Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 334 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Czy makroniwelacja terenu i przygotowanie działek, jako terenu pod przyszłe inwestycje również może zostać uznane za koszt kwalifikowalny?

 

Temat: makroniwelacja terenu

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 

Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne, kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi).

Czy mogę otrzymać pieniądze na dożywianie tych osób ponieważ mam już działającą stołówkę (50 osób dziennie)?

Temat: dożywianie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Załącznik nr 4d do Regulaminu konkursu określa takie kategorie kosztów jak przerwa kawowa (w przypadku spotkania, które trwa minimum 4 godziny dydaktyczne) i obiad (w przypadku spotkania, które trwa powyżej 6 godzin dydaktycznych). Tak więc koszty zaplanowane na wyżywienie uczestników projektu podczas zajęć powinny być zgodne z tym standardem (szczegółowe informacje znajdą Państwo we wspomnianym załączniku).

Czy mogę uzyskać pieniądze na doradztwo dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym czyli rodziny patologiczne alkoholicy, emeryci, dzieci?

Temat: doradztwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Grupę docelową w ramach konkursu z Poddziałania 11.2.3 są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pojęcie to zostało zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w Rozdziale 3 – Słownik pojęć (pkt 15, 20), jak i Regulaminie konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 w Rozdziale 1 – Informacje ogólne, Podrozdział 1.1 – Wykaz skrótów i najważniejszych pojęć. Jeżeli osoby planowane do objęcia wsparciem w ramach projektu spełniają przesłanki określone dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na tego typu działania. Należy przy tym również pamiętać, że wsparcie świadczone w projekcie musi być zgodne z zapisami ww. Regulaminu (Rozdział 3 – Zasady konkursu, Podrozdział 3.2 – Typy projektów) oraz wynikać z indywidualnej diagnozy uczestników.

 

Czy możliwe jest przeprowadzenie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej oraz rodzinach biologicznych diagnozy pod kątem FAS (płodowy zespół alkoholowy)?

Temat: formy wsparcia, grupa docelowa, usługi społeczne

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Planowane formy wsparcia muszą być zgodne z założeniami Regulaminu konkursu, w szczególności muszą wpisywać się w 1 lub 2 typ projektu. Ponadto formy wsparcia powinny wynikać z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu.

Należy jednakże pamiętać, że w konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 11.2.3 realizowane są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych. np. diagnoza pod kątem FAS).

Czy możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia na sprzęcie, który jest dostarczany w ramach projektu?

 

Temat: zabezpieczenia

Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, 1.3.4 Tereny inwestycyjne, 1.3.5 Usługi dla MŚP, 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług, 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

 

Istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia na sprzęcie zakupionym w ramach projektu (zastaw rejestrowy), jednak należy pamiętać o tym, że zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego może zostać ustanowione w przypadku, gdy  przedmiot zastawu jest własnością zastawcy. Oznacza to, że sprzęt planowany do zakupu w ramach projektu nie może być przedmiotem zastawu, może się nim stać w momencie, gdy Beneficjent stanie się właścicielem sprzętu. Umowa o dofinansowanie przewiduje możliwość zmiany przedmiotu lub formy drugiego zabezpieczenia, więc w momencie nabycia sprzętu Beneficjent ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę przedmiotu zastawu na ten, zakupiony w ramach projektu. Każdorazowa zmiana zabezpieczenia złożonego przez Beneficjenta podlega ponownie procedurze weryfikacji zabezpieczenia.

Czy ograniczenie dotyczące prowadzenia przez wnioskodawcę działalności przez co najmniej 12 miesięcy odnosi się także do wyjazdów biznesowych w zakresie nawiązania kontaktów z podmiotami zagranicznymi? Precyzując, czy można zlecić w ramach projektu usługę polegającą na przygotowaniu firmy (działającej od pół roku) i jej produktów do konkretnego rynku zagranicznego oraz wyszukania kontrahentów na tym rynku, a następnie uzyskać wsparcie finansowe na wyjazdy biznesowe mające na celu zaprezentowanie swojej oferty konkretnym firmom (uprzednio wyszukanych)?

 

Temat: okres prowadzenia działalności

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej (SzOOP), w odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności następujące warunki:

−             wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych

−             Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

−             Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ program wydarzenia.

Udział w wydarzeniach oznacza udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

W przypadku wyjazdu na spotkanie biznesowe, należy również spełnić warunek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 m-cy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czy projekt budowy drogi na terenach inwestycyjnych będzie wpisywał się w założenia konkursu, jeżeli 50% wartość projektu stanowi budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, a pozostałe 50% to budowa infrastruktury tj. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny pod sieć światłowodową?

 

Temat: koszty budowy drogi

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2015 poz. 460, art. 8. 1) Wewnętrzny układ komunikacyjny to tzw. drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. Do dróg wewnętrznych zalicza się np. drogi dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Powyższe oznacza, że droga wewnątrz terenu inwestycyjnego może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, nie będą kwalifikowane inwestycje związane wyłącznie z budową infrastruktury drogowej. Budowa infrastruktury drogowej możliwa będzie wyłącznie wewnątrz terenu inwestycyjnego objętego projektem (wewnętrzne układy komunikacyjne) Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego i tym samym mniejszą część budżetu projektu (mniej niż 50%).

Czy uzyskam pieniądze na media i środki chemiczne na ten lokal oraz za wynajęcie lokalu?

Temat: media, środki chemiczne, wynajem lokalu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca powinien uszczegółowić informacje na temat tego lokalu (czy będzie to lokal na potrzeby np. zarządzania projektem – biuro projektu, czy też będzie to lokal wykorzystywany do przeprowadzenia zajęć merytorycznych w ramach projektu).

Należy zwrócić uwagę, że koszty w projekcie dzieli się na koszty bezpośrednie (wszystko związane bezpośrednio z przedmiotem projektu i udzielaniem wsparcia jego uczestnikom) oraz koszty pośrednie (czyli koszty np. zarządzania projektem). Jeżeli więc, wynajęty lokal będzie wykorzystywany jako biuro projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość zadeklarowania takich wydatków w ramach kosztów pośrednich w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów w ramach projektu znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czy w harmonogramie rzeczowym Wnioskodawca może ująć koszty związane z uczestnictwem w 4 imprezach targowych tj. dwie imprezy targowe w 2019 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma), oraz dwie imprezy targowe w 2020 roku (Ptak Warsaw Expo, Budma)?

 

Temat: liczba imprez

Poddziałanie: 1.3.5 Usługi dla MŚP

 

Nie ma ograniczeń co do liczby imprez targowych. Przy czym należy pamiętać, że kwalifikowalne są koszty budowy i  obsługi  stoiska  wystawowego podczas  uczestnictwa  przedsiębiorstwa w danych  targach, a nie same uczestnictwo w targach.

Czy wnioski mogą składać szkoły zawodowe (prowadzące np. technika)?

Temat: szkoły zawodowe, technika

Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO  z dnia 6.09.2016 r. Podrozdział 3.2. pkt 2 IZ zapewnia, że wsparcie udzielane w ramach RPO na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) jest skierowane w szczególności do:

a) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół dla dorosłych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;

b) szkół zawodowych, w tym specjalnych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;

c) szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w niniejszym podrozdziale;

d) uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty wskazanych w lit. a, b i c;

e) nauczycieli;

f) podmiotów wymienionych w podrozdziale 3.1 pkt 3.

 

Zatem szkoła zawodowa może ubiegać się o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO wyłącznie w zakresie prowadzonego przez nią kształcenia ogólnego.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS