Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 540 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy jednostka samorządu powiatowego może realizować projekt w partnerstwie z organizacją pozarządową tj. z organizacją, która prowadzi placówkę opiekuńczo wychowawczą, której powiat zlecił realizację zadania na podstawie otwartego konkursu ofert? To byłoby według nas najlepsze rozwiązanie aby móc przekazać tej jednostce środki na realizacje zadania takiego jak - dodatki do wynagrodzenia pracowników pracujących bezpośrednio z wychowankami oraz zatrudnić nowego pracownika.

Temat: partnerstwo z organizacją pozarządową

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Istnieje możliwość realizacji projektu w partnerstwie o którym mowa w pytaniu. W przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia pracownikom oraz zatrudnieniu nowego pracownika, należy kierować się obowiązującym prawem krajowym. Powyższa kwestia powinna również zostać ustalona z Państwa skarbnikiem oraz prawnikami.

Co należy rozumieć pod pojęciem usługi wspierające, ośrodki wsparcia i jaki rodzaj personelu powinien zostać objęty wsparciem w ramach wnioskowanego dofinansowania?

Temat: personel, ośrodki wsparcia, usługi wspierające

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zgodnie z Regulaminem naboru usługi wspierające należy rozumieć jako usługi kierowane do osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personelu tych instytucji. Zgodnie z Regulaminem naboru wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”. Zasadność kierowania wparcia dla pracowników działających w środowisku lokalnym tj. pracowników socjalnych, pracowników usług opiekuńczych będzie weryfikowana na etapie oceny złożonego wniosku. Należy pamiętać, iż kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby kierowania wsparcia będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Pracownicy stanowiący administrację ww. placówek nie wpisują się w katalog uczestników projektów realizowanych w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20, w związku z tym nie ma możliwości składania wniosków na świadczenie wsparcia na rzecz ww. pracowników.

Czy są to wyłącznie podmioty realizujące usługi i wsparcie całodobowo?

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęte placówki świadczące wsparcie całodobowe, placówki wsparcia dziennego oraz osoby przebywające w miejscu zamieszkania potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jakie podmioty i placówki mogą skorzystać z dofinansowania i wsparcia w ramach przedmiotowego naboru?

Temat: podmioty objęte wsparciem

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Głównym założeniem naboru jest wsparcie placówek całodobowych oraz placówek wsparcia dziennego tj. DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla bezdomnych, ŚDS itd. W przypadku OPS istnieje możliwość zaplanowania zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników pracujących w środowisku, świadczących usługi opiekuńcze itd.

Czy ilość środków ochrony osobistej ( maseczki, rękawice, fartuchy,  oraz testów  na Covid) jest ograniczona w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu i dotyczy tylko pracowników dps, pl. opiekuńczo-wychowawczych  czy obejmuje oprócz pracowników również też pensjonariuszy i wychowanków?

Temat: środki ochrony osobistej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zakup środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawice, fartuchy itp.) dotyczy osób przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji. Racjonalność ilości zakupionych środków ochrony osobistej zostanie zweryfikowana na podstawie uzasadnień zawartych we wniosku na etapie oceny merytorycznej. Istnieje również możliwość zakupienia testów na obecność COVID-19  zarówno dla osób  przebywających w instytucjach jak również dla personelu tych instytucji. Trzeba jednak wskazać, że liczba zakupionych testów powinna być ograniczona np. 1 test na miesiąc na 1 pensjonariusza /wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej/pracownika instytucji.

Jak ustalić w przypadku dodatku dla pracowników domów dziecka praca przy łóżkach?

Temat: praca „przy łóżkach”

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Wypłata dodatków dla osób pracujących „przy łóżkach” w przypadku domów dziecka oznacza wychowawców zatrudnionych w danej placówce oraz inne osoby, które mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi. O tym, który z pracowników ma bezpośredni kontakt
z podopiecznymi powinien zadecydować dyrektor domu dziecka.

DPS otrzymał dotację w ramach jednego z programu ROPS, czy mogą otrzymać pomoc również w ramach naboru RPWM.11.02.03-12.00-28-001/20? (grant jaki otrzymali jest do XI).

Temat: grant realizowany przez ROPS

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Należy podkreślić, iż termin realizacji działań w ramach naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/20 nie może powielać się z terminami działań realizowanych w ramach grantu realizowanego przez ROPS.

Jeśli chodzi o dodatki dla pracowników czy dyrektorom w Domach Dziecka lub DPS przysługuje taki dodatek ?

Temat: dodatki dla pracowników

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikom placówek całodobowych, w tym domu dziecka. Dodatek przysługuje pracownikom mającym bezpośredni kontakt z podopiecznymi, dlatego jeśli dyrektor takiej placówki przebywa z podopiecznymi czy prowadzi z nimi zajęcia, dodatek do wynagrodzenia będzie mu przysługiwał. Jeśli natomiast jego praca ogranicza się do zadań administracyjno-biurowych i nie ma on bezpośredniego kontaktu z dziećmi wówczas dodatek nie przysługuje.  

Domy Dziecka wskazały zakup sprzętu komputerowego, czy mogą o to wnioskować, jeśli wnioskowały w ramach programu Urzędu Wojewódzkiego?

Temat: zakup sprzętu komputerowego

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

W zakresie zakupu środków trwałych należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Planując zakup środka trwałego należy wziąć pod uwagę stosunkowo krótki 3-miesięczny okres trwania projektu. Racjonalność oraz zasadność zakupu, o którym mowa w pytaniu weryfikowane będzie przez Instytucję Ogłaszającą Nabór na etapie oceny merytorycznej. Kluczowe znaczenie w ocenie potrzeby zakupu będzie stanowić precyzyjne uzasadnienie zawarte we wniosku. Należy mieć też na uwadze fakt, że działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 powinny mieć charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

Czy ujmując placówki DPS, SDS, Domy Dziecka zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny itp. robi PCPR (PCPR składa wniosek) ?

Temat: sprzęt ochrony osobistej

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Zaopatrzenie podmiotów takich jak DPS, ŚDS czy Dom dziecka w sprzęt ochrony osobistej typu maseczki, płyny, itp. należy do wnioskodawcy tj. Powiatu (PCPR)/Gminy(OPS). Zakupu takiego wyposażenia może dokonać PCPR i przekazać
ww. placówkom na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS