konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 613 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Jaka jest definicja rodziny wieloproblemowej?

Temat: uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Rodziny wieloproblemowe to rodziny, w których występuje więcej niż jeden problem społeczny, które doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych Regulaminie konkursu w definicji osób lub rodzin zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czy w konkursie można zaplanować zajęcia dla dzieci w wieku 0 – 4 (grupy zabawowe dla dzieci w wieku 0-4 lat)?

Jednym z typów projektów jest: „Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań)”

Temat: uczestnicy projektu, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach konkursu można zaplanować zajęcia dla dzieci wpisujące się we wskazane w Regulaminie konkursu typy działań. Należy jednak pamiętać, że uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). Uczestnicy projektu powinni wpisywać się we wskazany w Regulaminie katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto wsparcie na rzecz dzieci może odbywać się w ramach wsparcia całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Jak wnioskodawca powinien dokumentować, iż rodziny objęte projektem to rodziny naturalne zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo wychowawczymi, zagrożonymi odebraniem dziecka i umieszczeniem go w pieczy zastępczej? (dotyczy kryterium premiującego nr 1) Czy np. notatka służbowa pracownika socjalnego jest dokumentem wystarczającym?

Temat: uczestnicy projektu, kryterium fakultatywne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Spełnienie kryterium fakultatywnego, o którym mowa w pytaniu, weryfikowane jest podczas oceny merytorycznej na podstawie deklaratywnych zapisów treści wniosku. Należy w szczegółowy sposób w ramach dokonanej diagnozy grupy docelowej wskazać, że Wnioskodawca właśnie tę grupę zamierza objąć wsparciem. W ramach rekrutacji należy wskazać ww. kryterium jako kryterium dostępu do projektu i weryfikować je na podstawie dokumentów odpowiednich instytucji (np. OPS).

Czy wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu” może przyjąć wartość docelową 0? Wsparcie ma być kierowane do rodzin przeżywających trudności i do osób niesamodzielnych.

Temat: wskaźniki

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, wartość tego wskaźnika może w projekcie przyjąć wartość „0”, jeśli w ramach realizowanego wsparcie na rzecz grupy docelowej nie są podejmowane żadne działania wpisujące się w ten wskaźnik. Należy pamiętać, że we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie wymienione w Regulaminie konkursu wskaźniki obligatoryjne, nawet jeśli projekt nie przewiduje ich spełnienia (wówczas należy wpisać wartość „0”).

Czy w ramach typu projektu: „Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami” mogą być realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, zg. z zał. nr 1 do Wytycznych w obszarze włączenia społecznego?

Temat: wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w ramach projektu jest możliwość realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Należy jednak pamiętać, że planowane do realizacji wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy grupy docelowej oraz ze zidentyfikowanych potrzeb tej grupy.

GOK ma osobowość prawną (na podstawie wpisu do Rejestru instytucji kultury Gminy Budry. Określa to statut GOK:§ 2. 2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną), czy może być Partnerem Gminy w projekcie ?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs, w przypadku gminy, partnerem może być podległa mu jednostka budżetowa, która na podstawie odrębnych przepisów posiada osobowość prawną. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Podrozdziale 4.6 Partnerstwo ww. Regulaminu.

Jeśli wnioskodawcą jest gmina - realizatorem może być GOPS ?

Temat: realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest gmina, podmiotem realizującym projekt może być ośrodek pomocy społecznej.

Czy uczestnicy mogą  mieć już usługi w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej a my chcemy objąć je wsparciem  zwykłej usługi opiekuńczej oraz usługi specjalnej rehabilitacyjnej w ramach tego projektu?

Temat: formy wsparcia, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Możliwe jest objęcie uczestników projektu usługami opiekuńczymi, jeśli tak wynika z diagnozy ich problemów, deficytów i potrzeb. W pytaniu wskazane zostały dodatkowo usługi rehabilitacyjne, a należy pamiętać, że  zgodnie z Regulaminem, przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne tzn. nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych.

Czy uczestnikiem projektu może być np. osoba niepełnosprawna, chora  ale jej dochód przekracza kryterium kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej jak i pomocy w ramach POPŻ?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujące się w wymienione w Regulaminie konkursu kategorie uczestników projektu i spełniające przesłani wskazane w ich definicjach.

Zgodnie z Regulaminem, uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W związku z tym kryterium dochodowe, będące podstawą do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej czy pomocy w ramach POPŻ, nie jest brane pod uwagę przy kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami do projektu.

Osoby chore są jedną z grup osób, które mogą być objęte wsparciem w ramach ustawy z 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z tym też spełniają przesłankę do bycia uczestnikami projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że projekty powinny być skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, więc w diagnozie należy szczegółowo uzasadnić, że planowani do objęcia wsparciem uczestnicy projektu są w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie ich stan zdrowia powinien umożliwiać udział w projekcie.

Pierwsze pytanie dotyczy możliwości wzięcia w leasing środka transportu, do przewozu osób niepełnosprawnych /samochód do 9 osób z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych/. Beneficjentem będzie gmina X natomiast realizatorem będzie GOPS, gmina może organizować taki transport  na mocy ustawy i zadań własnych natomiast GOPS w swoich działaniach nie ma takiego zapisu. Czy w takim wypadku brany jest pod uwagę beneficjent czyli gmina nie gops? Czy zapis o organizowaniu transportu musi być w statucie. Czy gmina  może zlecić jednostce podległej np. Gminny Zakład Komunalny realizację takiej usługi samochodem wziętym w lezing? Czy Zakład Komunalny może być podmiotem lokalnym  czy wpisuje się w SzOOP?

Temat: formy wsparcia, leasing

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Beneficjent tj. gmina, w przypadku omówionym w pytaniu, jest stroną umowy o dofinansowanie i na nim ciąży obowiązek prawidłowej realizacji projektu, w tym wzięcie w leasing środka transportu. Potrzeba realizacji transportu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie, statut nie jest w tej sytuacji brany pod uwagę. Należy mieć na uwadze, że wydatki w formie leasingu powinny być szczegółowo uzasadnione, a ich sposób i forma wykorzystania w projekcie powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz przepisami krajowymi. Należy ponadto podkreślić, że katalog podmiotów wskazanych w SzOOP dotyczy Wnioskodawcy/Partnerów, a nie podmiotów, którym zleca się zadania.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.