Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 353 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Etap 4: przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych w Programie Profilaktyki wymienione są sugerowane interwencje. Czy leczenie zębów jest obligatoryjne, czy wystarczy, że zostanie dokonany przegląd wraz z zabezpieczeniem i lakowaniem zębów?

Temat: etapy organizacyjne projektu

Poddziałanie: 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych

Zgodnie z zapisami Programu, wskazanymi na stronie 46 „Ostateczna wysokość kosztów jednostkowych poniesionych na uczestnika programu będzie zależała od indywidualnych potrzeb diagnostycznych poszczególnych osób biorących udział w programie (…)”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż to od indywidualnych potrzeb osób biorących udział w projekcie zależał będzie rodzaj, jak i ilość udzielonych świadczeń stomatologicznych. Należy jednakże pamiętać, iż zakres interwencji stomatologicznej skierowanej do danego uczestnika projektu, finansowany w ramach projektu, nie może wykroczyć poza grupę interwencji, wskazanych w Programie.

Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00.28-002/19

Zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej, realizowany projekt ma się składać z 5 etapów:
1. akcji informacyjnej,
2. rekrutacji uczestników,
3. działań edukacyjnych,
4. przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,
5. monitoringu działań w ramach programu.

Czy każdy z tych etapów jest obligatoryjny?

Temat: etapy organizacyjne projektu

Poddziałanie: 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych


W „Programie Polityki Zdrowotnej na lata 2018–2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” (dalej Program) znajduje się następujący zapis (strona 26):

„Program będzie się składał z następujących etapów organizacyjnych:

1.   akcji informacyjnej,

2.   rekrutacji uczestników,

3.   działań edukacyjnych,

4.   przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych,

5.   monitoringu działań w ramach programu”.

Ponadto na stronach od 29 do 37 Programu opisano etapy programu polityki zdrowotnej i „działania podejmowane w ramach etapów”. Elementami składowymi Programu (zgodnie z zapisami wskazanymi na ww. stronach Programu) jest akcja informacyjna, rekrutacja uczestników, działania edukacyjne, przeprowadzenie kompleksowych interwencji stomatologicznych oraz monitoring działań w ramach Programu. Wobec powyższego każdy z ww. etapów jest obligatoryjny.

Inwestycja jest uzależniona od doprowadzenia mediów spoza terenu działki, którą posiadamy (od istniejącego podejścia). Czy kwalifikowalny jest wydatek na utworzenie takiego przyłącza i doprowadzenie mediów do posiadanej nieruchomości?

Posiadamy zgody i pozwolenia na doprowadzenie mediów do własnej działki.

Temat: koszty kwalifikowalne, przyłącza, wydatki kwalifikowalne

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej, warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. spełnienie kryterium merytorycznego specyficznego (obligatoryjnego) pn. „Zapewnienie dostępu do niezbędnej infrastruktury drogowej i mediów”. Zgodnie z definicją wskazanego kryterium, w przypadku gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo lub specjalna strefa ekonomiczna – realizacja projektu uwarunkowana jest dostępem do terenu inwestycyjnego niezbędnej infrastruktury drogowej oraz mediów (w tym m.in. energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna). W przypadku mediów warunek zostaje spełniony gdy:

  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga tylko budowy przyłączy, lub
  • Beneficjent przedstawi warunki techniczne przyłączenia nieruchomości od dysponenta sieci wraz z projektem umowy planowanej do zawarcia z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem danych mediów, gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu – gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci.

Powyższe oznacza, że warunkiem, który należy spełnić aby uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.4 jest posiadanie dostępu do mediów, co oznacza doprowadzenie wszelkich sieci do granic działki (na koszt własny Wnioskodawcy).

Uzbrojenie terenu w ramach poddziałania 1.3.4 rozumiane jest jako rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego.

Proszę o informację w temacie, czy i jakie elementy oświetlenia nieruchomości realizowane w ramach sieci elektro – energetycznej jako uzbrojenie terenu stanowią koszt kwalifikowalny?

Temat: koszty kwalifikowalne, oświetlenie

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Poddziałania 1.3.4 są koszty związane z utworzeniem nowych lub dostosowaniem istniejących terenów inwestycyjnych i obejmują one m.in.: uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, niwelacja terenu, wymiana ziemi), a także koszty związane z kompleksowym lub częściowym uzbrojeniem terenu (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza). Przez uzbrojenie terenu rozumiemy rozprowadzenie sieci wewnątrz terenu inwestycyjnego. Montaż oświetlenia, w jakimkolwiek zakresie, wiąże się z rozpoczęciem konkretnej inwestycji, która powstanie na uzbrojonym terenie, co nie może być przedmiotem projektu w ramach poddziałania 1.3.4.

Proszę o wyjaśnienie co oznacza określenie: „bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/ krajowej” w opisie kryterium „Dostępność transportowa”. Odległość nie większa niż 50 km dotyczy terminalu przeładunkowego drogowego, kolejowego, drogowo-kolejowego, lotniska, portu morskiego, śródlądowego, centra logistycznego.

Natomiast, czy bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej/krajowej, również jest rozumiane jako odległość nie większa niż 50 km?

Temat: dostępność transportowa

Poddziałanie: 1.3.4 Tereny inwestycyjne

Bezpośrednie położenie przy drodze ekspresowej określić jako graniczenie terenu inwestycyjnego z pasem drogi ekspresowej wraz z dostępem do tej drogi zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 27marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Definicja „dostępu” z Ustawy:

Dostęp do drogi publicznej”− należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Definicja pasa drogowego została określona w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) - „wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą”.

Czy można objąć wsparciem osoby spoza obszaru rewitalizacji? Czy może być to otoczenie tych, osób, ale z poza obszaru rewitalizacji?


Dotyczy konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19, grupę docelową stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku, a także otoczenie tych osób. Osoby będące otoczeniem uczestników projektu muszą również spełniać wymogi dotyczące miejsca zamieszkania obszaru rewitalizacji. Osoby wchodzące w skład grupy docelowej projektu oraz ich otoczenie powinny zamieszkiwać wyłącznie obszar rewitalizacji danego miasta. W związku z powyższym nie ma możliwości w ramach tego konkurs objęcia wparciem osób zamieszkujących poza obszarem rewitalizacji danego miasta, dotyczy to uczestników projektu oraz ich otoczenia.

Czy w okresie trwałości projektu uczestnicy projektu mogą mieszkać poza obszarem objętym rewitalizacją?

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Celem głównym projektów realizowanych w ramach Poddziałania 11.2.3 powinno być ułatwienie dostępu do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. W okresie trwałości projektu Wnioskodawca powinien umożliwić skorzystanie z usług społecznych osobom bez względu na to, czy spełniają kryteria właściwe dla grupy docelowej, czy też nie (dotyczy to również kryterium miejsca zamieszkania).

Czy w projekcie możemy tworzyć lub rozwijać mieszkania chronione/wspomagane?

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 21, punkt k i f) jedną z zaproponowanych możliwych form wsparcia w ramach zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych/wspomaganych. Zaproponowany katalog możliwych form wsparcia w Regulaminie konkursu ma charakter otwarty, tzn. w przypadku gdy z przeprowadzonej diagnozy uczestników projektu wynika, że zastosowania wymagają inne formy wsparcia niż te określone w Regulaminie konkursu to IOK dopuszcza ich zastosowanie. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że wsparcie uczestników projektu musi odbywać się zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenie społecznego oraz prawodawstwem krajowym. 

Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi być ujęty w planie rewitalizacji i być powiązany z projektem infrastrukturalnym?

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Co do zasady, projekty składane na konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 powinny wynikać z właściwych programów rewitalizacji – co m.in. oznacza, że powinny zostać uwzględnione w programie rewitalizacji na liście „podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych” lub „przedsięwzięć uzupełniających”.

Z reguły również projekty rewitalizacyjne społeczne są powiązane z konkretną infrastrukturą. W takim przypadku ocenie podlegało będzie to, czy założenia projektu stanowią element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, uzupełniającego działania infrastrukturalne (może to być remont jakiegoś budynku w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji/użyteczności) o działania wspierające aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. utworzenie Klubu Seniora w budynku, który został wyremontowany w projekcie infrastrukturalnym).

Natomiast w przypadku projektów rewitalizacyjnych niezwiązanych z infrastrukturą oceniane będzie, czy projekt stanowi element przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji (czy projekt odpowiada m.in. potrzebom określonym w programie rewitalizacji).

Czy budynek, w którym planujemy utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Domu Seniora musi znajdować się na obszarze objętym rewitalizacją?

Dotyczy konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

Temat: komplementarność, rewitalizacja, trwałość projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że konkurs RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 jest konkursem otwartym rewitalizacyjnym. W ramach konkursu składane projekty społeczne powinny być projektami komplementarnymi do projektów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (str. 25) projekty powinny być przede wszystkim realizowane na obszarze rewitalizacji, wskazanym w programie rewitalizacji. W związku z powyższym budynek, w którym planowane jest utworzenie Klubu Seniora lub Dziennego Klub Seniora, powinien być zlokalizowany na obszarze rewitalizacji miasta. Miejscem realizacji wszystkich form wsparcia w ramach projektu, co do zasady, powinien być obszar wskazany w programie rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację działań projektowych zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji, jeśli służy on (bezpośrednio przyczynia się do) realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Takie przypadki wymagają uzasadnienia i wskazania siły powiązań zaplanowanych działań oraz efektywności oddziaływania projektu rewitalizacyjnego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS