Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 395 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

W limitach i ograniczeniach, pkt. 5 zapisano, że projekt musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym działającym na obszarze realizacji projektu. Czy jeżeli wnioskodawca jest organizacją pozarządową, to może wspomnianą współpracę nawiązać z inną organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego?

Temat: limity, współpraca podmiotów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Tak, w opisanym przypadku limit zostanie spełniony.

W ramach wcześniejszego konkursu z poddziałania 11.2.3 wnioskodawca realizował wsparcie w ramach mieszkania wspomaganego (w roku poprzedzającym ogłoszenie obecnego konkursu). Utworzone zostały 4 miejsca w mieszkaniu dla uczestników projektu. Czy w ramach obecnego konkursu wnioskodawca może utworzyć dodatkowe 2 miejsca w mieszkaniu wspomaganym i finansować je wraz z 4 miejscami, które już istnieją?

Temat: formy wsparcia, mieszkania wspomagane

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego wsparcie istniejących mieszkań wspomaganych jest możliwe, jednakże należy zwrócić uwagę, że jedynie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia ich jakości.

Pytanie dot. zapisów regulaminu pkt. 3.6, ppkt. 4) i 5). Wnioskodawca realizował w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu projekt w ramach poddziałania 11.2.3, w ramach którego realizował wsparcie w postaci usług opiekuńczych. Usługi były świadczone przez 20 opiekunów (nie faktycznych) dla grupy 60 uczestników projektu. Czy w oparciu o wspomniane zapisy regulaminu, wnioskodawca może w ramach obecnego konkursu zatrudnić do realizacji wsparcia osoby, które świadczyły takie wsparcie w poprzednim projekcie? Czy musi to być nowy opiekun i dla każdego nowego opiekuna musi być również jeden nowy uczestnik, który w poprzednim projekcie nie otrzymywał takiego wsparcia? Czy jest możliwość finansowania działań tych 20 opiekunów dla 60 uczestników, przy jednoczesnym zatrudnieniu nowych opiekunów dla nowych uczestników (np. realizować w ramach obecnego konkursu wsparcie dla 75 uczestników – 15 nowych, angażując 25 opiekunów – 5 nowych)?

 

Temat: formy wsparcia, uczestnik projektu, opiekun projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca jest zobowiązany do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w stosunku do roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Tak więc, jeżeli w 2018 roku (w działalności projektowej i pozaprojektowej) Wnioskodawca świadczył tego rodzaju usług za pośrednictwem 20 opiekunów, to projekt składany w tym roku musi zakładać zwiększenie ich liczby. W przypadku osób obejmowanych wsparciem sytuacji wygląda analogicznie – projekt musi zakładać zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Przy czym należy wskazać, że Wnioskodawca może wspierać istniejące miejsca niestacjonarne, jak również osoby dotychczas obejmowane tego rodzaju usługami, jednakże projekt musi zakładać jednocześnie wsparcie nowych miejsc i nowych osób.

Zgodnie z zapisami regulaminu pkt. 3.4.1 ppkt. 1 i 2 wnioskodawca musi informować podmioty realizujące projekty w CT 8 na temat podejmowanych działań oraz udzielanego wsparcia – w jaki sposób wnioskodawca ma zidentyfikować te podmioty? Czy wystarczy informować WUP w Olsztynie, który jest instytucją realizującą konkursy w ramach Osi 10?

Temat: jednostka realizująca projekt

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Informacje na temat realizowanych projektów dostępne są na stronie https://mapadotacji.gov.pl/projekty/. Na wskazanej stronie można wyszukać realizowane projekty w danej/ym gminie lub powiecie w ramach Osi 10 Regionalny rynek pracy. Można również skontaktować się z pracownikami WUP w Olsztynie w celu uzyskania informacji na temat rozstrzygniętych konkursów i podmiotów wybranych do dofinansowania.

W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego dla uczestników projektu. Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie nie mamy wiedzy, kto będzie uczestnikiem projektu (z imienia i nazwiska) w związku z czym nie ma możliwości określenia, jakie dokładnie sprzęty trzeba będzie zakupić (lub wypożyczyć). W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie określić, jaką kwotę będą stanowić środki trwałe (sprzęt wspomagający – zwiększający samodzielność uczestnika, którego wartość wskazuje na środek trwały), a jaką pozostałe sprzęty. Czy w związku z tym, należy określić twardo środki na ten cel we wniosku i dokonywać zakupów zgodnie z zapisami, czy będzie możliwość w trakcie realizacji na zmianę kwalifikacji środków, jeżeli założone kwoty okażą się błędne w stosunku do potrzeb uczestników projektu?

Temat: formy wsparcia, środki trwałe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu musi wskazać konkretnie, jakiego rodzaju sprzęty zamierza zakupić/wypożyczyć oraz oszacować ich wartości i wskazać, czy są one rynkowe i efektywne. Natomiast na etapie realizacji projektu będzie możliwość zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie, jeżeli okaże się, że wskazane sprzęty nie będą odpowiadały na potrzeby uczestników projektu. Przy czym ogólna kwota na to zadanie/działanie nie będzie mogła zostać zwiększona.

W regulaminie jest zapis mówiący o tym, że projekt powinien rozpocząć się do jednego miesiąca od planowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu (listopad 2019) – oznacza to, że harmonogram działań zawarty we wniosku powinien przewidywać działania najpóźniej od 1 grudnia 2019 czy 31 grudnia 2019? Czy możliwe jest zaplanowanie dwóch–trzech pierwszych miesięcy realizacji bez działań merytorycznych – tj. zaplanowanie na ten czas jedynie działań rekrutacyjnych (rekrutacja personelu i uczestników) i przygotowawczych (przygotowanie dokumentacji, zakup niezbędnego do udzielania wsparcia wyposażenia, etc.)?

 

Temat: czas trwania projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Wskazany zapis zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca zaplanuje rozpoczęcie projektu w grudniu, przy czym nie ma znaczenia czy będzie to początek, czy koniec grudnia. Istnieje również możliwość rozpoczęcia projektu w późniejszym terminie, w takiej sytuacji należy jednakże wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnienie takiego stanu rzeczy. IOK nie określa sposobu planowania i okresu rekrutacji. Kwestia ta każdorazowo jest weryfikowana na etapie oceny merytorycznej – na podstawie zapisów projektu (w tym specyfiki grupy docelowej i samego projektu).

Czy członkowie zarządu organizacji ubiegającej się o dofinansowanie mogą stanowić personel projektu? Czy nie zachodzi konflikt, w przypadku kiedy koordynator projektu jest jednocześnie podwładnym członka zarządu oraz przełożonym w ramach realizowanych w projekcie zadań?

Temat: personel projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym


Możliwość wystąpienia konfliktu interesów w przypadku opisanym przez Wnioskodawcę należy rozpatrywać pod kątem zasady konkurencyjności. Konflikt interesów będzie występował, w sytuacji kiedy członek zarządu (osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta) zostałby zaangażowany do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, a wartość zlecanej usługi przekraczałaby 50 tys. zł netto.

Zwracamy uwagę, że dokumentacja konkursowa dość ubogo traktuje kwestię wskaźników dla rozliczenia kwoty ryczałtowej, a przede wszystkim okoliczności związane z ich rozliczaniem. W dokumentach jest tylko jedno miejsce, gdzie pojawia się na przykład temat frekwencji uczestników projektu – str. 34 instrukcji wypełnienia wniosku (tabela). Wśród przykładowych dokumentów do WOP rozliczającego kwotę ryczałtową wykazano tu „zestawienie frekwencji uczestników z podpisem osoby upoważnionej”. Stoimy na stanowisku, że nie można oczekiwać, że uczestnicy projektu będą legitymizować się 100-procentową frekwencją.

Pragniemy dodać przy tym, że w trakcie trwającego wiele miesięcy wsparcia w projekcie mogą zdarzyć się chwile spadku motywacji, powodowane wieloma różnymi przyczynami (sprawy/wydarzenia rodzinne, np. I komunie dzieci, rocznice, urodziny/imieniny, problemy zdrowotne, problemy zawodowe, okres letni/ładnej pogody, okres złej pogody, stan psychiczny etc.) lub inne sytuacje, w których uczestnik projektu w danym dniu nie może uczestniczyć. Beneficjent zazwyczaj dowiaduje się o nich na podstawie analizy frekwencji uczestników projektu, a zatem z pewnym opóźnieniem. Wtedy dopiero może podjąć działania poprawiające sytuację, ale nieobecność na zajęciach już wystąpiła, już stała się faktem. Jeśli przypadła ona na jednorazowe wydarzenie zaplanowane w projekcie (np. wspólny wyjazd rodziny), nie ma drugiej możliwości uczestnictwa.

Inny aspekt, na który zwracamy uwagę, dotyczy faktu, że uczestnicy tego typu projektów – w trakcie rozmów nt. uczestnictwa – nie mają cywilnej odwagi powiedzieć NIE. Zapewniają, że będą obecne na następnym spotkaniu, po czym na nim się nie pojawiają. Potrafią również podawać różnego rodzaju wytłumaczenia lub nie odbierać telefonu. Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i rodzi to specyficzne konsekwencje dla realizacji projektu. W ostatnich latach większość tych osób znalazła się również poza kręgiem zainteresowania służb pomocy społecznej, stąd negatywna w naszej opinii zmiana postaw grupy docelowej.

Temat: kwoty ryczałtowe, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Czy wymagane jest, aby dla uczestnika projektu wykazywać 100% frekwencję na poszczególnych zajęciach?

Wnioskodawca zobowiązany jest do najwyższej staranności przy realizowaniu projektu. Co do zasady więc, należy dążyć do sytuacji, w której frekwencja uczestników projektu na poszczególnych zajęciach będzie jak najwyższa (docelowo 100%). Niemniej jednak, zawsze istnieje ryzyko wystąpienie sytuacji, których Wnioskodawca nie był wstanie przewidzieć na etapie przygotowania projektu. Dlatego też we wniosku o dofinansowanie projektu powinno się określić minimalną frekwencję, która pozwoli uznać, że dany uczestnik ukończył daną formę wsparcia zgodnie z zaplanowanymi standardami i szczegółowo uzasadnić przyjętą wartość.

Ponad to co zostało wskazane powyżej, należy doprecyzować również jeszcze jedną kwestię. Jeżeli Wnioskodawca w szczegółowym budżecie projektu założył, że dane zadanie/kwota ryczałtowa będzie dotyczyła np. 20 osób i w taki sposób oszacował koszty realizacji zadania, to nie może dochodzić do sytuacji, w której w części zajęć weźmie udział 20 osób, a w części tylko 17. Przyjęcie minimalnej frekwencji, która będzie uprawniała do uznania, że uczestnik zakończył udział w poszczególnych formach wsparcia w danym zadaniu oznacza, że uczestniczył on w nich wszystkich, niemniej z przyczyn losowych zrealizował np. tylko 85 godzin ze 100.

Druga sprawa to frekwencja uczestników projektu. W różnych formach kształcenia – czy to formalnego, czy nieformalnego – nie stosuje się wymogu 100-procentowej frekwencji. Wiadomo bowiem, że mogą zdarzyć się różne sytuacje osobiste, w tym zdrowotne, zawodowe, zdarzenia losowe, które uniemożliwią danej osobie udział w zajęciach w danym dniu. Wyrażamy nadzieję, że tak jest również w tego typu projektach „ryczałtowych”, rozliczanych wskaźnikami.
W oparciu o zagadnienie frekwencji uczestników projektu istnieje wiele różnych, teoretycznych na razie scenariuszy rozwoju sytuacji w trakcie trwania projektu, które formułujemy w poniższych zapytaniach do Państwa:
1.    Uczestnik projektu wziął udział w 6 zajęciach a), w 6 zajęciach b), 3 zajęciach c) i spotkał się 1 raz z doradcą w ramach podzadania d). Tym samym wziął udział w zajęciach adresowanych do dorosłych. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych” w wartości docelowej?
2.    Uczestnik projektu wziął udział w 6 zajęciach a), w 6 zajęciach b), nie wziął udziału w zajęciach c) i spotkał się 1 raz z doradcą w ramach podzadania d). Tym samym wziął udział w zajęciach adresowanych do dorosłych. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych” w wartości docelowej?

Podobna sytuacja może mieć miejsce w innym zadaniu, dla którego formułujemy wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej w brzmieniu „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci”. W ramach zadania zaplanowaliśmy 2 podzadania:

  • a)    wspólny wyjazd rodzinny – jednorazowy wyjazd 2-dniowy,
  • b)    wyjazdy z kulturą – a w jego ramach 2 jednodniowe wycieczki oraz 2 jednodniowe wyjazdy do kina.

Łącznie jest tu zatem 5 elementów. Na tym etapie możemy sformułować następujące scenariusze, rodzące kolejne pytania o rozliczenie w przyszłości kwoty ryczałtowej dla tego zadania:
3.    Uczestnik projektu nie wziął udziału w wyjeździe rodzinnym, ale wziął udział we wszystkich 4 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?
4.    Uczestnik projektu nie wziął udziału w wyjeździe rodzinnym, wziął udział w 3 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?
5.    Uczestnik projektu uczestniczył w wyjeździe rodzinnym oraz wziął udział w 3 elementach podzadania b). Tym samym – podążając za treścią wskaźnika – wziął udział w zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci. Teoretyzując i upraszczając ten przykład – gdyby taka sytuacja charakteryzowała każdego z UP, czy beneficjent spełni wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci” w wartości docelowej?

Temat: kwalifikowalność uczestników, uczestnik projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

2. Czy wymagane jest, aby uczestnik projektu uczestniczył we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w danym zadaniu?

Kwestia ta jest zależna wyłącznie od Wnioskodawcy i przeprowadzonej przez niego diagnozy uczestników projektu. IOK rekomenduje jednakże, aby zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi nie dotyczyły zbyt wielu form wsparcia. W przypadku opisanym przez Wnioskodawcę należy przeanalizować, czy np. poradnictwo specjalistyczne nie powinno stanowić oddzielnego zadania, które będzie dotyczyło wyłącznie uczestników projektu wymagających takiego wsparcia.

Chcielibyśmy stworzyć zadanie, które przewiduje zajęcia adresowane do dorosłych oraz sformułować dla niego wskaźnik dla rozliczenia kwot ryczałtowych w brzmieniu: „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych”. W podobny sposób chcemy sformułować wskaźniki dla kolejnych zadań. Brzmiałyby one: „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do tzw. dzieci starszych” oraz „Liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach realizowanych dla dorosłych i dzieci”.

Chcielibyśmy w tym miejscu zapytać, jak będzie wyglądać proces rozliczania zadania, dla którego sformułowaliśmy wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej w brzmieniu „Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach adresowanych do dorosłych”, określając wartość docelową na 10, zaś pośrednią na 7. W ramach zadania planujemy 4 elementy, które nazywamy dla własnych potrzeb podzadaniami:

  • a)    zajęcia nr 1 dla dorosłych – 9 zajęć po 6h,
  • b)    zajęcia nr 2 dla dorosłych – 9 zajęć po 4h,
  • c)    seminaria tematyczne – 5 zajęć po 3h,
  • d)    poradnictwo specjalistyczne – 25h na indywidualne porady z różnego rodzaju specjalistami.

Wobec tego powstaje zasadnicze z naszego punktu widzenia pytanie, czy każdy dorosły uczestnik projektu MUSI wziąć udział w każdym podzadaniu, tj. również w podzadaniu d) poradnictwo specjalistyczne?
Pragniemy zauważyć, że nie każdy dorosły uczestnik projektu może chcieć skorzystać z poradnictwa, gdyż może nie widzieć takiej potrzeby. W opisie zadania 2 określiliśmy zresztą, że poradnictwo specjalistyczne kierujemy do „osób/rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych”, a zatem nie do wszystkich.

Temat: kwoty ryczałtowe

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19, określa przykładowy sposób wykazywania i opisywania kwot ryczałtowych oraz wskaźników do ich rozliczenia, w tym dokumenty, jakie mogą służyć do potwierdzenia ich wykonania.

W swoim zapytaniu Wnioskodawca przedstawił szereg wątpliwości dotyczących określania kwot ryczałtowych i wskaźników potwierdzających ich rozliczenie, jak również poruszył kwestie związane z rozliczaniem takiego projektu na etapie jego realizacji. W celu usystematyzowania odpowiedzi IOK, tak aby dotyczyła ona najważniejszych zagadnień, koniecznym jest podsumowanie i streszczenie zapytania Wnioskodawcy do kwestii następujących:

1. Jak prawidłowo określić wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej?

Aby przedstawić prawidłowy sposób określania wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że poszczególne zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi powinny dotyczyć jak najmniejszej liczby form wsparcia (np. jedno zadanie jedna forma wsparcia). W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi jeżeli Wnioskodawca w jednym zadaniu uwzględni np. dwie formy wsparcia, natomiast na etapie realizacji projektu okaże się, że zrealizowana została tylko jedna z dwóch, wówczas cała kwota ryczałtowa (zarówno za zrealizowaną, jak i niezrealizowaną formę wsparcia) zostanie uznana za nie kwalifikowalną.

Wiedząc już jak prawidłowo określać zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi, należy skupić się na prawidłowym określaniu wskaźników do rozliczenia takiego projektu. Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej powinien konkretnie odnosić się do danego zadania i w największym stopniu obrazować jego wykonanie. Wskaźnik do rozliczenia kwoty ryczałtowej nie powinien być zbyt ogólny. Dlatego też należy szczegółowo przeanalizować, czego dotyczy określone w projekcie zadanie i określić taki wskaźnik, który będzie precyzyjnie obrazował, co zostało w nim wykonane. W związku z tym, niezasadnym będzie dla zadania, które dotyczy wyjazdów rodzinnych, określanie wskaźnika o nazwie „liczba osób, które uczestniczyły we wspólnych zajęciach dla dorosłych i dzieci”. Taki wskaźnik nie pokazuje, czego dotyczy zadanie

Przykładowo (należy pamiętać jedno zadanie/kwota ryczałtowa – jeden wskaźnik):

Zadanie:

Wyjazdy integracyjne dla rodzin

Nazwa wskaźnika:

Liczba wyjazdów integracyjnych dla rodzin

Liczba osób, które uczestniczyły w wyjazdach integracyjnych dla rodzin.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS