Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

FAQ

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię zagadnienie:

Temat:

Działanie/Poddziałanie:

Dostępnych 608 pytań i odpowiedzi ze wszystkich kategorii

GOK ma osobowość prawną (na podstawie wpisu do Rejestru instytucji kultury Gminy Budry. Określa to statut GOK:§ 2. 2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną), czy może być Partnerem Gminy w projekcie ?

Temat: partnerstwo

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkurs, w przypadku gminy, partnerem może być podległa mu jednostka budżetowa, która na podstawie odrębnych przepisów posiada osobowość prawną. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Podrozdziale 4.6 Partnerstwo ww. Regulaminu.

Jeśli wnioskodawcą jest gmina - realizatorem może być GOPS ?

Temat: realizator projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Tak, w sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest gmina, podmiotem realizującym projekt może być ośrodek pomocy społecznej.

Czy uczestnicy mogą  mieć już usługi w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej a my chcemy objąć je wsparciem  zwykłej usługi opiekuńczej oraz usługi specjalnej rehabilitacyjnej w ramach tego projektu?

Temat: formy wsparcia, wsparcie w projekcie

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Możliwe jest objęcie uczestników projektu usługami opiekuńczymi, jeśli tak wynika z diagnozy ich problemów, deficytów i potrzeb. W pytaniu wskazane zostały dodatkowo usługi rehabilitacyjne, a należy pamiętać, że  zgodnie z Regulaminem, przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne tzn. nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych.

Czy uczestnikiem projektu może być np. osoba niepełnosprawna, chora  ale jej dochód przekracza kryterium kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej jak i pomocy w ramach POPŻ?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujące się w wymienione w Regulaminie konkursu kategorie uczestników projektu i spełniające przesłani wskazane w ich definicjach.

Zgodnie z Regulaminem, uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W związku z tym kryterium dochodowe, będące podstawą do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej czy pomocy w ramach POPŻ, nie jest brane pod uwagę przy kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami do projektu.

Osoby chore są jedną z grup osób, które mogą być objęte wsparciem w ramach ustawy z 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z tym też spełniają przesłankę do bycia uczestnikami projektu. Należy jednak mieć na uwadze, że projekty powinny być skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, więc w diagnozie należy szczegółowo uzasadnić, że planowani do objęcia wsparciem uczestnicy projektu są w trudnej sytuacji życiowej. Jednocześnie ich stan zdrowia powinien umożliwiać udział w projekcie.

Pierwsze pytanie dotyczy możliwości wzięcia w leasing środka transportu, do przewozu osób niepełnosprawnych /samochód do 9 osób z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych/. Beneficjentem będzie gmina X natomiast realizatorem będzie GOPS, gmina może organizować taki transport  na mocy ustawy i zadań własnych natomiast GOPS w swoich działaniach nie ma takiego zapisu. Czy w takim wypadku brany jest pod uwagę beneficjent czyli gmina nie gops? Czy zapis o organizowaniu transportu musi być w statucie. Czy gmina  może zlecić jednostce podległej np. Gminny Zakład Komunalny realizację takiej usługi samochodem wziętym w lezing? Czy Zakład Komunalny może być podmiotem lokalnym  czy wpisuje się w SzOOP?

Temat: formy wsparcia, leasing

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Beneficjent tj. gmina, w przypadku omówionym w pytaniu, jest stroną umowy o dofinansowanie i na nim ciąży obowiązek prawidłowej realizacji projektu, w tym wzięcie w leasing środka transportu. Potrzeba realizacji transportu musi wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie, statut nie jest w tej sytuacji brany pod uwagę. Należy mieć na uwadze, że wydatki w formie leasingu powinny być szczegółowo uzasadnione, a ich sposób i forma wykorzystania w projekcie powinien być zgodny z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz przepisami krajowymi. Należy ponadto podkreślić, że katalog podmiotów wskazanych w SzOOP dotyczy Wnioskodawcy/Partnerów, a nie podmiotów, którym zleca się zadania.

W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS wskazano, że „Elementem oceny potencjału finansowego jest analiza planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z Budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż rok kalendarzowy (12 miesięcy), należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa."

Proszę o wyjaśnienie w świetle przedstawionych zapisów z instrukcji czy wartość wydatków w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa niż wartość obrotów wnioskodawcy za poprzedni zamknięty rok obrotowy? Czy w przypadku wyższych wydatków od wartości obrotów wniosek zostanie negatywnie oceniony na etapie oceny formalnej?

Temat: potencjał finansowy, kryteria wyboru projektów

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wnioskodawca/Partnerzy są zobowiązani wykazać potencjał finansowy umożliwiający realizację projektu i zabezpieczający jego płynność finansową. Jak zostało wskazane w pytaniu, potencjał finansowy jest wyliczany poprzez porównanie rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. Jeśli Wnioskodawca wykaże potencjał finansowy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wówczas na etapie oceny merytorycznej otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium merytorycznego punktowego „Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem”. W ramach tego kryterium analizowany jest także potencjał kadrowy, techniczny, opis kadry zewnętrznej i sposób zarzadzania projektem. Łącznie w ramach tego kryterium można zdobyć maksymalnie 10 punktów, natomiast, aby spełnić kryterium należy zdobyć minimalnie 6 punktów.

W jaki sposób kwalifikujemy osoby do Grupy Docelowej lub otoczenia? Czy dzieci uczestników projektu, korzystające ze wsparcia w postaci np. uczestnictwa w zajęciach świetlic środowiskowych kwalifikują się jako grupa docelowa, czy jako otoczenie? Czy współmałżonek alkoholika, otrzymujący wsparcie w ramach projektu w postaci poradnictwa psychologicznego jest kwalifikowany jako grupa docelowa, czy otoczenie? Czy w kontekście tego, iż kwota wsparcia na jedną osobę może wynosić maksymalnie 10 000 zł, a minimalna kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN musi przekroczyć równowartość 100 000,00 EUR (tj. 455 650 zł dofinansowania, 536058,82 zł wartość projektu) minimalna liczba uczestników projektu jest równa 536 058,82 zł / 10 000 zł = 54 uczestników? Czy do tej sumy uczestników wliczają się osoby z głównej grupy docelowej i otoczenia?

Temat: grupa docelowa, uczestnicy projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Kwalifikacja osób biorących udział w projekcie odbywa się na podstawie diagnozy grupy docelowej. W zależności od tego, kogo Wnioskodawca planuje objąć wsparciem, tak dokonywana jest klasyfikacja do grupy docelowej lub do otoczenia. Należy zauważyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu, działania w projekcie mogą być skierowane do osób lub rodzin i obejmować co najmniej trzy różne formy wsparcia. W przypadku objęcia wsparciem całych rodzin, należy mieć na względzie, że muszą to być rodziny wieloprobelmowe (należy to przedstawić w diagnozie). Wszyscy członkowie rodziny traktowani są wówczas jako grupa docelowa, czyli kwota 10 000 zł liczona jest na każdego członka rodziny.

Działania projektowe w głównej mierze skierowane będą dla dzieci i młodzieży (usługi opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy) z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czy rodzice/rodzic takich dzieci mogą być ujęci jako otoczenie uczestników? Do rodziców również skierowane zostanie wsparcie, jednak będzie one nakierowane na pomoc uczestnikom projektu ze strony rodziny w rozwijaniu rozwoju osobistego ich dzieci. Były by to zajęcia uczące rodziców, jak wesprzeć dziecko, oraz zajęcia wzmacniające więzi między członkami rodziny.

Temat: grupa docelowa, uczestnik projektu, uczestnicy projektu, grupa docelowa projektu

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Należy zauważyć, że uczestnikami projektu mogą być osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). Zgodnie z Regulaminem konkursu osobami lub rodzinami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są:

  • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  • osoby z niepełnosprawnością lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami – członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  • osoby korzystające z PO PŻ.

W związku z powyższym należy przeanalizować założenia projektu pod kątem doboru grupy docelowej. Zasadnym jest, aby wsparciem w projekcie objąć całe rodziny, a to znaczy, żeby rodziców traktować jako uczestników projektu i również dla nich zaplanować odpowiedni katalog form wsparcia.

Czy wkładem własnym może być wkład pieniężny w kategorii kosztów pośrednich?

Temat: koszty pośrednie, wkład własny

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Wkład własny pieniężny może być ponoszony w ramach kosztów pośrednich projektu.

Beneficjentem jest gmina X, która będzie realizować projekt współpracy z ośrodkiem kultury. Czy w takiej sytuacji beneficjent (gmina) będzie realizował swój projekt, korzystając z umowy na wzór kontraktu socjalnego, w którym stronami będą odpowiednio: gmina X, z której strony działa pani Y (koordynator) oraz osoba zawierająca umowę na wzór kontraktu socjalnego (uczestnik projektu/rodzina uczestnika projektu)?

Temat: usługi społeczne, umowa na wzór kontraktu socjalnego

Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Zgodnie z zapisami Regulaminu, podmioty nie będące Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizują projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego. W przedstawionym przypadku stronami ww. umowy będą odpowiednio gmina i uczestnik projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS