Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 457 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć uczestników projektu?

Temat: zmiana wartości wskaźników

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Tak, jednakże należy mieć na uwadze, że wartości te muszą dalej odpowiadać zdiagnozowanej sytuacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn.

Na podstawie jakich dokumentów należy kwalifikować do projektu osoby niesamodzielne/osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będące grupą docelową? Czy wymagane jest zaświadczenie lekarza?

Temat: osoby niesamodzielne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Do określenia stopnia niesamodzielności stosowane są np. skala Barthel, skala ADL. Dokumenty (ich rodzaj, zakres informacji itp.) potwierdzające status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowania powinny być zgodne z metodologią zastosowanego sposobu badania uczestnika projektu. Jeżeli więc konieczne będzie zaświadczenie lekarza to należy taki dokument wskazać w opisie sposobu rekrutacji uczestników do projektu.

Czy w ramach projektu można sfinansować wymagane dla osoby prowadzącej klub seniora 20 godzinne szkolenie?

Temat: szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

Czy w ramach projektu można zakupić lokal mieszkalny, w którym ma funkcjonować mieszkanie wspomagane/chronione?

Temat: lokal mieszkalny

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nieruchomość jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu?

Temat: środek transportu

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Środek transportu jest środkiem trwałym (zgodnie z definicją środków trwałych z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków). Dlatego też, przy analizowaniu takiego wydatku należy mieć na względnie m.in. zapisy Podrozdziału 6.12 oraz sekcji 6.12.1 ww. wytycznych. Wydatek taki musi być więc m.in. niezbędny do realizacji projektu, zasadny, zgodny z celem projektu oraz pozyskany w sposób najbardziej efektywny dla danego przypadku. Kwalifikowalność takiego wydatku będzie weryfikowana na etapie oceny merytorycznej. Należy również zwrócić uwagę, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że taki wydatek może zostać na etapie oceny merytorycznej projektu uznany za niekwalifikowalny, ze względu właśnie na wspomniane w poprzednim akapicie aspekty (relacja nakład/rezultat).

Czy w ramach opieki wytchnieniowej można finansować zakup usług zewnętrznych w prywatnym domu opieki?

Temat: usługi zewnętrzne

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Kwestię tą należy przeanalizować pod kątem tego jakie usługi zewnętrzne zaplanowano zlecić podmiotowi zewnętrznemu oraz wymogi określone przez wytyczne CT9 w zakresie usług opiekuńczych (m.in. pkt 2 oraz 3 Podrozdziału 6.2), a także obowiązek zachowania trwałości rezultatów projektu (instytucjonalna gotowość do świadczenia usług).

Czy w ramach projektu można finansować szkolenia dla kadry placówek wsparcia takich jak Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy?

Temat: szkolenia, szkolenia kadry

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Nie, takie działania nie mogą być finansowane w ramach projektu.

Czy możliwe jest finansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu skierowanego na wsparcie rodzin, bez konieczności tworzenia placówki wsparcia dziennego?

Temat: placówka wsparcia dziennego

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Placówka wsparcia dziennego jest formą wsparcia rodzinny w opiece i wychowaniu dziecka przewidzianą w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do jej stosowania są zobowiązane podmioty określone w art. 18 ust. 2 tej ustawy. Inne podmioty (art. 9 pkt 1 ww. ustawy) realizujące działania na rzecz rodziny i dzieci na własny rachunek (na podstawie zapisów statutowych lub równoważnych ze statutem) powinny realizować wsparcie o standardzie co najmniej zbliżonym do wymogów ustawowych, lecz nie są zobowiązane do stosowania ustawy w tym zakresie.

Czy w ramach projektu można tworzyć całodobowe ośrodki wsparcia, jeśli liczba miejsc nie przekracza 30?

Temat: całodobowe ośrodki wsparcia

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

Jest to możliwie, jednakże należy pamiętać, że to na etapie oceny merytorycznej projekt będzie szczegółowo weryfikowany pod kątem spełnienia określonych warunków przewidzianych dla takiej formy wsparcia i kryteriów wyboru projektów. Mogą mieć również zastosowanie inne regulacje (w tym przepisy prawa powszechnie obowiązującego), które wskazują dodatkowe warunki, ponad te określone w Regulaminie i jego załącznikach.

Jak definiowane jest „miejsce zamieszkania” w przypadku realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych? Czy mogą one być realizowane w ośrodku wsparcia/ośrodku rehabilitacyjnym na terenie gminy, w której mieszka uczestnik projektu, czy tylko i wyłącznie w mieszkaniu/domu osoby objętej takim rodzajem wsparcia?

Temat: miejsce zamieszkania

Poddziałanie: 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn

W załączniku nr 1 do Wytycznych CT9 w sekcji 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w pkt 4 wskazano, że usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zasady te, zgodnie z ww. załącznikiem, sekcja 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  pkt 2, mają zastosowanie do specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Miejsce realizacji usług opiekuńczych będzie więc zależne od różnych czynników i powinno wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie powinny one być realizowane. Należy jednakże pamiętać o cechach usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (słownik pojęć Wytycznych CT9) oraz o potrzebach uczestników projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS