodarcza po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością posiada nowy REGON i NIP, a w KRS widnieje informacja o przekształceniu.

Czy w przypadku przekształcenia pomoc de minimis przedstawiana jest tylko dla spółki od dnia przekształcenia czy pod uwagę brana jest również wcześniejszy okres działalności jako JDG (przed utworzeniem spółki)?

Temat: spółka, de minimis

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Jeśli z dokumentów rejestrowych (w tym przypadku KRS), będzie wynikało, że spółka powstała z przekształcenia, a podmiot przekształcany prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą od 31.12.2019 r., kryterium merytoryczne (obligatoryjne) nr 3 „Wnioskodawca co najmniej od 31.12.2019 r. prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą”, będzie można uznać za spełnione.
Z zastrzeżeniem, że przedmiot działalności spółki powstałej z przekształcenia, będzie taki sam jak przedmiot działalności jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dokumenty, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie to: umowa spółki i bilans otwarcia nowej spółki.

Jeśli podczas ewentualnej oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, zaistnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów, zostaniecie Państwo o to poproszeni na etapie oceny.

Odnosząc się do kwestii pomocy de minimis, wypełniając  Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie, tj. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis,  należy przedstawić dane spółki z uwzględnieniem pomocy de minimis uzyskanej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przed utworzeniem spółki.

Powyższe wynika z faktu, iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa, nowy podmiot (przekształcony) kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej poprzednika i „przejmuje” wartość wykorzystanej przez ten podmiot pomocy de minimis. Tym samym, występując do innego organu o udzielenie pomocy de minimis, zobowiązany jest przedstawić podmiotowi jej udzielającemu informację o wartości pomocy de minimis otrzymanej okresie 3 lat, w tym także otrzymanej przez swojego poprzednika.

Proszę o informacje czy w przypadku inwestycji nieinfrastrukturalnej należy wypełnić i dołączyć do wniosku następujące załączniki:

2. Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko

3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego

4. Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy

5. Wyciąg z dokumentacji technicznej

Czy wymagane są dodatkowe załączniki w ramach tego działania, oprócz tych znajdujących się na liście we wniosku?

Temat: dokumentacja, dokumenty do załączenia, wniosek

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

W przypadku projektu nieinfrastrukturalnego, nie ma obowiązku dołączenia załączników 3-5. Załącznik dotyczący Oceny Oddziaływania na Środowisko, należy wypełnić w ograniczonym zakresie (formularz 2.1), zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru.

Dodatkowe załączniki, jakie Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć aplikując o środki w ramach naboru nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 (zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), to:

  1. Oświadczenie Wnioskodawcy o odprowadzaniu podatku dochodowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  2. Dokumenty potwierdzające liczbę pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie - druk ZUS DRA z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy mogę złożyć wniosek jeżeli prowadziłem firmę za granicą, a dopiero od III kwartału 2020r. prowadzę firmę w Polsce?

Temat: działalność gospodarcza, termin

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Zgodnie z definicją Kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) nr 3 pn. „Wnioskodawca co najmniej od 31.12.2019 r. prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą”, ocenie podlega, czy Wnioskodawca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. i jego działalność nie była po tym okresie zawieszona. Ocena odbywa się na podstawie danych w CEIDG lub KRS (daty rejestracji i daty ewentualnego zawieszenia).

Wobec powyższego, jeżeli data rejestracji widniejąca w ww. bazach będzie późniejsza niż 31 grudnia 2019 r., kryterium nie może zostać uznane za spełnione, tym samym wnioskodawca nie uzyska wsparcia w ramach naboru.

Czy do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć:

  1. Rozbudowę systemu small biznes gastro. Dostosowanie obecnego programu do przyjmowania rezerwacji oraz opłat za rezerwacje stolików online?
  2. Szkolenie pracowników do obsługi nowego programu (rezerwacje miejsc i sprzedaż miejsc online)?
  3. Rozbudowę sieci lan w celu przystosowania obecnej infrastruktury sieciowej do nowych produktów poprzez dołożenie  kabli sieciowych  do monitorów i systemu KDS w kuchni głównej oraz przygotowanie nowej sieci do istniejącego systemu, aby wprowadzić kolejne możliwości i produkt?

Temat: koszty kwalifikowalne, szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

Wsparcie w ramach działania 13.1 skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.),
  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Zgodnie z zasadami kwalifikowalności dla działania 13.1, kosztem kwalifikowalnym jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia do oferty nowego produktu i/lub usługi lub niezbędnych do wprowadzenia zmian w realizowanych procesach operacyjnych, wytwórczych, usługowych, sprzedażowych.

Wobec powyższego, kosztem kwalifikowalnym w projekcie może być zakup wskazanego w pytaniu 1 i 3  oprogramowania i systemu niezbędnego do wprowadzenia usprawnień w obsłudze klientów.

Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatki na szkolenie personelu obsługującego zakupiony sprzęt, system/oprogramowanie, niezbędne dla realizacji projektu, mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach właściwej kategorii wydatków, z którą są związane.

Tym samym, przeszkolenie pracowników, wskazane w pytaniu 2, może zostać uznane za kwalifikowalne, o ile jest niezbędne do realizacji projektu.

Jednocześnie należy pamiętać, że zakup oprogramowania musi być związany z umożliwieniem/ułatwieniem działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy Dodatkowo, należy mieć na względzie, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien uzasadnić problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia jakie występują w związku ze szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazać jakie zmiany, wpływające na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi problemami. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny w projekcie, o ile jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.

Ocena, czy wskazany w pytaniach zakres wpisuje się w przedmiot wsparcia w ramach działania 13.1, odbędzie się na etapie oceny projektu po analizie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej.

Jaki jest maksymalny końcowy termin finansowej realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu?

Dotyczy konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22

 

Temat: termin złożenia wniosku, termin nadania wniosku

31.12.2023 r. to maksymalny końcowy termin finansowy realizacji projektu.

Czy jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie?

Dot. konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22

 

 

Temat: wniosek o dofinansowanie, wniosek

Poddziałanie: 6.1.2 Instytucje kultury


TAK. Nie ma limitu wniosków, które może złożyć jeden Wnioskodawca.

W związku z wydłużeniem czasu rozliczenia rocznego do końca czerwca, przedsiębiorcy nie posiadają w tym zakresie dokumentów za rok 2021. Czy w takim przypadku w załączniku Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, ma być pozostawione w roku 2021 puste miejsce i zostanie ono uzupełnione w trakcie uzupełnień formalnych czy należy wykazać dane za rok 2020, 2019 i 2018?

 

Temat: kryteria MŚP

Poddziałanie: 13.1 Wytrzymałe MŚP

 

Dane zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP, powinny dotyczyć zamkniętych okresów sprawozdawczych, tym samym w opisanym w pytaniu przypadku, powinny to być dane za rok 2020, 2019 i 2018.

Jeśli podczas ewentualnej oceny spełnienia kryteriów merytorycznych, zaistnieje konieczność aktualizacji danych, zostaniecie Państwo o to poproszeni na etapie oceny.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.