Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 443 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy partnerem może być inne stowarzyszenie, które prowadzi działalność edukacyjną (prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat), ale nie prowadzi szkoły prowadzącej kształcenie ogólne?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Regulaminem konkursu (str. 44-46) partnerstwo może zostać utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące projekt wspólnie. Może być również nawiązane ze stowarzyszeniem, które prowadzi działalność edukacyjną (np. prowadzi punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat) pod warunkiem uzasadnienia niezbędności i zasadności nawiązania omawianego partnerstwa.

Czy stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową jest uprawnione być występować jako wnioskodawca i lider projektu?

Temat: wnioskodawca, lider projektu

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Stowarzyszenie, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową, jeśli jest organem prowadzącym szkołę, jest uprawnione by występować jako wnioskodawca i lider projektu.

Czy zasobem edukacyjnym będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) będzie np. oprogramowanie komputerowe lub materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom lub inne materiały, które powstaną w ramach projektu np. gazetki szkolne, blog?

Temat: prawa autorskie

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Odpowiadając pytanie należy wskazać, iż pytanie zostało sformułowane w sposób nieprecyzyjny i podano w nim zbyt mało informacji aby móc na nie odpowiedzieć wyczerpująco.

Zgodnie z ustawą  o prawach autorskich i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Dodatkowo to czy mamy do czynienia z zasobem edukacyjnym zależy również od tego co zastrzega sobie w umowie wykonawca oraz w jaki sposób dojdzie do powstania tego zasobu.

Proszę o wyjaśnienie czy kupując zestawy komputerowe dla szkoły, gdzie wartość jednego zestawu nie przekracza 10 000 zł netto jesteśmy zobligowani przy kryterium:

„Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową”. Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu odznaczyć - "Nie dotyczy", ponieważ koszt jednego zestawu nie przekracza kwoty 10 000 netto i nie jest to środek trwały?

Planujemy zakupić kilka zestawów komputerowych, które będą zakwalifikowane jako zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie w  środki wartościowe, wartość 1 szt. pojedynczego zestawu nie przekroczy kwoty 10 tys. zł.,  Zamawiającym będzie JRP - Szkoła Podstawowa. 

Temat: zakup komputerów, zakup poniżej 10 tys. zł

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Przywołane przez Państwa w pytaniu kryterium specyficzne obligatoryjne nr 5 „Projekty związane z zakupami w ramach środków trwałych w szkołach i placówkach systemu oświaty będą finansowane wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu będą przekazane szkołom/placówkom systemu oświaty prowadzącym kształcenie ogólne, w których realizowany był projekt, na ich działalność statutową” dotyczy jak sama jego nazwa wskazuje środków trwałych tj. środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 PLN netto. Zakup środków trwałych o wartości równej lub niższej niż 10 000,00 PLN nie podlega limitom i kryterium Wnioskodawcę nie dotyczy (str. 69).

W sytuacji jeśli w projekcie nie przewidziano zakupów w ramach środków trwałych to kryterium to Wnioskodawcę nie dotyczy i tak jak wskazano w pytaniu należy w tej sytuacji odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY” w pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

Proszę o informację od jakiej daty wydatki są kwalifikowalne w tym konkursie, czy można we wniosku ująć koszt studiów podyplomowych, za które już zapłacono w grudniu br pierwszą ratę ?

Temat: okres realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z kryterium specyficznym obligatoryjnym nr 3 okres realizacji projektu rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2020 r. i jest nie dłuższy niż do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że wszystkie działania w projekcie mogą być realizowane tylko w okresie między 1 lipca 2020 r. a 30 czerwca 2022 r. Jeśli studia podyplomowe dla nauczycieli będą realizowane poza ww. okresem, takie działanie (jak i koszty na nie poniesione) zostanie uznane za niekwalifikowalne. Natomiast kwalifikowalne będą koszty, poniesione nawet w grudniu 2019 r., jeśli dotyczą one działania, którego realizacja rozpocznie się 1 lipca 2020 r. albo później (a zakończy się najpóźniej 30 czerwca 2022 r.).

Proszę o informację, czy prawidłowe będzie zaplanowanie, aby rekrutacja uczniów do udziału w wycieczkach dotyczyła w pierwszej kolejności tych, którzy już są objęci wsparciem w projekcie w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie Szkoły (z tematyki powiązanej z tematyką wycieczki), a w drugiej kolejności (dla uzupełnienia grup wycieczkowych) – zaproszenie kierowane byłoby również do innych uczniów tej Szkoły?

Takie podejście pozwoli na szerszy dostęp uczniów do projektu, objęcie wsparciem projektowym większej liczby uczniów Szkoły i szerszy rozwój ich kompetencji. Ponadto pozwoli nie wykluczyć z projektu tych uczniów, którzy ze względów logistycznych czy organizacyjnych nie są w stanie brać udziału w zajęciach dodatkowych pozostając po lekcjach na terenie Szkoły.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wycieczki np. do Planetarium lub Centrum Nauki i udział w warsztatach, seansach organizowanych w takich miejscach, nie wymaga wcześniejszego przygotowania ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych finansowanych z projektu, lecz stanowi istotny element dla rozwoju kompetencji i umiejętności każdego dziecka, nawet wówczas, jeśli nie weźmie ono wcześniej udziału w innych zajęciach projektowych.

Ze względów logistycznych i finansowych racjonalne będzie ponadto zorganizowanie transportu na wycieczkę autokarem – a więc w przypadku umożliwienia udziału w wycieczce wyłącznie uczniom biorącym już wcześniej udział w projekcie w zajęciach powiązanych z tematyką wycieczki: pozostałyby wolne, niewykorzystane miejsca.

Temat: rekrutacja, wyjazdy edukacyjne, wycieczki, rekrutacja na wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 „w ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć”.

Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje na konieczność połączenia wycieczek/wyjazdów edukacyjnych z realizowanymi zajęciami w ramach projektu. Zapis ten wskazuje na brak możliwości realizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów, którzy nie biorą udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

W związku z powyższym założenie dwukrotnej rekrutacji oddzielnej dla realizowanych w projekcie zajęć oraz drugiej na wyjazdy/wycieczki edukacyjne jest sprzeczne z założeniami przedmiotowego konkursu.

Jak należy rozumieć zapis: „(...) mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne, które stanowią wyłącznie uzupełnienie treści merytorycznych realizowanych zajęć. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami (...)”?

Na czym powinno polegać powiązanie, o którym Państwo piszą w dokumentacji? Z jakimi zajęciami należy powiązać wycieczki planowane w projekcie? Czy chodzi tu o zajęcia dodatkowe, realizowane na terenie placówki, finansowane w ramach projektu? Czy możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze (podczas zajęć w Planetarium lub Centrum Nauki) dla np. wszystkich uczniów klas trzecich, nawet jeśli pośród nich znajdą się uczniowie, którzy nie biorą udziału w żadnych innych zajęciach realizowanych w ramach projektu?

Temat: wyjazdy edukacyjne, wycieczki

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów


Uzupełnieniem zajęć merytorycznych mogą być organizowane wycieczki/wyjazdy edukacyjne. Opis wycieczek/wyjazdów musi wskazywać na ścisłe powiązanie z zajęciami, tzn. że realizując zajęcia z języka angielskiego możliwa jest np. organizacja warsztatów kulturowych w języku angielskim dla uczniów. Możliwe jest zaplanowanie w projekcie wycieczek edukacyjnych, rozwijających umiejętności uniwersalne oraz kompetencje przyrodnicze np. do Planetarium lub Centrum Nauki, o ile są elementem uzupełniającym zajęcia edukacyjne dla uczniów. Dlatego też w wycieczkach biorą udział uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii? Nie jest tworzona nowa pracownia przedmiotowa. Pomoce dydaktyczne są niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Temat: pomoce dydaktyczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W ramach 1 typu projektu, który polega na kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych np. matematyczno-przyrodniczych można zakupić pomoce dydaktyczne np. do zajęć z fizyki lub chemii jako doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów w ramach projektu.

Czy wyjazdy zagraniczne (np. warsztaty językowe dla uczniów) są kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu?

Temat: warsztaty, warsztaty językowe, wyjazdy zagraniczne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Wyjazdy zagraniczne  (np. warsztaty językowe dla uczniów ) mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu pod warunkiem uznania ich jako niezbędne do realizacji celu projektu.

Każdorazowo przedmiotowa kwestia będzie wymagała uzasadnienia ze strony Wnioskodawcy i będzie podlegała wnikliwej ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy w ramach 1 typu projektu, który ma rozwijać u uczniów umiejętności uniwersalne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywanie problemów) można zakładać formy wsparcia, które nie rozwijają jednocześnie kompetencji matematyczno-przyrodniczych np. zajęcia teatralne?

Temat: umiejętności uniwersalne

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „w ramach 1 typu projektu wsparcie ukierunkowane jest przede wszystkim na kształcenie umiejętności uniwersalnych (umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) oraz transferowalnych, tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie ww. umiejętności (jednej lub kilku) jest obowiązkowe w ramach wszystkich zajęć realizowanych w ramach 1 typu projektu i musi stanowić trzon tych zajęć. Kształtowanie kompetencji kluczowych stanowi jedynie uzupełnienie ww. umiejętności i odbywa się jedynie przy okazji rozwijania umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych. To kształtowanie umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych stanowi podstawę realizacji 1 typu projektu. Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie projektu informacji, które umiejętności uniwersalne oraz w jaki sposób będą kształtowane na zaplanowanych zajęciach.”

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS